close
تبلیغات در اینترنت
اهداف آموزش علوم تجربی

جستجوگر پیشرفته


موضوع : اطلاعات عمومی , معلم , آموزش ابتدایی ,

اهداف آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی

 هدف های آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی ، سه حیطه ی زیر را شامل می شود :

1- کسب دانش های ضروری    2- کسب مهارت های ضروری   3- کسب نگرش های ضروری

کسب دانش های ضروری

بدیهی است که اکثرا هر مفهوم جدید در چارچوب مسائل علمی و یادگیری آموخته های قبلی شکل می گیرد . در دوره ی آموزش عمومی ، دانش آموزان در مباحث مختلف ، مجموعه ای از اصول ، قوانین و اطّلاعات را کسب می کند تا بر پایه ی این آموخته ها ، دانش خود را در هر مورد بسط و توسعه دهند .

در برنامه ی آموزش علوم تجربی ، معمولا ً محدوده ی دانشی که دانش آموزان در هر پایه کسب می کنند ، مشخّص شده است که عمده ی این دانش ها در قالب موارد زیر ارائه می گردند .

الف) محیط زنده ( علوم زیستی)

 شناخت گیاهان و جانوران و تأثیرات متقابل آن ها با انسان ، لزوم حفاظت از محیط  زیست و پرورش این نگرش ، که همه ی ما مسئول حفظ  محیط  زیست برای خود و آیندگان هستیم .

ب) موضوعات مربوط به ماده و انرژی ( علوم فیزیکی و شیمیایی )

شناخت شکل های مختلف مواد و انرژی ، خواص و کاربردهای آن ها ، روش های بهینه ی استفاده از مواد و انرژی ها و

پرورش این نگرش که با حفاظت از مواد و منابع تولید کننده ی انرژی ، برای آینده بهتر مصرف کنیم .

ج) محیط غیر زنده (علوم زمین)

آشنایی با سیّاره ی زمین و خصوصیّات آن و پرورش این نگرش که  ما فقط یک کره ی زمین داریم .  و تلاش برای حفظ آن

د) بدن انسان و بهداشت آن (علوم بهداشتی- پزشکی)

شناخت قسمت های مختلف بدن ، ساختمان و کارکرد اندام های مختلف آن ، لزوم حفظ سلامتی و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی مربوط به بدن خودمان و پرورش این نگرش که " عقل سالم در بدن سالم است " تا به ما برای زندگی بهتر و جلوگیری از بروز بیماری های مختلف کمک کند .

پرواضح است که در هر پایه ی تحصیلی ، محدوده ی معیّنی از هر مطلب باید آموزش داده شود و موفّقیّت فراگیران بستگی به توان یادگیری و درک عمومی آن ها از آموخته های قبلی شان دارد . به طور مثال ، نمی توان بدون شناخت حالت های مادّه ، مواردی چون تغییر حالت های مواد ، مخلوط و محلول و... را آموزش دهیم .

مهارت های ضروری

حال به مواردی که پرورش آن ها از مهم ترین اهداف آموزش علوم تجربی یعنی " کسب مهارت های ضروری " است می پردازیم .

به طور حتم ، تنها کسب دانش باعث پیشرفت در آموزش علوم تجربی نیست و دانش آموزان بایستی برخی از مهارت های ضروری را در راستای یادگیری علوم مختلف و به خصوص علوم تجربی کسب کنند .

موارد زیر ، گوشه ای از مهارت هایی است که کودکان باید در طول زندگی خود دریافت کنند .

1- مهارت مشاهده :

فرایندی است که از طریق آن ، به پدیده های محیط اطراف توجّه می کنیم و از آن ها آگاه می شویم .

مهم ترین اعمالی که نشاندهنده ی مشاهده ی عملی هستند عبارتند از :

-  استفاده از چند حس

- توجّه به جزئیّات

- مشخّص کردن شباهت ها و تفاوت ها

- تشخیص ترکیب رخ دادن وقایع

- استفاده از برخی وسایل کمک آموزشی که جزء ملزومات آموزش از طریق مشاهده و پرورش آن هستند مثل : ذرّه بین -  میکروسکوپ-– تلسکوپ – پریسکوپ – استتسکوپ ( گوشی پزشکی ) و ...

هرچند ممکن است نظرات مشاهده کنندگان با هم فرق کند امّا وظیفه ی اصلی معلّم هدایت و راهنمایی صحیح دانش آموزان برای نیل به موضوعات علمی است .

2- مهارت برقراری ارتباط :

این مهارت عبارت است از : « انتقال پیام از شخص انتقال دهنده ی پیام ، به شخص گیرنده ی پیام . » و فراگیری آن برای همه ، حتّی معلّمی که به بچّه ها درس می دهد لازم است .

ما با هنر معلّمی خود باید شرایطی را فراهم آوریم که در آن بچّه ها بتوانند به راحتی حرف هایشان را بزنند و این مهم از طریق توجّه به نیازهای آن ها ، بحث و جدل دانش آموزان ، ارائه ی گزارش و پاسخ به سوألات آن ها مرتفع می گردد .

3- مهارت اندازه گیری :

پرورش این مهارت فقط مختص ّ دروس فیزیک ، شیمی و ریاضی نیست ، بلکه تمامی دروسی که شما فکرش را بکنید نیاز به اندازه گیری دارند .

بنابراین پرورش مهارت اندازه گیری موجب ارتقای سطح سواد علمی فن آورانه در دانش اموزان می شود و دقّت آن ها را در مشاهده زیاد می کند .

4- مهارت کاربرد ابزار :

این مهارت از دوره ی پیش از دبستان و دوره ی دبستان مورد توجّه و در دستور کار معلّمان و مربّیان قرار گرفته اند ، امّا متأسّفانه در چند سال اخیر ، به علِت بی توجّهی مسئولین آموزش و پرورش ، در زمینه های علمی و مخصوصا ً آموزش علوم تجربی ، صرفا ً به آموختن مفاهیم پرداخته  است و این کار موجب عدم پرورش توانایی و خودباوری علمی در فراگیران شده است . اگر هم پیشرفتی در حال حاضر ، از لحاظ علمی ، در کشور انجام می شود مدیون تلاش های برخی از معلّمین خلّاق و توانمند که با کمترین امکانات توانایی ارائه ی مسایل مهم ّ علمی را دارند . پس برای ارتقای این مهارت ، بایستی مدارس خود را به امکانات کامل آزمایشگاهی و سمعی و بصری تجهیز نماییم .

البته برای انجام دادن بسیاری از فعّالیّت ها و آزمایش های علمی که  نیاز مند وسایلی ساده است می توانیم از دانش آموزان کمک بگیریم .

5- مهارت استنباط کردن یا تفسیر یافته ها : 

یادگیری استنباطی ، حاصل مشاهده ی تغییرات در رفتارآموخته شده در فراگیران است .

استنباط ، توضیح و تفسیر ما از مشاهده ها هستند و هر چه قدر که مشاهده ی ما دقیق تر باشد استنباط ما نیز از دقّت خاصّی برخوردار خواهد شد .

انجام فعّالیّت های ساده ی زیر ، برای پرورش مهارت استنباط در دانش آموزان مناسب تر است .

الف) تهیه ی یک مداد نوک تیز ، انجام سه مشاهده از لحاظ جنس ، مقاومت و کارکرد آن و استنباط که چه خصوصیّتی در زبری و نرمی مداد مؤثّرتر است ؟

ب) آهن ربایی را در اطراف یک قطب نما حرکت دهیم و مشاهدات و استنباط خود را در مورد رخ داد های آن بنویسیم .

ج) استفاده از جعبه ی اسرار که شامل چند وسیله ی آهنی و چیزهای دیگر است . سپس از دانش آموزان بخواهیم تا بدون دیدن محتویّا ت ، درون آن را حدس بزنند .

د) دو لیوان آب ، یکی گرم و دیگری سرد را انتخاب کنیم . سپس یک حبّه قند در هر کدام بیاندازیم و پس از مشاهده مثلا ً استنباط کنیم که هر چه آب گرم تر باشد قند زودتر حل می شود .

 

6- مهارت پیش بینی :

بیان اتّفاقاتی که براساس مشاهده و استنباط بوده است را پیش بینی می گویند . هر چه قدر که مشاهده و استنباط ما دقیق تر باشد پیش بینی های ما نیزی درست و بهتر خواهد بود .

تمرین های زیر ، برای تقویت پیش بینی فراگیران مفید است :

الف) چگونه می توانیم ، قدرت یک آهن ربای الکتریکی را افزایش دهیم ؟

ب) درون چند شیشه ی خالی نوشابه ، به مقدار معیّن آب می ریزیم . سپس از دانش آموزان می خواهیم تا

پیش بینی کنند که وقتی به شیشه ها ضربه می زنیم ، از کدام یک زیرترین صدا شنیده می شود ؟

7- مهارت تشخیص متغیّرها :

این مهارت ، به ما کمک می کند تا بتوانیم تغییرات نتایج علمی  را تشخیص دهیم و در مواقع لازم آن ها را کنترل کنیم .

به طور کلّی ، متغیّر ها دو نوعند که یکی مستقل و دیگری وابسته است . انجام فعّالیّت های ورزشی ، متغیّر مستقل و تعداد ضربان قلب متغیّر وابسته است که به نوع فعّالیّت ورزشی (متغیّر مستقل ) ما بستگی دارد .

8- مهارت فرضیه سازی :

هنگامی که برای پرسش های علمی خود ، دلیل می آوریم و یا این که توضیح ارائه می کنیم ، در واقع « فرضیه سازی » کرده ایم . به عبارت دیگر ، فرضیه توضیح یک پدیده ، یا یک خاصّیّت علمی است . البته همیشه لازم نیست صحیح باشد ، ولی بایستی که با دلایل علمی آن پدیده ، هماهنگ باشد .

9- مهارت طرّاحی تحقیق : 

طرّاحی تحقیق را می توانیم « طرّاحی یک موقعیّت برنامه ریزی شده » تعریف کرد . هدف از انجام این کار ، به دست آوردن اطّلاعاتی است که فرضیه را تأیید یا رد می کند .

اگر در فرضیه ، روش های به کارگیری یک متغیّر و مراحل تحقیق درست اجرا و رعایت شود بیشتر کارهای لازم برای جمع آوری اطّلاعات انجام شده است و فقط باید موقعیّتی را که کار ، تحت آن شرایط انجام گرفته است تعیین کرد .

از جمله شرایط دیگری که در رابطه با یادگیری علوم تجربی باید رعایت شود ، کسب نگرش های ضروری است که در قسمت بعدی ، به آن ها می پردازیم .

کسب نگرش های ضروری

یکی دیگر از موارد مهمّی که در یادگیری علوم مختلف و مخصوصا ً علوم تجربی نقش دارند ، کسب نگرش های ضروری است .

بدیهی است که اگر دانش آموزی ، طی ّ یک فعّالیّت آموزشی پشتکار ، تلاش ، صبر و حوصله و کنجکاوی لازم را نداشته باشد ، به نتیجه ی درست و پاداش مورد انتظار نمی رسد و تنها زمانی می تواند در فراگیری علوم موفّق باشد که در گروه ، عقاید دیگران را بشنود و عقاید خودش را اصلاح نماید .

درحقیقت ، پرورش هدف هایی مانند پشت کار ، انعطاف پذیری ، کنجکاوی ، قبول مسئولیّت و رعایت نوبت از ملزومات آموزش علوم مختلف و مخصوصا ً علوم تجربی هستند و اگر موارد ذکر شده و سایر مواردی که با مهارت نگرش ارتباط دارند در فراگیران پرورش نیابند ، آموزش دروس مختلف ، با مشکل مواجه می شوند

منبع:کتاب کار(راهنمای معلم) علوم تجربیامتیاز :

برچسب ها : اهداف اموزش علوم تجربی در مقطع ابتدایی،کتاب راهنمای معلم،کتاب کار علوم تجربی , محیط زنده و غیر زنده،انرژی،اشنایی با سیارات منطومه شمسی , جلوگیری از بروز بیماری ها،عقل سالم،بدن سالم،مهارت های ضروری،مهارت مشاهده،استفاده همزمان از چند حس , مهارت پیش بینی،مهارت مشاهده،فرضیه سازی،مهارت طراحی تحقیق،نگرش های ضروری , شناخت گیاهان و جانوران،حیطه های مختلف،یادگیری و اموزش،مهارت نگرش ,
اهداف آموزش علوم تجربی نوشته شده در جمعه 16 اسفند 1392 ساعت 23:6

مطالب مرتبطارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفی
طرح درس ششم
تایپ فارسی اعداد در WORD
دانلود سوالات نوبت اول
خودسنجی و همسال سنجی
بودجه بندی ششم
آنتی ویروس رایگان
دانلود کلیپ های تدریس
بازی رایانه ای
طراحی آموزشی
روش های افزایش امنیت وای فای و جلوگیری از هک
آنچه درباره نان بهتر است بدانیم
اطمینان از سلامتی ویندوز
اجرای رتبه بندی معلمان
روانشناسی رنگ ها و تاثیر آن ها بر یادگیری
عکس گرفتن از فیلم
ایران
تغذیه و گوارش
میمونهای گرانبها
پیک هفتگی پایه سوم
فرم خود ارزیابی
خوشنویسی و ابزار آن
پنج حسرت بزرگ در زندگی
عید قربان
درس پژوهی
تغییر حالت مواد
دانلود درس پژوهی
فرم های داوری جابربن حیان
برنامه هفتگی مدارس چندپایه
سوالات عربی پایه سوم راهنمایی
بنویسیم
معایب و محاسن استفاده از تلفن همراه برای کودکان
محتوای آموزشی
راه بهشت
کاشت دانه
جنگ تحمیلی و رشادت های جوان های این آب و خاک در 8 سال دفاع مقدس
آموزش نماز وضو و تیمم
راهنمای معلم تربیت بدنی
دفترچه سوالات کنکور سراسری
راهکارهایی برای تقويت دستخط دانش آموزان
تهیه پوست
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .