close
تبلیغات در اینترنت
طرح درس ریاضی اول

جستجوگر پیشرفته


موضوع : طرح درس اول ,

ریاضی اول ابتدایی                       عنوان درس: اعداد قبل و بعد

زمان: 45 دقیقه                              مکان اجرا: کلاس درس                                    


هدف کلی:
در پایان درس فراگیران با عدد های قبل و بعد هر یک از اعداد  9 تا  1   آ شنا می شوند.


اهداف جزئی : (در 3 حیطه شناختی، روانی حرکتی و عاطفی انجام می شود)

فراگیر قادر باشد پلاک منزل های قبل و بعد، پلاک منزل هایی که بین اعداد 9 تا 1 باشد، بازگو کند.

فراگیر قادر باشد سن خودش را در سال گذشته و سال آینده باز گو کند

فراگیر ترتیب اولویت بوجود آمدن مادر بزرگ، مادر و کودک را بیان کند.

فراگیر بتواند توضیح دهد قبل از بوجود آمدن همه ی موجودات چه کسی بوده است.

فراگیر قادر باشد بین اجسامی را که خود روی هم قرار داده، اجسام قبل و بعد را نام ببرد..فراگیر عددهای 9 تا 0 را که فراگیر بتواند اجسامی که به طور نامرتب چیده شده اند را به ترتیب و متوالی بچیند.

فراگیر دو مفهوم (عددبعد =1 + هر عدد) و (عددقبل=1+هر عدد) را باز گو کند.

فراگیر بتواند عددهای قبل و بعد اعداد 9 تا 0 را بنویسد.

اهداف رفتاری:
بیش از 90درصد فراگیران باید در پایان درس به اهداف جزئی بالا برسند.

 روشهای تدریس: پرسش وپاسخ، همیاری، کار آیی تیمی، مکاشفه ای

وسایل کمک آموزشی: کتاب، کچ، طلق شفاف، کارت، موزائیک های کف کلاس، تصاویر مادربزرگ، مادر، کودک، کارتهای حاوی اعداد 9 تا 0 ، ماژیک
د. معیار: در پایان انتظار می رود بیشتر 90/0 از 30 دانش آموز موجود در کلاس به اهداف منظور شده برسند.
رفتار ورودی: 2دقیقه
بچه ها  با گروه های 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر و....می ایستند و سرودی را می خوانند با این مضمون : گروه یک نفره می خوانند: من،  من، یک هستم. از صفر بیشتر هستم ، از دو کمتر هستم .
 گروه دو نفره می خوانند من، من ،دو هستم،از یک بیشتر هستم، از سه کمتر هستم. وبه این ترتیب به عدد 9 می رسند.
قسمت مقدماتی:  3دقیقه
سلام و احوال پرسی: با روحیه شاداب و پر انرژی و با احترام به فراگیران جویای حال آنان خواهیم شد.
خواندن دعای: الهم اخرجنا من ظلمات الوهم....
حضور و غیاب: دانش آموزان غایب را شناسایی و در دفتر ثبت و سپس در صورت اطلاع دوستان علت را جویا می شویم.
بررسی تکالیف: تکالیف داده شده در جلسه قبل را بررسی و اشکالات احتمالی آن را رفع می کنیم.
ارزشیابی تشخیصی: 5دقیقه
الف. معلم از فراگیران می خواهد بطور گروهی به کنار تابلو بیایند و به همان جهت که آموزگار میگوید بایستند و فرمانهای معلم را اجرا کنند.
آموزگار : همه بطرف در کلاس بیستند. حالا نفر دوم  بنشیند. نفر بعد از او بنشیند. نفر قبل از او بنشیند. و بعد از آن جهت عوض می شود و دوباره همان فرمانها داده می شود.
ب . معلم از دانش آموزان می خواهد مداد رنگی های خود را روی میز بگذارند و فرمانهای معلم را انجام دهند. مثلا مداد آبی خود را از جا مدادی بیرون آورده و روی میز قرار دهند و بعد از آن مداد قرمز را قرار دهند. سپس مداد سبز را قرار دهند. و بعد از آن به سوالات معلم جواب دهند. مثلا از جهت چپ اولین مداد چه رنگی است؟ دومین مداد چه رنگی است؟ قبل از آن چه مدادی قرار دارد؟ بعد از آن چه مدادی قرار دارد؟ و.....
مهارت و شروع درس: 25 دقیقه
 
الف. ایجاد انگیزه :
 معلم با یک کیسه رنگی وارد کلاس می شود بطوری که همه فراگیران آنرا ببینند و از خود سوال کنند که معلم در کیسه چه دارد؟
سپس معلم اجسام(حیوانات پلاستیکی) را یکی یکی از کیسه در آورده و روی میز می چیند، بطوری که روی همه به طرف درب کلاس باشد.
ب . ارائه درس:
فعالیت اول:
معلم: کدام حیوان اول ایستاده؟
دانش آموزان: پلنگ
معلم: اسب چندمین حیوان است.
دانش آموزان: سومین
معلم : با کمک دانستنیهای فراگیران راجع به موارد تشابه و اختلاف دو حیوان توضیحاتی می دهد.
معلم: چه کسی می تواند بگوید که بعد از اسب چه حیوانی ایستاده است؟
دانش آموزان: مرغ
معلم: بعد از مرغ چه حیوانی ایستاده است.
دانش آموز: لک لک
معلم : توضیحاتی راجع به حیوانات مورد نظر می دهد. و با پرسشهایی مفهوم قبل و بعد را با دانش آموزان تکرار و تمرین می کند.
فعالیت دوم:
دانش آموزان از ابتدای هفته گروه بندی شده اند و برای خود نامی به رنگ، گلها انتخاب کرده اند.)
آموزگار گروه دیگری را به جلوی کلاس دعوت می کند و سه تصویر از مادر بزرگ، مادر، کودک در معرض دید آنها قرار می دهد و از آنها می خواهد تصاویر را مرتب کنند و داستانی برای آن تصاویر بازگو کنند. و معلم فراگیران را هدایت می کند که به مفهوم قبل و بعد از نظر زمانی برسند.و اینکه قبل از بوجود آمدن همه اینها خداوند بوده است.(معلم به عنوان پاداش به افراد گروه، ستاره ای را در زیر گل مخصوص آن گروه قرار می دهد. این گل بر روی تابلو ای روی دیوار نصب شده است. و هر گروه گل مخصوص به خود دارند.)
فعالیت سوم:
آموزگار از دانش آموزان می خواهد وسایل خود را با فرمان معلم بالای میز روی هم قرار دهند. مثلا اول کتاب، بعد دفتر، بعد پاکن، بعد مداد. حالا به سوالات معلم پاسخ گویند.
آموزگار: اول از همه چه چیزی را روی میز گذاشتید؟
دانش  آموزان: کتاب
معلم: بعدش چه گذاشتید؟
دانش آموزان: دفتر
معلم: بعدش چه گذاشتید؟
دانش آموزان: پاکن
معلم: قبل از پاکن چه گذاشته بودید؟
دانش آموزان: دفتر
معلم: قبل از دفتر چه برمیز گذاشته بودید؟
دانش آموزان: کتاب
و بدین ترتیب معلم با دانش آموزان مفاهیم قبل و بعد را تکرار و تمرین می کند. (گروه های دیگر کار دوستان خود را با میزان دست زدن ارزیابی و آتشویق می کنند.)

فعالیت چهارم:
آموزگار یک کلاه روی میز می گذارد و از گروه دیگری می خواهد که کنار میز آمده و از میان جانوران روی میز، جانوری را با توجه به سوالات قبل یا بعد از کلاه قرار دهند. مثلا معلم از افراد گروه  می خواهد یک حیوانی را پیدا کنند که برای انسان مفید باشد و بدنش از پر پوشیده باشد و سپس آنرا قبل از کلاه  قرار دهند.(معلم جهت را مشخص می کند.

فعالیت پنجم:  (بازی پلاک خانه ی ما) آموزگار تصویر سه خانه را روی تابلو نصب می کند که یکی از خانه ها دارای پلاک است و می گوید پلاک خانه ی ما 4 است و از گروه می خواهد پای تابلو بیایند و پلاکهای منزل های مجاور را حدس زده و سپس روی درب منزل بنویسند.(معلم جهت حرکت را مشخص می کند.)
فعالیت ششم:
معلم کارتهایی که دارای 4 خانه است در اختیار گروه ها قرار می دهد (هرگروه یک کارت) و سپس یکی از دانش آموزان گروه دیگر مهره ای (مهره های دومینو) را از یک کیسه که معلم روی میز خود گذاشته است بیرون می آورد (اعداد 9 تا 0) و بلند آن را می خواند. گروه ها عدد خوانده شده را در هر خانه ای که دوست دارند می نویسند (مثلا برای عدد 6 چهار احتمال وجود دارد) و بعد اعداد بعد و قبل آن را می نویسند.هر گروه که کارش را تمام کرد کارت خود را بالا می گیرد و اعداد خانه های خود را بلند برای دیگر گروه ها می خواند.
فعالیت هفتم:
آموزگار گروه دیگری را پای سکو می آورد و از آنها می خواهد کارتهایی که اعداد 9 تا 1 بر آنها نوشته شده است به ترتیب و متوالی بچینند، و به این مفهوم برسند که هر عدد به اضافه یک برابر واژه  بعد وهر عدد منهای یک برابر مفهوم واژه قبل است.  

جمع بندی: 5دقیقه
روی موزائیک های  کف کلاس اعدادی نوشته شده است  و چند تن از شاکردان روی آنها می ایستند و با فرمان معلم به راست یا چپ حرکت می کنند و با هر حرکت باید شماره ی  آن موزائیک را بلند بگویند.
ارزشیابی پایانی:3 دقیقه
بصورت سرود وبازی انجام می شود.
معلم: شماره میدم، شماره میدم. شماره ی من، شماره 3.
دانش آموزان می گویند: قبلش2، بعدش 4 (که آهنگین خوانده می شود)

تعیین تکلیف: 2 دقیقه
آموزگار به هر یک از دانش آموزان برگه ای می دهد که دارای 3 ستون می باشد . در ستون وسط اعداد 9 تا 0  از بالا به پایین نوشته شده است. فراگیران باید اعداد قبل و بعد هر یک از اعداد داده شده را بنویسند و سپس به وسیله دو رنگ مداد متفاوت اعداد قبل را در دایره و اعداد بعد را در مثلث قرار دهند.
کلاس درس با سرود ریاضی همراه با شادی به اتمام می رسد .
ریاضیم عدد دارم
هر چه می خواهید می شمارم
هر که من را یاد نگیره

..........................امتیاز :

برچسب ها : طرح درس،ریاضی اول،اهداف،اعداد،وسایل کمک اموزشی،اموزگار،تصویر،شمارش،تعیین تکلیف،معلمان فردا،سربیشه , طرح درس روزانه،طرح درس سالانه ,
طرح درس ریاضی اول نوشته شده در یکشنبه 08 بهمن 1391 ساعت 22:3

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .