جستجوگر پیشرفته


موضوع : برنامه ریزی , برنامه هفتگی , رنگارنگ , معلم , آموزش ابتدایی ,

برای طراحی برنامه کلاس های چندپایه اگر مدرسه 6 پایه نیست یعنی بیش از یک نفر آموزگار در آن تدریس دارد باید ترکیب پایه ها مشخص شود

الف) ترکیب پایه ها :

توصیه می شود پایه ها به هم نزدیک باشند . چون تدریس به شیوه گروهی را ممکن می سازد و بسیاری از مشکلات انضباطی کلاس نیز رفع می گردد . اما گاهی تعداد دانش آموزان مانع از اینکار می شود . برای مثال:

اگر دو نفر آموزگار در یک مدرسه عشایری یا روستایی خدمت می کنند بهتر است که ترکیب به شکل زیر باشد:

اول ، دوم  و  سوم .................. 1کلاس

سوم ، چهارم و پنجم............... 1 کلاس

اما اگر تعداد دانش آموزان به شرح زیر و تعداد آموزگاران 2 نفر باشد ترکیب کلاس متفاوت خواهد بود

اول = 10 نفر   دوم =  8 نفر   سوم =  7 نفر  چهارم =  5 نفر  پنجم = 8 نفر  ششم = 7 نفر در این صورت معلمان ممکن است با تکیه بر آمار تقسیم بندی زیر را معمول دارند .

اول ، دوم و چهارم = 23 نفر                      سوم ، پنجم و ششم = 22 نفر

 

ب) تعداد نیروی انسانی در آموزشگاه :

اگر در مثال بالا 3نفر نیرو فرض کنیم در این صورت ترکیب پایه ها ممکن است به شرح زیر باشد .

مدیر آموزگار : پایه دوم

آموزگار اول : اول ، سوم و چهارم

آموزگار دوم : پنجم و ششم

 

ج) نبودن دانش آموز در بعضی از پایه ها :

 

بارها اتفاق می افتد که به دلیل ترک تحصیلی ، مردودی و ... در یک پایه دانش آموزی ثبت نام نمی کند . اگر در این مدرسه دو نفر معلم مشغول فعالیت آموزشی هستند در اینصورت یک کلاس به صورت دو پایه و یک کلاس بصورت 3 پایه تشکیل خواهد شد

 

د) عدم علاقه بعضی از معلمان برای تدریس در بعضی از پایه ها :

در هر حال ترکیب کلاس های چند پایه در یک آموزشگاه ممکن است زیاد باشد ، معلمی که در کلاس چند پایه تدریس 

می کند ممکن است کلاس وی ترکیبی از پایه های زیر باشد:

کلاس دو پایه

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

3

2

4

2

5

2

6

3

4

3

5

3

6

4

5

4

6

5

6

-

-

-

-

-

15حالت ترکیب

کلاس 3 پایه

1

2

3

1

2

4

1

2

5

1

2

6

1

3

4

1

3

5

1

3

6

1

4

5

1

4

6

1

5

6

2

3

4

2

3

5

2

3

6

2

4

5

2

4

6

2

5

6

3

4

5

3

4

6

3

5

6

4

5

6

20 حالت ترکیب

کلاس چهار پایه

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

6

1

2

4

5

1

2

4

6

1

2

5

6

1

3

4

5

1

3

4

6

1

4

5

6

2

3

4

5

2

3

4

6

2

3

5

6

2

4

5

6

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

14حالت ترکیب

کلاس پنج پایه

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

1

2

3

5

6

1

2

4

5

6

1

3

4

5

6

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6حالت ترکیب

کلاس شش پایه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فقط یک حالت ترکیب

 

اعداد بیانگر پایه های زیر می باشد :

  1. پایه اول 2- پایه دوم 3 – پایه سوم 4 – پایه چهارم 5- پایه پنجم 6- پایه ششم

 

نکات لازم در برنامه نویسی برای کلاسهای چندپایه:

  1. ابتدا ساعات درسی همه پایه ها را استخراج کنید

- حاصل جمع ساعات محور و ساعات خود آموخت مساوی با ساعات تدریس هفتگی مصوب خواهد بود

- برای مثال ماده درسی ریاضیات پایه پنجم ابتدایی را در نظر می گیریم:

کل کتاب 160صفحه می باشد که اگر به 30 هفته آموزشی تقسیم کنیم در هر هفته حدود 6 صفحه باید تدریس شود . برنامه مصوب وزارتخانه نیز برای ریاضیات پایه پنجم 4ساعت در هفته است . پس بدین ترتیب باید حداقل 2 و حداکثر 3 جلسه ریاضیات پنجم و در هر جلسه حداقل 2 و حداکثر 3 صفحه تدریس شود.

البته ترکیب پایه هارا در نظر می گیریم . اگر کلاس 6پایه باشد 2ساعت تدریس در محور و2 ساعت در گروه خود آموخت (گروه فرعی ) قرار می گیرند تا فرصت برای سایر پایه ها نیز باشد . اگر کمتر از 5 پایه باشد از 4 ساعت ریاضیات 3 ساعت را در محور و 1 ساعت را در گروه فرعی قرار می دهیم

- سهولت یا  دشواری پایه ها را در محور قراردادن آن در نظر بگیرید . برای مثال تدریس علوم سوم ابتدایی ، ریاضیات چهارم و علوم پنجم را در یک جلسه محور قراردادن کار را دشوار می کند

- توالی محوریت را در پایه ها در نظر بگیرید . برای مثال یک پایه 3 جلسه پشت سر هم تدرس نداشته باشد

اگر شیوه تدریس شما گروهی باشد دروس مشابه پایه ها را کنار یکدیگر قرار دهید . بعنوان مثال تعلیمات دینی سوم ، چهارم و پنجم را در یک جلسه برنامه هفتگی طراحی کنید . سعی کنید در هر ساعت بیش از یک کلاس را در محور قرار دهید که در این صورت با گذاشتن عددی در جلو آنها مشخص کنید به عنوان مثال : محور 1  محور 2  محور 3

- زمان تقریبی هر فعالیت را مشخص کنید.

- اگر شیوه تدریس شما بر اساس روش محوری بوده و در هر جلسه بیش از 2 محور داشته باشید حداقل باید در طراحی تدریس 45 الی 50 دقیقه وقت منظور کنید

- تغییر برنامه را از هر 2 ماه  ، بعد از کنترل بودجه بندی کتب در دستورکار خود قرار دهید. و اگر لازم شد محور بودن یا فرعی بودن را بر اساس عملکرد گذشته و نیاز آینده تنظیم کنید

در صفحات بعد 2 نمونه برنامه هفتگی جهت آشنایی بیشتر معلمان عزیز تنظیم شده است . یک نمونه بر اساس روش محوری و یک نمونه نیز  بر اساس روش گروهی با فرض حداکثر پایه ها یعنی یک کلاس 6 پایه طراحی شده است

 

- البته معلمان عزیز می دانند که در تنظیم برنامه به شیوه گروهی تمام دروس در تمام ساعات ممکن نیست بلکه در واقع تلفیقی از یک برنامه محوری و گروهی است

جدول ذیل بر اساس هشتصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 5/12/1389که طی نامه شماره 28663/120 مورخ 28/12/1389شورای عالی آموزش و پرورش تحت عنوان << ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی >> و همچنین راهنمای عمل مجموعه مستندات طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش شماره 1 دیماه 1390وزارت آموزش و پرورش طراحی شده است

در بند 1ماده 2 مصوبه فوق آمده است: برنامه آموزشی و تربیتی هفتگی مدرسه در قالب25جلسه آموزشی برای کلیه پایه های تحصیلی منحصرأ در 5 روز اول هفته سازماندهی و اجرا شود

بر اساس بند 2 ماده 2مصوبه فوق زمان هرجلسه برای پایه های اول و دوم 45دقیقه و برای پایه های سوم و چهارم و پنجم 50 دقیقه تعیین شده است . و در بند 3 همان مصوبه برای پایه های اول و دوم بعد از هر جلسه آموزشی 20 دقیقه و برای پایه های سوم و چهارم و پنجم 15 دقیقه زمان استراحت  در نظر گرفته شود.

برابر مصوبه هشتصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/10/1390یک ساعت از ساعات درس قرآن پایه ششم به صورت تجمیعی برای تقویت رو خوانی ، روانخوانی و انس با قرآن اختصاص می یابد.

 

جدول مواد و ساعات تدریس هفتگی اول تا ششم ابتدایی:

 

جمع

کلاس ششم

کلاس پنجم

کلاس چهارم

کلاس سوم

کلاس دوم

کلاس اول

مواد درسی

 

                                               

ردیف

 

 

17

3

3

3

3

3

2

قرآن

1

 

 

10

2 تعلیمات دینی و اخلاق

2

2

2

2

-

تعلیمات دینی

2

 

 

46

5 زبان و ادبیات فارسی

2

2

2

2

-

انشا فارسی

3

 

 

2

2

2

3

-

املا فارسی

4

 

 

3

3

4

3

11

قرایت فارسی(خواندن و

درک مطلب و دستور

زبان فارسی)

5

 

مطالعات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعأدر هفته 4ساعت(1هفته یک جلسه هنر و 3 جلسه مطالعات و هفته دیگر 2جلسه هنر و 2جلسه مطالعات)

10

3 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

3یا 2

3یا 2

2

-

-

مطالعات اجتماعی(تاریخ ، جغرافی و تعلیمات مدنی)

6

 

10

2 هنر

1یا2

1یا2

2یا1

2

2

هنر(نقاشی،خوش نویسی،کار دستی)

7

 

دروس علوم تجربی و بهداشت و هنر در پایه سوم  مجموعأ در هفته 4ساعت(1 هفته یک جلسه هنر و 3جلسه علوم و هفته دیگر 2 جلسه هنر و 2جلسه علوم)

 

17

2

علوم تجربی

3

3

2یا3

3

3

علوم تجربی و بهداشت

8

 

 

26

4 ریاضیات

4

4

4

5

5

ریاضی

9

 

 

12

2 سلامت و تربیت بدنی

2

2

2

2

2

ورزش

10

 

 

1

1

-

-

-

-

-

تفکر و پژوهش

11

 

 

1

1

-

-

-

-

-

کار و فناوری

12

 

 

150

         25

25

25

25

25

25

مجموع ساعات هفتگی

جمع

 

 

برنامه هفتگی چندپایه

 

اموزش پرورش بیرجند

در برنامه هفتگی کلاس شش پایه به شیوه گروهی را مشاهده کردید البته باید توجه نمود که:

الف) درتعدادی از پایه ها دروسی هست که در پایه های دیگر نیست

ب)ساعات اختصاص داده شده برای هر درس در هر پایه برابر ساعات کار مصوب هفتگی متفاوت است

ج) برنامه هفتگی در هر دو روش (محوری – گروهی ) با فرض 6پایه و 5 روز فعالیت طراحی شده اند

د) حرف خ به معنای خود آموخت یا فرعی است.

 

در تنظیم هر دو برنامه به شکل زیر عمل شده است :

اگر معلمی در هر روز 5 جلسه و در هر جلسه 3 محور تدریس داشته باشد هر روز 15درس محور خواهد داشت که در 5 روز هفته 75 درس محور را در برنامه هفتگی خود  خواهد داشت.

75ساعت بر اساس سهولت  و دشواری دروس به شکل زیر بین پایه ها تقسیم شده است.

                     ساعات

پایه

ساعات هفتگی مصوب

ساعات محور در برنامه هفتگی

ساعات خود آموخت در برنامه هفتگی

اول

25

12

13

دوم

25

12

13

سوم

25

12

13

چهارم

25

12

13

پنجم

25

13

12

ششم

25

14

11

جمع

150

75

75

 

 

تعداد پایه های محور و خود آموخت در هر زنگ کلاس های چند پایه

تعداد پایه ها

تعداد پایه محور

تعداد پایه خود آموخت

2 پایه

2

0

3پایه

3

0

4 پایه

3

1

5 پایه

3

2

6 پایه

3

3

 

 

 

 

منبع : شیوه اداره و تدریس در کلاس های چند پایه در نظام آموزشی3-3-6 تألیف صمد صمدیان  -    اسد ظاهر نسب    امتیاز :

برچسب ها : کلاس های چندپایه , روش،طراحی،برنامه،هفتگی،کلاسهای،چندپایه،آموزش پرورش خراسان جنوبی , برنامه هفتگی , ساعات تدریس دروس مختلف , برنامه زمانبندی دروس , روش طراحی برنامه هفتگی , برنامه نویسی و برنامه ریزی , شیوه گروهی تدریس , شیوه،محوری،شیوه،گروهی ,
روش نوشتن برنامه هفتگی مدارس چندپایه نوشته شده در 31 / 04 / 1397 ساعت 1:32

مطالب مرتبطارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .