جستجوگر پیشرفته


موضوع : برنامه سالانه ,

((برنــــــامه سالانـــــه وتقویم اجـــرایی آموزشــــگاه))

               دبستان شهیــــد شبانی 

                   سال تحصیلی 90/91

                گردآورنده و مدیر مدرسه: شهرام دستجـــردی

 

مراحل برنامه ریزی سالانه آموزشگاه:

 

1   - تعیین اهداف                                          2  - تعیین نیازها             

     3- تدوین فرصت ها ،نقاط قوت و ضعف               4  - تدوین روش ها و وسایل     

5  - تدوین برنامه عملیاتی                                6  - ارزشیابی تکوینی،پایانی ،باز خورد

 

اهــداف:

1  -  بررسی راههای افزایش شادی و نشاط برای دانش آموزان و کارکنان

2  -  تشکیل جلسات تبادل اطلاعات وتجارب آموزشی وپرورشی همکاران

3  - تقویت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی               4-  تربیت همیشه مقدم بر تعلیم

5  -  نظارت و ارزیابی فعالیت ها                                     6 - تاکید بر یاد گیری به جای یاددهی

7 - کنترل میزان پیشرفت تحصیلی باارزشیابی مستمر و ترسیم نمودار هر دوماه یکبار

 

تعیین نیــازها:

1  - تأمین امنیت و شادی برای عوامل اجرایی و دانش آموزان

2  - تبدیل آموزش نظری به عملی                               3 - نهادینگی ارزشها و باورها

4 - تأکید زیاد دانش به جای نگرش                               5  - نیاز به وجود ارزشیابی مستمر

6 -  بررسی نمرات -تهیه میانگین – درصد –نمودار – بررسی و تجزیه و تحلیل

7  -  تعیین ودرک وضعیت موجود برای رسیدن به نقطه ی مطلوب

 

تدوین فرصت ها ، نقاط قوت و ضعف:

 -1 فرصت ها ویامشکلات احتمالی شناسائی شود.

- 2 نقاط قوت بر ملا و توسعه یابد                          3- نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود

4- پیشگیری از هرگونه اختلاف وتفرقه که به تعلیم وتربیت لطمه بزند

 

تدوین روش ها و وسایل :

برنامه های آموزشی دبستان براساس سیاست های اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی ، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سربیشه و مدرسه تدوین و با روشهای نوین و وسایل و امکانات موجود اجرا و پیگیری گردد .

 

تدوین برنامه عملیاتی:

1 -  یاد گیری                  2  - یاد دهی                3  - برنامه درسی              4  -کلاس درس

5  -ارزشیابی                 6  - فناوری                   7  -آموزش معلمان

 

یاد گیـــری:

با طی مراحل ذیل میتوان به یادگیری بعنوان یکی از اهداف اصلی در مدرسه دست یافت:

1  -  در گیر کردن ذهن دانش آموزان با مسأله و موضوع تدریس با ارایه سؤالات تحلیلی

2  - آموزش مطالب به روش قیاسی و استقرایی به مدت 15 – 10 دقیقه

3  - الگو برداری از برنامه های تدریس موفق

4  - یاد گیری طوری باشد که او را به کشف و ابداع سوق دهد

5  - مطالب دروس گذشته را یاد آوری و به روش های نوین آموزش دهیم

 

اصول یادگیـــری :

1 - فعال بودن فراگیر                                         2 –  تازگی مطالب آموزشی

3  - هدفدار بودن آموزش                                   4 –  کنترل باز خورد

5  - خوشایند و لذت بخش بودن آموزش              6- رعایت روایی و اعتبار مطالب درسی

7- کسب موفقیت و یاد گیری نسبی مطالب در پایان هر روز

8- پیشگیری از به خطر افتادن موقعیت یاد گیری دانش آموزان

9- رعایت نسبت زمان آموزش به زمان استراحت و بودجه بنـــــدی دروس

 

یاددهـــی

 همه باید بدانیم :

-امروزه آموزش به سمت استفاده زیاد از رایانه در کلاس درس پیش میرود بنابراین به آموزش همکاران در این زمینه دقت کافی شود تادر استفاده از آن درکلاس درس مشکلی وجود نداشته باشد.

-  فضای نقد و بررسی ، مشاوره و همکاری در کلاس بوجود آوریم  

-  خوشایند ترین الفاظ و آسان ترین راه را جهت تفهیم مطالب استفاده کنیم  

-   از تمام تواناییها وامکانات برای رفع مشکلات و هموار شدن مسیر برای رسیدن به اهداف استفاده شود.  

-   همواره اهداف ناب فرهنگ اسلامی درفرایند یادگیری مد نظر باشد. 

-  محوری شدن دانش آموز در فعالیت یاد دهی

-  تشویق دانش آموزان بخصوص در مقایسه با خودشان

-   اجرای طرح همیاران معلم ( بهره گیری از دانش آموزان بر جسته جهت همکاری در کلاس)

-   گروه بندی دانش آموزان و اجرای فعالیت های گروهی  

-  مرور مطالب درسی با مثال های ملموس

-   بر گزاری آزمون ها با پرسش هایی از محتوای دروس بصورت مفهومی 

-   اطلاع از میزان یاد گیری مطالب در پایان هر جلسه 

یاد دهی صحیح و با ارزش از جانب معلمان به زبان دینی یک تکلیف است.

 

برنامه درسی و هفتـــگی )) برنامه هفتگی محور حرکت آموزشگاه است))

برنامه هفتگی مناسب باید مطابق موازین ذیل تنظیم گردد.

-   تنظیم برنامه از دروس مشکل به آسان در روزهای هفته 

-   توجه به پیشنهاد معلم مربوطه

 -  رعایت نسبت زمان آموزش به زمان استراحت 

- برنامه ریزی ساعات قران درساعات اول یا دوم

-    اشکال و بی نظمی در برنامه درسی موجبات نا رضایتی را فراهم می نماید  

-   توجه به روحیه دانش آموزان وهمکاران درطراحی برنامه .

-   تعیین جایگاه هر درس در ساعات آموزشی هفته

 -   حفظ و نگه داری انرژی دانش آموزان تا پایان برنامه درسی 

- توجه به هماهنگ بودن برنامه کاری با پیشرفت تکنولوژی وفناوری روز درجهت  آموزش دانش اموزان

((باید توجه داشت دانش آموزخسته وبی روحیه درکلاس درس هیچگونه آموزشی رانمی پذیرد.))

رضایت دانش آموز و رضایت معلم: ثبات و تداوم نسبی یادگیری در سالهای بعد و دستیابی به اهداف آموزشی

 

  کـــلاس درس

فضای آموزشی مطلوب ، عامل آرامش بخش برای همکاران و دانش آموزان و اولیاست تا اطمینان حاصل کنند که نوباوگان آنها در فضای مطلوب مشغول به تحصیل هستند.

- ایجاد محیطی سر شار از طراوت ، شادابی

- تشکیل بعضی از جلسات در خارج از محیط کلاس

  استفاده بیشتر همکاران درکلاس از رایانه و دیگر وسایل آموزشی

-بی توجهی نسبت به محیط آموزشی و کلاس درس نتایج نا مطلوبی دارد

-در راستای تحقق سند چشم انداز توسعه ملی باید محیطی آرام و آرامش بخش ایجاد کرد 

-معیار ما در جهت ایجاد کلاس و فضای مطلوب ، نیاز فراگیران است

-  تزیین کلاس ها ، رنگ آمیزی شاد و طرح های جذاب

-  تهیه میز و صندلی های سالم و متناسب با دانش آموزان  

-   انتخاب درست کلاس ها با توجه به شرایط دانش آموزان هر پایه

-  چیدمان درست دانش آموزان در کلاس های درس 

از مصادیق تحول بنیادین در جامعه و مدرسه ایجاد انگیزه و شوق از طریق فضای آموزشی مطلوب است .

 

ارزشیـــابی

-ارزشیابی با فعالیت های مستمر و همگام و هم زمان با فعالیت یاد دهی،یاد گیری

-   باارزشیابی صحیح می توان نتایج یادگیری را قدم به قدم پی گیری نمود  

-   برگزاری آزمون های علمی ، ماهانه ، مستمر و ارائه باز خورد ، میزان پیشرفت آموزش  را نشان می دهد.

-   مشکلات احتمالی آموزشی با برگزاری آزمون ها شناسایی و از بین می رود

-   کلیه آموخته ها ی دانش آموز در طول سال تحصیلی سنجیده می شود .

 - نمرات ارزشیابی کنترل و میزان اثر بخشی فعالیت ها تعیین می گردد . 

-   بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آزمون ها ، میزان تأثیر گذاری مشخص می شود

 -   ارائه ی کارنامه واطلاع از وضعیت دانش آموز ،اولیا را در امر آموزش مشارکت می دهد .

 

فنــــاوری

-    ششمین مؤلفه ی تحول بنیادین رویکرد فن آوری نوین آموزشی می باشد .

 - با استفاده از حداقل زمانهای بیکاری همکاران کار بارایانه واستفاده ازاینترنت برای آموزش بهتر دانش آموزان به آنان اموزش داده شود.

 -یکی از مهمترین برنامه های شکل دهنده ی آینده ،در حوزه ی فن آوری است .

  -بهبود فن آوری سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه می گردد.

  -تعداد کار بران شبکه های جهانی اطلاع رسانی رشد چشم گیری داشته است و بوسیله آن می توان حجم دانش ، علوم و فنون را افزایش داد.

در سال تحصیلی آتی درحد امکان موضوعات کمک درسی ومورد نیاز ازاینترنت دانلود ودراختیار همکاران آموزشگاه  قرارگیرد .

ضمنا آموزشهای لازم به همکاران برای استفاده هر چه بهتر از این امکانات برای تثبیت یادگیری دانش آموزان در حد امکان داده شود. (سی دی ها ونرم افزارهایی که به مدارس فرستاده می شود در بسیاری از مدارس یکبار نیز بعلت آشنا نبودن همکاران با رایانه وطرز کار با آن مورد استفاده قرار نمی گیرند)

 

معلمـــان

بنا به فرموده وزیر محترم آموزش و پرورش کار مطلوب در آموزش و پرورش با دلگرم شدن معلمان تحقق می یابد و با فراهم کردن امکانات و توجه به رفتار های شایسته معلمان و تقدیر و تشکر و قدر دانی به موقع ، مناسب و مطلوب موجبات این امر رامیتوان محقق ساخت.

- 1 مدیر مدرسه باهمکاری انجمن اردوهای زیارتی،علمی،تفریحی در مناسبتهای گوناگون بر قرار نماید .

-2  مجلات،کتب و نشریات جدید و به روز را در اختیار همکاران قرار دهیم.  

-3   به تجهیز امکانات آموزشی مدرسه برای استفاده بهتر معلمان اقدام نماییم .  

-4  مشکلات معلمان را با صبر و حوصله و سعه ی صدر شناسایی و برطرف نماییم .  

-5   تشویق و ترغیب همکاران را در همه ی زمینه ها فراموش نکنیم .  

7-  از تواناییها و نقاط قوت همکاران در کارهای دیگر مدرسه در اوقات فراغتشان استفاده گردد.

 -6  توجه به ارتقای شأن معلمان          

در پایان ازهریک از همکاران محترم انتظار می رود:

-   هنگام تدریس با بهترین و آسان ترین روش و خوشایند ترین الفاظ مطالب را تفهیم نماید .

-   در کلاس داری از ابتکار ، نوآوری و شگردهای جدید و نوین و استاندارد استفاده نماید .  

-  درس قرآن و فرهنگ قرآنی را در سطح بسیار وسیع و عمیق تدریس و تأثیر گذار باشد.  

-   مسیر یاد دهی ، یاد گیری دانش آموزان را با رفع مشکلات ، هموار سازد  

-   مشکلات احتمالی یاد گیری را شناسایی و به رفع آن بپردازد .  

-   در تدریس ،دادن تکلیف و ارزشیابی جدیدترین و بهترین شیوه را پیروی نماید .

هدف : اقداماتی را پیش روی خود قرار دهیم تا یک گام به مدرسه مطلوب نزدیک تر شویم.

                                                                 (((به امید موفقیت روزافزون کلیه دانش آموزان و همکاران محترم)))

                                                                                     مدیر دبستان: شهـــرام دستجــردی

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

برنامه سالانه را بصورت کامل می توانید از اینجـــــــــا دانلود کنید

 امتیاز :

برچسب ها : برنامه سالانه آموزشگاه , دبستان شهید شبانی،سربیشه،آموزش ابتدایی،بودجه بندی , دانلود برنامه سالانه،برنامه ریزی برای یکسال کامل , آموزش پرورش سربیشه،تعیین اهداف و مراحل انجام کار , اموزش پرورش بیرجند ,
برنامه سالانه دبستان نوشته شده در جمعه 19 / 08 / 1391 ساعت 0:10

ارسال نظر برای این مطلب

این نظر توسط مصطفوی حسن در تاریخ 5 سال پیش و 12:14 دقیقه ارسال شده است

سلام میشه یک نمونه برنامه عملیلتی برای کلاس چند پایه بذارید ممنون مسشم

این نظر توسط حمید قاسمیان در تاریخ 7 سال پیش و 21:19 دقیقه ارسال شده است

سلام آقا شهرام ازدیدنتان بسیار خوشحال شدم ممنون از مطالب ارزنده ای که گذاشتید.من همکلاسی شما در گناباد بودم.
پاسخ : سلام حمیدآقای عزیز. خیلی خوشحال شدم که بعد از 23 سال ،اسمتون رو دیدم و این مطالب باعث تجدید خاطره شد . موفق و پیروز باشین

این نظر توسط رضا در تاریخ 8 سال پیش و 15:15 دقیقه ارسال شده است

با سلام ممنون از سایت خوبتون می خواستم بدون جای امتحانات کجاست و ایا می شود در این سایت با یکدیگر سخن بگوییم اگر می شود برای من توضیح دهید ممنون با ارزوی معفقیت

این نظر توسط رضا در تاریخ 8 سال پیش و 17:08 دقیقه ارسال شده است

سلام عزیزم
اددم کن.


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

مطالب تصادفی
کتب ورق زن پایه سوم
به هم ریختن متن تایپ شده
راهکارهایی برای تقويت دستخط دانش آموزان
اربعین
انواع هوش از دید هوارد گاردنر
جملات توصیف عملکرد پایه های سوم چهارم پنجم و ششم دبستان
رویکرد برنامه درس تعلیم و تربیت دینی
دل نوشته
چگونه با دانش آموزان ارتباط برقرار کنیم؟
کار و گرما
نرم افزار کم حجم رایت CD و DVD
عکس گرفتن از فیلم
نکات تربیتی معلمان و والدین
نمونه سوال اجتماعی ششم
مدیران مدارس چه وظایفی دارند؟
نوحه محرم
نرم افزار دانا متوسطه
کتب ورق زن پایه چهارم
آموزش جانوران
کاردستی با برگ
اسکلت بدن انسان
کلیدهای میانبر در اینترنت
اجرام اسمانی را بهتر بشناسیم
کرک انتی ویروس
10 واقعیت شگفت انگیز و باور نکردنی درباره ی نجوم
روش نوشتن برنامه هفتگی مدارس چندپایه
فرم ارزیابی
دانلود پاورپوینت علوم پنجم
المپیاد علمی
قضاوت نادرست
فیلم آموزشی رنگین کمان
ایجاد رابطه خوب
انواع سال
ماری کوری
دفتر فرایندهای یادگیری و عملکرد تحصیلی
بیمه حوادث
نماز آیات
شمارش و اشکال هندسی
برنامه هفتگی در سه وضعیت سفید زرد و قرمز
نمونه خام نامه اداری
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .