close
تبلیغات در اینترنت
وظایف مدیر مدرسه

جستجوگر پیشرفته


موضوع : مدیریت , اطلاعات عمومی ,

وظايف آموزشي و پرورشي : 

 

ـ كليه كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذيرد زير نظر مدير مدرسه خواهد بود و مدير مدرسه از نظر حسن اجراي امور پرورشي ، آموزشي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئوليت تام دارد وظايف او بشرح زير مي باشد .

ـ نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي فوق برنامه و مراقبت در پيشرفت امور آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه بر مبناي برنامه هاي مصوب

ـ هدايت و همكاري با كاركنان آموزشي و اداري در حسن اجراي برنامه ها و وظايف مصوب و راهنمائي آنان در جهت هماهنگ ساختن فعاليت هاي روزانه و نيل به كيفيت مطلوي جريان كار آموزشي ، تربيتي و اداري مدرسه

ـ اقدام به تشكيل شوراها بويژه شوراي معلمان و گروههاي آموزشي ، پرورشي و نظارت مستقيم بر فعاليت های آنان از طريق شركت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پيشنهادهاي ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم

ـ تشكيل جلسات عمومي اولياء دانش آموزان و كلاسهاي آموزش خانواده براي آنان

ـ اقدام به تشكيل انجمن اولياء و مربيان كشور در جلب مشاركت اولياء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشي و تشكيل جلسات و انجام فعاليت هاي مربوط به ان بر طبق اساسنامه و دستورالعمل هاي 

صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجراي وظايف انجمن اولياء و مربيان

ـ حضور در كلاس درس معلمان ومربيان ومشاهده روش كاروتدريس آنان و مشاوره براي اصلاح پيشبرد روش ها

ـ دعوت از روحانيوين و صاحبنظران و اساتيد متعهد و اگاه به مسائل تعليم و تربيت بمنظور انجام مشاوره و راهنمائي و ايجاد هماهنگي بين اولياء و مربيان در اجراي شيوه هاي تربيتي و ارتقاء فكري علمي و ايمان كاركنان مدرسه با هماهنگي منطقه ذيربط

ـ بررسي و شناسائي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان مدرسه كه نيازمند به دوره هاي بازآموزي و كار آموزش هستند و معرفي آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم

ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان و دانش آموزان و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبي و اخلاقي و ترغيب آنان در اين زمينه

ـ شركت فعال در دوره هاي كارآموزي و گردهم آئيها جلسات پرورشي، آموزشي و اداري كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي مربوط تشكيل ميشود و كوشش در بهره گيري از نتايج بررسيها براي بهبود امور آموزشي ،پرورشي و اداري مدرسه از طريق طرح مسائل مربوط در شوراهاي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان

ـ نظارت بر رفتار و رابط دانش اموزان و كاركنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابيري كه همكاري و هماهنگي صميمانه بين آنان را فراهم اورد .

ـ كسب اطلاع مستمر و دقيق از پيشرفت يا عقب ماندگي تحصيلي دانش آموزان و همكاري و تبادل نظر با اولياء و راهنمائي انان جهت نيل به پيشرفت كار مدرسه و رفع دشواريها .

ـ ابلاغ كتبي نتايج امتحان دانش آموزان و اعلام نظريات معلمين به اولياء دانش آموزان بمنظور بررسي علل رشد يا افت تحصيلي

ـ كوشش در گسترش فضاي مدرسه و تجهيز آن به نمازخانه ، سالن سخنراني ، كتابخانه و وسايل ورزشي بهداشتي و وسايل آموزشي ، پرورشي ديگر با بهره گيري از همكاري و خدمات فكري و اجرائي اولياء و انجمن اولياء و مربيان و افراد خير

ـ نظارت و مراقبت در استفاده از وسايل كمك آموزشي و ثبت فعاليتهاي انجام شده از سوي معلمان در دفاتر ذيربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهيزات وسايل كار و امكانات براي استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگي فعاليت در دروس عملي در ارزشيابي .

ـ كوشش در انجام فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي دانش آموزان از طريق تشكيل گروهها و انجمنها دانش آموزي با رعايت مقررات .

ـ همكاري و هماهنگي با ساير سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر .

ـ اقدام به ايجاد محيطي كاملاً مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان به خدا و تقوي و پيشگيري از نفوذ آفات فكري و اخلاقي و شكوفا شدن استعدادها .

ـ نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامي دانش اموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازين و دستورالعمل هاي مربوط

ـ نظارت براجراي مراسم صبحگاهي و برگزاري نماز جماعت

ـ سعي در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ايجاد زمينه كمك با حفظ شئون و شخصيت آنان

ـ نظارت برحسن اجراي امتحانات كتبي ، شفاهي و عملي و نحوه تصحيح اوراق امتحاني دانش آموزان از سوي معلمان

ـ اهتمام در مورد شناسائي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري ، نارسائيهاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دارند با همكاري معلمان و ادقام در اصلاح و رفع مشكلات آنان به طرق مقتضي

ـ نظارت بر حسن اجراي امتحانات تشخيصي ، تدريجي ، پاياني دانش اموزان با رعايت مفاد آئين نامه و دستورالعمل ها

شرح وظایف مدير مدرسه 

- وظايف اداري

ـ ثبت نام بموقع دانش آموزان براساس آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده

ـ پيشنهاد سازمان آموزشي ، پرورشي و اداري مدرسه حداقل يكماه قبل از شروع سال تحصيلي به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازماني

ـ تقسيم كار با توجه به شرح وظايف افراد و تنظيم برنامه كار هفتگي كلاسها و ابلاغ بموقع ان به معلمان و دانش آموزان .

ـ ابلاغ مفاد آئين نامه ها و شرح وظايف معلمان و كاركنان و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي واصله به افراد ذيربط و نظارت و مراقبت كامل در اجراي آنها .

ـ رسيدگي به حضور و غياب كاركنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام بموقع غيبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و كوشش در اداره كلاس ها در صورت غيبت معلمان با همكاري معاون و ديگر معلمان و مربيان .

ـ حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن ماداميكه تمام دانش آموزان و كاركنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروري و استثنائي

ـ داير نگهداشتن مدرسه در ايام تعطيلات فصلي طبق مقررات و دستورالعمل هاي صادره از وزارت آموزش و پرورش

ـ نظارت مستقيم و دقيق بر تهيه و تنظيم دفتر امتحانات ، دفتر آمار ، ليست مشخصات دانش آموزان و نتايج امتحانات و كارنامه تحصيلي و ارسال بموقع گزارش هاي لازم به اداره آموزش و پرورش و تاييد مندرجات دفاتر و بستن بموقع آنها و مراقبت و دستورالعمل هاي مربوط

ـ مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجراي امور مالي مدرسه و تنظيم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبناي مقررات مالي، كوشش در آماده بودن سوابق براي بررسي مقامات مربوط

ـ مراقبت كامل در تامين شرايط مطلوب بهداشتي و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پيشگيري از سوانح و رساندن كمكهاي اوليه براي افراد سانحه ديده و مطلع ساختن هرچه سريعتر اولياء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جريان امر در هر مورد كه اتفاقات غير منتظره در مدرسه وقع يابد

ـ اتخاذ تدابير لازم بمنظور مراقبت بر جريان فعاليتهاي رسمي و جنبي آموزشي ، پرورشي دانش آموزان اوقات رسمي و فوق برنامه .

ـ نظارت بر حسن انجام وظايف كليه كاركنانا مدرسه و تنظيم پرونده خدمت براي هر يك و ثبت چگونگي كار و رفتار و حضور و غياب آنان بمنظور فراهم ساختن موجبات ارزشيابي مداوم كامل .

ـ تشكيل جلسه شوراي معلمان قبل از امتحانات ثلث سوم و انتخاب يكي از معلمان يا معاونين مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاري امتحانات و همكاري با مدير بمنظور حسن اجراي امتحانات

ـ تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش بمنظور رفع مشكلات احتمالي كاركنان مدرسه و كوشش در زمينه رفع گرفتاري ها در حد اماكن

ـ شناسائي كاركنان علاقه مند ، شايسته و فعال و معرفي به مقامات ذيربط جهت تقدير و تشويق آنان و همچنين شناسائي افراد كم كار و سهل انگار و خاطي و معرفي آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم

ـ پاسخگوئي به سوالات اولياي دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوط

ـ نظارت بر تنظيم و استفاده صحيح و كامل از دفتر كلاسي روزانه دانش آموزان از سوي معلمان و مراقبت در نگهداري آن

ـ انجام وظايف كاركنان اداري مدرسه در غياب آنان با همكاري ديگر كاركنان و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينهامتیاز :

برچسب ها : وظایف مدیر مدرسه , وظیفه مدیر , شرح وظایف مدیران مدارس , مدیران آموزش و پرورش , مهمترین وظایف معلمان و مدیران , مدارس ابتدایی و متوسطه ,
وظایف مدیر مدرسه نوشته شده در سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 23:27

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .