جستجوگر پیشرفته


جملات توصیف عملکرد پایه سوم

نام درس

خیلی خوب

خوب

قابل قبول نیاز به تلاش بیشتر

قرآن

او ضمن رعایت آداب ، آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت روان و صحیح می خواند . متن و ترجمه پیام های قرآنی را بازگو می کند . او می تواند داستان ها و عبارات قرآنی را با کمک نوارهای صوتی و آهنگین تمرین و در مسابقات قرآنی شرکت می کند .

او ضمن رعایت بیشتر آداب ، آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح می خواند . او می تواند داستان ها ی قرآنی را به صورت کلی بیان می کند .اگر اذکار را چند مرتبه با نرم افزار های آموزشی تکرار نماید ، به یادگیری بهتر او کمک می کند .

او ضمن رعایت آداب بعضی از آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح می خواند . متن و ترجمه ی برخی داستانهای قرآنی را با کمک تصاویر بیان می کند . پس از مشاهده ی نرم افزار های آموزشی زندگی امامان و پیامبران ، پیام آن را به زبان کودکانه بیان می کند .

او ضمن رعایت آداب ، با راهنمایی معلم برخی آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح و بخش بخش می خواند .برای خواندن متن و ترجمه ی پیام های قرآنی و بیان مفاهیم داستان های قرآن به راهنمایی معلم نیاز دارد . ترکیب حرف و صدا و نمایش آن روی کارت و تکرار آن به صورت روزانه به یادگیری او کمک می کند .

فارسی

با دقت مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم بیان می کند و با تسلط کافی در مقابل جمع سخن می گوید . انواع متن را را روان و با لحن مناسب می خواند و به سوالات پاسخ درست می دهد . واژه های املایی را درست و زیبا می نویسد و می تواند جمله های متنوع و متعدد بسازد .

او بیشتر اوقات با دقت مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم بیان می کند و با تسلط کافی در مقابل جمع سخن می گوید . به بیشتر سوالات پاسخ درست می دهد . شکل بیشتر واژه های املایی را درست و زیبا می نویسد و می تواند جمله های متنوع بسازد .از او بخواهید صدای خود را ضبط کند سپس با دقت چند بار گوش داده و برای دیگران بیان کند .

برخی از  مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم در چند جمله بیان می کند و در مقابل جمع سخن می گوید.به برخی به سوالات پاسخ درست می دهد . در نوشتن بعضی از واژه های املایی نیاز به تمرین دارد . جمله های کوتاه و ساده می سازد .با توجه به کافی نبودن یادگیری با مرور مطالب فارسی سال های قبل می تواند واژه ها را به درستی بنویسد .

به ندرت می تواند گوش دهد و پیام های اصلی را در چند جمله ساده بیان نماید و در مقابل جمع صحبت کند . به ندرت درست و زیبا می نویسد .همچنین جمله ها را کوتاه و ساده می نویسد .پیشنهاد می شود ، تصویر مرتبط با واژه های املایی کتاب را در اختیار او   گذاشته تا برای آن ها جمله و داستان بسازد .

ریاضی

او می تواند فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری و همچنین تمام فعالیت ها و تمرین های درس را با استفاده از ابزار و روش های مختلف انجام دهد . مسئله هارا خوب درک می کند و می تواند راهبرد مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن ها را به درستی حل کند . و مسئله ای جدید هم طرح کند . او می تواند با پیدا کردن نمونه هایی در محیط اطرافش ، آموخته های خود را با نوشتن ، شکل کشیدن و ... به کار بگیرد .

او می تواند بیشتر فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری و همچنین تمام فعالیت ها و تمرین های درس را با استفاده از برخی ابزار و روش های مختلف انجام دهد . مسئله هارا خوب درک می کند و می تواند راهبرد مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن ها را به درستی حل کند . او برخی آموخته های خود را می تواند در محیط واقعی ،به کار ببرد . از او بخواهید با مشاهده پیرامون خود مسئله های متفاوت بنویسد و آن ها را از راه های مختلف حل کند .

اومی تواند برخی از فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری و همچنین تمام فعالیت ها و تمرین های درس را با استفاده از ابزار و روش های مختلف انجام دهد . همچنین گاهی می تواند با خواندن مسئله ها یکی از راهبرد های مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن هارا حل کند

اومی تواند همواره با کمک معلم برخی از فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری انجام دهد  همچنین همواره با کمک معلم فعالیت تمرین های درس را با استفاده از ابزار و روش های مختلف انجام می دهد . همچنین با راهنمایی معلم گاهی می تواند با خواندن مسئله ها یکی از راهبرد های مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن هارا حل کند.

علوم

او می تواند با توجه به مسئله ، با شناسایی منابع جمع آوری اطلاعات پاسخ پرسش های خود را درباره جانوارن ، گیاهان ، خود و محیط زیست یادداشت و گزارش کند . همچنین او ضمن ارائه راه کارهای پیشنهادی ، آموخته های خود را در زندگی به شایستگی به کار می گیرد .

اودر بیشتر موراد  می تواند با توجه به مسئله ، با شناسایی منابع جمع آوری اطلاعات پاسخ پرسش های خود را درباره جانوارن ، گیاهان ، خود و محیط زیست یادداشت و گزارش کند . همچنین او ضمن ارائه راه کارهای پیشنهادی ، آموخته های خود را در زندگی به کار می گیرد .

او در برخی موارد می تواند با توجه به مسئله ، با شناسایی منابع جمع آوری اطلاعات پاسخ پرسش های خود را درباره جانوارن ، گیاهان ، خود و محیط زیست یادداشت و گزارش کند . ، آموخته های خود را در زندگی به کار می گیرد .

او برای انجام فعالیت های علمی و شفاهی ، کاربرد ابزار ، یادگیری مفاهیم کتاب و تعمیم آن در زندگی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد .

هنر

او در تولیدات هنری خود تقارن را رعایت می کند و نسبت به حفظ طبیعت و میراث فرهنگی همواره حساس است و در همه تولیدات خود از آن ها ایده می گیرد . در جریان تولید خود و هم کلاسی هایش دلیل می آورد و برای بهبود آن ها پیشنهاد های دقیق می دهد . همچنین استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .

او در بعضی تولیدات هنری خود تقارن را رعایت می کند در جریان تولید خود و همکلاسی هایش دلیل می آورد ولی ارائه ی پیشنهاد برای بهبود آن برای او دشوار است  . همچنین در بعضی موارد استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .با الهام از طبیعت ، تصاویری را روی دفتر شطرنجی با رعایت تقارن رسم می کند .

او با راهنمایی دیگران در تولیدات هنری خود تقارن را رعایت می کند و در مورد تولیدات خود و هم کلاسی هایش توضیح می دهد و با راهنمایی دیگران ، پیشنهاد می دهد  همچنین استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .

او در تولیدات هنری با کمک مستقیم دیگران تقارن عناصر را رعایت می کند و نسبت به حفظ طبیعت و میراث فرهنگی به ندرت حساس است و در همه تولیدات خود به کمک دیگران نیاز دارد  .با کمک دیگران در مورد  تولید خود و همکلاسی هایش توضیح می دهد. همچنین استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .

تربیت بدنی

در انجام همه مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .

در انجام بیشتر مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .انجام ورزش های پایه و ...... درایام فراغت به سلامتی او کمک می کند

در انجام برخی از مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .با مشاهده ی برنامه های ورزشی از رسانه و .... می تواند به تمرین حرکات بپردازد.

در انجام اندکی از مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید انجام ورزش های پایه و ...... درایام فراغت به سلامتی او کمک می کند

هدیه های آسمانی

او ضمن بیان نمونه های متنوعی از نعمت های خدا ، از او سپاس گزاری می کند . همچنین آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین ، نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان را بیان و الگو می گیرد . مفهوم پیام قرآنی را درک و سعی می کند خودش را بشناسد .

او چند نمونه از نعمت های خدا را بیان و از او سپاس گزاری می کند . همچنین بیشتر آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین ،چند نمونه از ویژگی های رفتاری ایشان را بیان و الگو می گیرد . مفهوم پیام قرآنی را درک و سعی می کند خودش را بشناسد.

او نمونه هایی  از نعمت های خدا را بیان و از او سپاس گزاری می کند . همچنین برخی آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین ،نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان را بیان و الگو می گیرد . مفهوم پیام قرآنی را مختصر می گویدو سعی می کند خودش را بشناسد.

او با کمک معلم  نمونه هایی  از نعمت های خدا را بیان و از او سپاس گزاری می کند . همچنین برخی آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین برای بیان نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان و الگو گیری و  مفهوم پیام قرآنی به راهنمایی معلم نیاز دارد .

مطالعات اجتماعی

ضرورت وجود نظم ومقررات در جامعه،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آنها عمل می کند.درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با  ارائه  نمونه های متنوعی بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.با انجام فعالیت هایی مثل مصاحبه و...به جمع آوری اطلاعات بپردازدوپیشنهادهایی را برای بهبود،تغییرات ومحافظت از محیط زیست ارائه نماید.

در بیشتر موارد،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند.بیشتر اوقات درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آنها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با ارائه نمونه هایی بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.مشاهده فیلم های آموزشی و...ورابطه آب وهوا با شکل ،نوع خانه ها ،مقایسه آن ها وشناسایی موقعیت های مکان ها و...به یادگیری بیشتر اوکمک می کند.

دربرخی موارد،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند.گاهی اوقات درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با  ارائه  چند نمونه بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.بهتر است کل دروس را با برنامه مشخص وبا کمک فیلم آموزشی باز تکرار نماید.

به ندرت ،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند. درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل، ارائه نمونه و ارائه  گزارش ،به راهنمایی وکمک معلم نیاز دارد. بهتر است کل دروس را با برنامه ی داده شده توسط معلم وبا کمک فیلم آموزشی بازتکرار نماید.

شایستگی های عمومی

او بهداشت را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است . برای یادگیری تلاش می کند . در کارگروهی به صورت فعال شرکت می کند و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند .

اودر بیشتر مواقع  بهداشت را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است . برای یادگیری تلاش می کند . در کارگروهی شرکت می کند و بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند

اودر اغلب مواقع  بهداشت را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است . اغلب برای یادگیری تلاش می کند . گاهی در کارگروهی شرکت می کند و اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند

اودر برخی مواقع  بهداشت را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است . اغلب برای یادگیری تلاش می کند . گاهی در کارگروهی شرکت می کند و اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند...ادامه مطلب

امتیاز :

برچسب ها : جملات،توصیف،عملکرد،پایه سوم ابتدایی , جملات ارزشیابی نوبت اول و دوم , جملات توصیف،ریاضی , کارنامه پایه اول و دوم،سوم،چهارم،پنجم ششم ابتدایی , جملات فرم الف،و،ب،دانش آموزان , ارزیابی،نوبت و دوم،دبستان , شرح،عملکرد،توصیفی , متن گزارش پیشرفت،تحصیلی ,
جملات توصیف عملکرد پایه های سوم چهارم پنجم و ششم دبستان نوشته شده در شنبه 09 / 11 / 1400 ساعت 13:27


لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .