close
تبلیغات در اینترنت
ماده و تبصره اما پراکنده !!!!

جستجوگر پیشرفته


موضوع : برنامه ریزی , مدیریت , رنگارنگ , متفرقه , ایین نامه ها ,

خلاصه و گزیده ای از آیین نامه ها و.... در مقاطع مختلف که بیشتر با انها سروکار داریم :

 

ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده)

نگارش جدید و نحوه استفاده از ماده ۷ آیین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تک ماده)

الف) دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور ماه حداکثر در دو ماده درسی (به استثنای ریاضی و فارسی) به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند و نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول شناخته می شوند

 

ب) دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور ماه در بیش از دوماده درسی (به استثنای ریاضی و فارسی)به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند و نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول شناخته می شوند.

 

تذکر: تبصره ۲ ماده ۷ یعنی صدور مجوز قبولی توسط شورای مدرسه (تشکیل جلسه با حضور والدین و معلم مربوط و رأی موافق اکثریت اعضای شورا و تنظیم صورتجلسه شورا در این خصوص)

 نگهداری یک نسخه آن در پرونده تحصیلی دانش آموز و ثبت شماره مجوز در سیستم اطلاعات دانش آموزی ضروریست

 

تذکر۲: در استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ محدودیت تعداد درس وجود ندارد و می تواند شامل همه دروس نیز بشود (به استثنای ریاضی و فارسی)

 

ج) در دروس فارسی و ریاضی فقط با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ امکان قبولی وجود دارد آن هم فقط در یک درس (یا ریاضی یا فارسی) به عبارتی ، چنانچه دانش آموزی در ارزشیابی شهریور ماه فقط از درس فارسی یا فقط از درس ریاضی(در واقع فقط از یک عنوان درسی) سطح پیشرفت قابل قبول را کسب نکرد(نیاز به تلاش بیشتر) فقط با صدور مجوز شورای مدرسه می تواند قبول شود (تبصره ۲ ماده ۷) و اگر از هر دو ماده درسی ریاضی و فارسی سطح پیشرفت قابل قبول را کسب نکرد (نیاز به تلاش بیشتر) تکرار پایه خواهد شد

 

مثال :

دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده.باشد با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول می شود.

 

مثال :

دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی،علوم تجربی ،تعلیمات اجتماعی، هدیه های آسمانی، تفکر و پژوهش و هنر سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده باشد می تواند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول شود.

 

مثال :

دانش آموزی درارزشیابی شهریور فقط در درس ریاضی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده باشد می تواند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول شود.

 

مثال:

دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی و فارسی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده باشد

تکرار پایه خواهد شد.

 

د) شورای مدرسه در صدور مجوز استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ مخیر بوده و شورا می تواند پس از تشکیل ، به استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ رأی منفی بدهد.

ه) طبق تبصره ۳ ماده ۷ استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ حداکثر دو بار و به صورت غیر متوالی میسر است یعنی اگر دانش آموزی در پایه دوم ابتدایی با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ به پایه بالاتر ارتقا پیدا کند دیگر در پایه سوم نمی تواند با استفاده از آن به پایه چهارم ارتقا پیدا کند و چنانچه در پایه سوم نیز با مشکل مشابه پایه دوم مواجه بود تکرار پایه خواهد شد و همچنین اگر برای بار دوم هنگام ارتقا از پایه چهارم به پنجم از تبصره مذکور استفاده نمود دیگر در هیچیک از پایه های بعدی دوره ابتدایی استفاده از آن برای وی مجاز نخواهد بود

 

ماده۱۶

پایه تحصیلی دانش آموزی که به عللی مانندعدم دسترسی به مدرسه،بیماری ویااقامت درخارج ازکشورنتوانسته به موقع وارد مدرسه شودویاوقفه ای درادامه تحصیل اوایجادشده یامدارک تحصیلی وی دراثرحوادثی ازقبیل سیل،زلزله و آتش سوزی از بین رفته است،همچنین دانش‌آموزی که مدارک قابل قبولی برای ارزشیابی ندارد،بارعایت حداقل سن متعارف ثبت‌نام وبررسی‌های انجام شده ازسوی شورای معلمان،توسط شورای مدرسه تعیین می‌شود و درستون ملاحظات دفترآمار به رأی شورای مدرسه استناد می شود.(سن متعارف در دوره ابتدایی برای پایه‌های اول تا پنجم به ترتیب۶و۷و۸و۹و۱۰سال تمام می‌باشد).

 

ماده۱۷

توجه به اینکه در ارزشیابی جدید حضور فعال و مستمر دانش آموزضروری است گزارش پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزانی ارائه می شود که حداقل ۸۰درصد روزهای آموزشی را در مدرسه حضورداشته باشند.درصورتی که دانش آموزی باعذرموجه، کمتر از این میزان در مدرسه حضور داشته باشد،آن سال برای وی وقفه تحصیلی و درصورت غیرموجه بودن غیبت،برای وی ترک تحصیل محسوب می شود.

تبصره ۱-تشخیص موجه وغیر موجه بودن غیبت به عهده شورای مدرسه می باشد.

تبصره۲-درمورد دانش آموزانی که یک یا چندسال وقفه تحصیلی داشته باشند، یک سال به سقف سنی مجاز تحصیل آنها اضافه می شود.

 

ماده۱۸

قبول شدگان ساعی و برجسته پایه های دوم، سوم و چهارم ابتدایی با رعایت شرایط ذیل و تقاضای کتبی ولی خود می توانند مطابق ماده ۶ در ارزشیابی شهریورماه پایه بالاتر شرکت نموده و درصورت کسب سطح پیشرفت«خیلی خوب»در کلیه دروس به صورت جهشی به آن پایه ارتقا یابند.

الف-از کلیه دروس آن پایه و پایه های قبل،سطح پیشرفت “خیلی خوب”را کسب نموده باشند.

ب-آموزش و پرورش استثنایی صلاحیت هوشی و روانی دانش آموز را به این منظور تأیید نماید.

تبصره ۱-دانش آموزان موضوع این ماده از ارزشیابی دروس تربیت بدنی و وضعیت تربیتی معاف می باشند.

تبصره ۲-استفاده از این ماده صرفا یک بار درطول دوره ابتدایی و برای یک پایه مجاز می باشد.

تبصره ۳-گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با استفاده ازمفاد این ماده قبول می شوند در نوبت شهریور ماه ارائه شده و در دفتر ثبت ارزشیابی تحصیلی- تربیتی با ذکر استناد به مفاد این ماده ثبت و مهر و امضامی شود

 

ماده 36 – ثبت نام دانش آموز برای سال تحصیلی 6 سال تمام

ماده29– مدارک لازم جهت ثبت نام پایه اول فرم تطبیق – کارت بهداشتی – فرم سنجش – شناسنامه و مدارک هویتی

ماده34– پذیرفتن دانش آموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است .

ماده40– حداکثر تعداد سالهای مردودی مجاز در هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی دو سال خواهد بود .

ماده44– انتقال دانش آموز در جریان سال تحصیلی از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه با موافقت مدیر مدرسه و رعایت سایر مقررات و از یک منطقه به سایر نواحی آموزش و پرورش با موافقت اداره آموزش و پرورش تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی بلامانع است.

ماده 47-  مدیر مدرسه موظف است تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی پرونده تحصیلی دانش آموزان را بررسی و چنانچه از دانش آموزی بر خلاف مقررات ثبت نام شده باشد نسبت به هدایت او به پایه استحقاقی اقدام کند .

تبصر5: اگر بعد از یک ماه از شروع سال تحصیلی مشخص شود دانش آموزی خلاف مقررات ثبت نام شده است مدیر مدرسه باید موضوع را به اداره آموزش و پرورش گزارش کند .

ماده51– مدیر مدرسه می تواند با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش تسهیلات زیر را برای دانش آموز قائل شود:

1– ثبت نام از دانش آموزی به دلایل مختلف از قبیل کبر سن ، مردودی

2– ثبت نام از دانش آموزی که به علت بیماری خاص قادر به حضور در کلاس نمی باشد .

3– برگزاری امتحان به صورت چند گزینه ای ، جایگزین کردن نمره شفاهی به جای کتبی و بر عکس برای کسانی که شرایط خاص جسمانی دارند ( اختلالات حرکتی ، ناساز گاری بدنی )

ماده 58 – مدیران باید در ابتدای سال تحصیلی نسبت به بیمه نمودن دانش آموزان اقدام کنند ودر خصوص چگونگی استفاده از مزایای آن خانواده آنان را راهنمایی نمایند.

ماده59– در مدرسه باید حداقل یکبار در سال از دانش آموزان معاینات بهداشتی درمانی به عمل آید

ماده62–دانش آموزی که به سبب ابتلا به بیماری واگیردار غیبت کند هنگام بازگشت به مدرسه باید گواهی پزشکی مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید.

ماده74– مدیر ،شورای مدرسه و مربیان موظفند قبل از هر گونه تنبیه از وضع و موقعیت دانش آموز آگاهی یابند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

ماده75– تنبیه باید توجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زمینه مناسب را برای ایجاد رفتار مطلوب در وی فراهم نماید.

ماده 76 – دانش آموزی که راهنمایی ها و چاره جویی ها ی تربیتی در او مفید واقع نمی شود باید از روش های زیر استفاده کرد.

1– تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی

2– تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان در کلاس مربوطه

3– تغییر کلاس

4– اطلاع به ولی دانش آموز

ماده77– اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت و تنبیه بدنی ممنوع است .

ماده107– اعزام دانش آموزان جهت بازدید و گردش علمی در حدود شهرستان محل تحصیل با موافقت شورای مدرسه و رضایت کتبی اولیای آنان بلا مانع است .مدیر مدرسه باید موافقت  شورای مدرسه را به اطلاع آموزش و پرورش شهرستان برساند. خارج از شهرستان با موافقت آموزش و پرورش می باشد.

دفتر آمار مدرسه باید تا 15آبان ماه نوشته و توسط نماینده آموزش و پرورش بسته شود.

ماده 7- در هر مدرسه اوراق امتحانی داخلی خرداد و شهریور به مدت یک سال نگهداری می شود.

ماده9تبصره2– چنانچه دانش آموزی در زمان برگزاری امتحانات و یا قبل از آن دچار سانحه شود به نحوی که قادر به نوشتن نباشد می تواند از منشی که از طرف مدیر مدرسه تعیین می شود  استفاده نماید.

ماده21- دانش آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت دوم از یک یا چند مواد درسی نمره امتحانی نداشته باشد می تواند با رعایت ماده 25 و تبصره آن دروس مربوطه را امتحان دهد و برابر شرایط قبولی خرداد ماه اعلام نتیجه شود.

ماده25- با تایید شورای مدرسه دو هفته پس از پایان امتحانات از دروس مربوطه امتحان به عمل آید.

ماده22دانش آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت اول و دوم در یک یا چند ماده درسی نمره امتحانی نداشته باشد با رعایت ماده 25 دروس مربوطه را امتحان می دهد. نمرات اخذ شده بدون ضریب برای نوبت اول و با ضریب برای نوبت دوم منظور می گردد و برابر شرایط قبولی خرداد ماه اعلام نتیجه می شود.

ماده 18 – دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور حداقل 10 باشد ولی در یک درس نمره کمتر از 10 یا معدل کل وی 12 باشد ولی در دو درس نمره کمتر از 10 کسب کند قبول شناخته می شود.( رعایت ماده19)

ماده14– دانش آموزی در خرداد قبول شناخته می شود که :

-1معدل کل وی کمتر از 10نباشد .

-2نمره امتحانی نوبت دوم در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از 10 نباشد.

-3نمرات سالانه در هیچ یک از مواد درسی کمتر از 30نباشد.امتیاز :

برچسب ها : ماده و تبصره های آیین نامه , آیین نامه،ارزشیابی،توصیفی , دستورالعمل،مالی،مدارس , تک ماده , کبر سن و صغر سن , تصمیم شورای مدرسه , پگونگی تعیین سطح دانش آموز , قوانین تنبیه دانش آموز , روش تنبه در مدرسه , ممنوعییت تنبیه در مدارس ,
ماده و تبصره اما پراکنده !!!! نوشته شده در سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 3:9

مطالب مرتبطارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .