جستجوگر پیشرفته


جملات توصیف عملکرد پایه سوم

نام درس

خیلی خوب

خوب

قابل قبول نیاز به تلاش بیشتر

قرآن

او ضمن رعایت آداب ، آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت روان و صحیح می خواند . متن و ترجمه پیام های قرآنی را بازگو می کند . او می تواند داستان ها و عبارات قرآنی را با کمک نوارهای صوتی و آهنگین تمرین و در مسابقات قرآنی شرکت می کند .

او ضمن رعایت بیشتر آداب ، آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح می خواند . او می تواند داستان ها ی قرآنی را به صورت کلی بیان می کند .اگر اذکار را چند مرتبه با نرم افزار های آموزشی تکرار نماید ، به یادگیری بهتر او کمک می کند .

او ضمن رعایت آداب بعضی از آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح می خواند . متن و ترجمه ی برخی داستانهای قرآنی را با کمک تصاویر بیان می کند . پس از مشاهده ی نرم افزار های آموزشی زندگی امامان و پیامبران ، پیام آن را به زبان کودکانه بیان می کند .

او ضمن رعایت آداب ، با راهنمایی معلم برخی آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح و بخش بخش می خواند .برای خواندن متن و ترجمه ی پیام های قرآنی و بیان مفاهیم داستان های قرآن به راهنمایی معلم نیاز دارد . ترکیب حرف و صدا و نمایش آن روی کارت و تکرار آن به صورت روزانه به یادگیری او کمک می کند .

فارسی

با دقت مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم بیان می کند و با تسلط کافی در مقابل جمع سخن می گوید . انواع متن را را روان و با لحن مناسب می خواند و به سوالات پاسخ درست می دهد . واژه های املایی را درست و زیبا می نویسد و می تواند جمله های متنوع و متعدد بسازد .

او بیشتر اوقات با دقت مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم بیان می کند و با تسلط کافی در مقابل جمع سخن می گوید . به بیشتر سوالات پاسخ درست می دهد . شکل بیشتر واژه های املایی را درست و زیبا می نویسد و می تواند جمله های متنوع بسازد .از او بخواهید صدای خود را ضبط کند سپس با دقت چند بار گوش داده و برای دیگران بیان کند .

برخی از  مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم در چند جمله بیان می کند و در مقابل جمع سخن می گوید.به برخی به سوالات پاسخ درست می دهد . در نوشتن بعضی از واژه های املایی نیاز به تمرین دارد . جمله های کوتاه و ساده می سازد .با توجه به کافی نبودن یادگیری با مرور مطالب فارسی سال های قبل می تواند واژه ها را به درستی بنویسد .

به ندرت می تواند گوش دهد و پیام های اصلی را در چند جمله ساده بیان نماید و در مقابل جمع صحبت کند . به ندرت درست و زیبا می نویسد .همچنین جمله ها را کوتاه و ساده می نویسد .پیشنهاد می شود ، تصویر مرتبط با واژه های املایی کتاب را در اختیار او   گذاشته تا برای آن ها جمله و داستان بسازد .

ریاضی

او می تواند فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری و همچنین تمام فعالیت ها و تمرین های درس را با استفاده از ابزار و روش های مختلف انجام دهد . مسئله هارا خوب درک می کند و می تواند راهبرد مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن ها را به درستی حل کند . و مسئله ای جدید هم طرح کند . او می تواند با پیدا کردن نمونه هایی در محیط اطرافش ، آموخته های خود را با نوشتن ، شکل کشیدن و ... به کار بگیرد .

او می تواند بیشتر فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری و همچنین تمام فعالیت ها و تمرین های درس را با استفاده از برخی ابزار و روش های مختلف انجام دهد . مسئله هارا خوب درک می کند و می تواند راهبرد مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن ها را به درستی حل کند . او برخی آموخته های خود را می تواند در محیط واقعی ،به کار ببرد . از او بخواهید با مشاهده پیرامون خود مسئله های متفاوت بنویسد و آن ها را از راه های مختلف حل کند .

اومی تواند برخی از فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری و همچنین تمام فعالیت ها و تمرین های درس را با استفاده از ابزار و روش های مختلف انجام دهد . همچنین گاهی می تواند با خواندن مسئله ها یکی از راهبرد های مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن هارا حل کند

اومی تواند همواره با کمک معلم برخی از فعالیت های مربوط به عدد، عملیات روی اعداد ، هندسه ، اندازه گیری انجام دهد  همچنین همواره با کمک معلم فعالیت تمرین های درس را با استفاده از ابزار و روش های مختلف انجام می دهد . همچنین با راهنمایی معلم گاهی می تواند با خواندن مسئله ها یکی از راهبرد های مناسب را انتخاب و با انجام محاسبات آن هارا حل کند.

علوم

او می تواند با توجه به مسئله ، با شناسایی منابع جمع آوری اطلاعات پاسخ پرسش های خود را درباره جانوارن ، گیاهان ، خود و محیط زیست یادداشت و گزارش کند . همچنین او ضمن ارائه راه کارهای پیشنهادی ، آموخته های خود را در زندگی به شایستگی به کار می گیرد .

اودر بیشتر موراد  می تواند با توجه به مسئله ، با شناسایی منابع جمع آوری اطلاعات پاسخ پرسش های خود را درباره جانوارن ، گیاهان ، خود و محیط زیست یادداشت و گزارش کند . همچنین او ضمن ارائه راه کارهای پیشنهادی ، آموخته های خود را در زندگی به کار می گیرد .

او در برخی موارد می تواند با توجه به مسئله ، با شناسایی منابع جمع آوری اطلاعات پاسخ پرسش های خود را درباره جانوارن ، گیاهان ، خود و محیط زیست یادداشت و گزارش کند . ، آموخته های خود را در زندگی به کار می گیرد .

او برای انجام فعالیت های علمی و شفاهی ، کاربرد ابزار ، یادگیری مفاهیم کتاب و تعمیم آن در زندگی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد .

هنر

او در تولیدات هنری خود تقارن را رعایت می کند و نسبت به حفظ طبیعت و میراث فرهنگی همواره حساس است و در همه تولیدات خود از آن ها ایده می گیرد . در جریان تولید خود و هم کلاسی هایش دلیل می آورد و برای بهبود آن ها پیشنهاد های دقیق می دهد . همچنین استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .

او در بعضی تولیدات هنری خود تقارن را رعایت می کند در جریان تولید خود و همکلاسی هایش دلیل می آورد ولی ارائه ی پیشنهاد برای بهبود آن برای او دشوار است  . همچنین در بعضی موارد استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .با الهام از طبیعت ، تصاویری را روی دفتر شطرنجی با رعایت تقارن رسم می کند .

او با راهنمایی دیگران در تولیدات هنری خود تقارن را رعایت می کند و در مورد تولیدات خود و هم کلاسی هایش توضیح می دهد و با راهنمایی دیگران ، پیشنهاد می دهد  همچنین استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .

او در تولیدات هنری با کمک مستقیم دیگران تقارن عناصر را رعایت می کند و نسبت به حفظ طبیعت و میراث فرهنگی به ندرت حساس است و در همه تولیدات خود به کمک دیگران نیاز دارد  .با کمک دیگران در مورد  تولید خود و همکلاسی هایش توضیح می دهد. همچنین استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند .

تربیت بدنی

در انجام همه مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .

در انجام بیشتر مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .انجام ورزش های پایه و ...... درایام فراغت به سلامتی او کمک می کند

در انجام برخی از مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .با مشاهده ی برنامه های ورزشی از رسانه و .... می تواند به تمرین حرکات بپردازد.

در انجام اندکی از مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید انجام ورزش های پایه و ...... درایام فراغت به سلامتی او کمک می کند

هدیه های آسمانی

او ضمن بیان نمونه های متنوعی از نعمت های خدا ، از او سپاس گزاری می کند . همچنین آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین ، نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان را بیان و الگو می گیرد . مفهوم پیام قرآنی را درک و سعی می کند خودش را بشناسد .

او چند نمونه از نعمت های خدا را بیان و از او سپاس گزاری می کند . همچنین بیشتر آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین ،چند نمونه از ویژگی های رفتاری ایشان را بیان و الگو می گیرد . مفهوم پیام قرآنی را درک و سعی می کند خودش را بشناسد.

او نمونه هایی  از نعمت های خدا را بیان و از او سپاس گزاری می کند . همچنین برخی آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین ،نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان را بیان و الگو می گیرد . مفهوم پیام قرآنی را مختصر می گویدو سعی می کند خودش را بشناسد.

او با کمک معلم  نمونه هایی  از نعمت های خدا را بیان و از او سپاس گزاری می کند . همچنین برخی آداب نماز ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان و به آن ها عمل می کند . او ضمن احترام به بزرگان دین برای بیان نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان و الگو گیری و  مفهوم پیام قرآنی به راهنمایی معلم نیاز دارد .

مطالعات اجتماعی

ضرورت وجود نظم ومقررات در جامعه،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آنها عمل می کند.درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با  ارائه  نمونه های متنوعی بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.با انجام فعالیت هایی مثل مصاحبه و...به جمع آوری اطلاعات بپردازدوپیشنهادهایی را برای بهبود،تغییرات ومحافظت از محیط زیست ارائه نماید.

در بیشتر موارد،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند.بیشتر اوقات درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آنها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با ارائه نمونه هایی بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.مشاهده فیلم های آموزشی و...ورابطه آب وهوا با شکل ،نوع خانه ها ،مقایسه آن ها وشناسایی موقعیت های مکان ها و...به یادگیری بیشتر اوکمک می کند.

دربرخی موارد،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند.گاهی اوقات درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با  ارائه  چند نمونه بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.بهتر است کل دروس را با برنامه مشخص وبا کمک فیلم آموزشی باز تکرار نماید.

به ندرت ،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند. درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل، ارائه نمونه و ارائه  گزارش ،به راهنمایی وکمک معلم نیاز دارد. بهتر است کل دروس را با برنامه ی داده شده توسط معلم وبا کمک فیلم آموزشی بازتکرار نماید.

شایستگی های عمومی

او بهداشت را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است . برای یادگیری تلاش می کند . در کارگروهی به صورت فعال شرکت می کند و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند .

اودر بیشتر مواقع  بهداشت را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است . برای یادگیری تلاش می کند . در کارگروهی شرکت می کند و بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند

اودر اغلب مواقع  بهداشت را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است . اغلب برای یادگیری تلاش می کند . گاهی در کارگروهی شرکت می کند و اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند

اودر برخی مواقع  بهداشت را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است . اغلب برای یادگیری تلاش می کند . گاهی در کارگروهی شرکت می کند و اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند

جملات توصیف عملکرد پایه چهارم

نام درس

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

قران

او می تواند آیات و سوره ها را صحیح ، روان و تقریبا آهنگین بخواند . کلمات و عبارات قرآنی و مفاهیم پیام های قرآن باذکر جزئیات و مثال های متنوع بیان می کند .

او می تواند آیات و سوره ها را صحیح ،شمرده و روان بخواند . بیشترکلمات قرآنی و مفاهیم و پیام های قرآنی را به صورت کلی و با چند مثال بیان می کند .

او می تواند بیشتر آیات و سوره ها را صحیح ،شمرده  بخواند . ترجمه برخی از کلمات و عبارات قرآنی را به درستی بیان می کند .همچنین با ذکر مثال مفاهیم داستان ها و پیام های قرآنی را به صورت کلی و با چند مثال بیان می کند .

او در خواندن آیات و سوره ها و عبارات و ترجمه کلمات ، مفاهیم پیام های قرآنی و داستان های کتاب پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد.

فارسی

او خوب گوش می دهد و دیده ها و شنیده ها و نظر خود را بادلیل بیان می کند . همچنین متن را سریع ، صحیح و با لحن مناسب می خواند و درک می کند . خوانا صحیح و زیبا و خلاق هم می نویسد .

او در بیشترموارد خوب گوش می دهد و دیده ها و شنیده ها و نظر خود را بادلیل بیان می کند . همچنین متن را سریع ، صحیح و با لحن مناسب می خواند و درک می کند . او واژه ها را خوانا و درست و متنی کوتاه و ساده می نویسد . بهتر است کتاب داستان بخواند و آن را برای دیگران تعریف کند .

او گاهی گوش می دهد و دیده ها و شنیده ها را به خوبی بیان می کند . همچنین در برخی موارد به طور صحیح و با لحن مناسب می خواند و درک می کند . او بیشتر واژه هارا خوانا ، صحیح و درباره موضوعات داده شده فقط چند جمله می نویسد . بهتر است کتاب داستان بخواند و آن را برای دیگران تعریف کند.

او در مهارت های خوانداری ، شنیداری و نوشتاری به راهنمایی های پیوسته معلم نیاز دارد .

ریاضی

با به کارگیری روش های مختلف تمام تمرین های مربوط به عدد نویسی ، عملیات روی اعداد : (ضرب ، تقسیم ، کسر ، تقریب ) را به درستی حل می کند و درباره ی آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد . مفهوم مسئله را به درستی درک کرده و با به کارگیری راهبردهای حل مسئله آن ها را به درستی حل می کند.

با به کارگیری روش های مختلف بیشتر تمرین های مربوط به عدد نویسی ، عملیات روی اعداد : (ضرب ، تقسیم ، کسر ، تقریب ) را به درستی حل می کند و درباره ی آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد . مفهوم اکثر مسئله ها را به درستی درک کرده و با به کارگیری راهبردهای حل مسئله بیشترآن ها را به درستی حل می کند.

با به کارگیری روش های مختلف برخی تمرین های مربوط به عدد نویسی ، عملیات روی اعداد : (ضرب ، تقسیم ، کسر ، تقریب ) را به درستی حل می کند و درباره ی آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد . مفهوم بعضی مسئله ها را به درستی درک کرده و با به کارگیری راهبردهای مسئله برخی ازآن ها را به درستی حل می کند.

او برای حل تمرین های مربوط به عدد نویسی ، عملیات روی اعداد : (ضرب ، تقسیم ، کسر ، تقریب ) و درک مسئله به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد .

اجتماعی

او مهارت های اجتماعی ( حقوق همسایگان ، تغییرات محله ، تربیت اجتماعی و فعالیت های اقتصادی ) را فرا گرفته و در عمل به کار می گیرد و از سیر تحولات ( تشکیل روستا ، شهر ، ویژگی تمدن ) درک درستی دارد . ویژگی های جغرافیایی ( نقشه خوانی – جمعیت ها – استان ) را می داند و در عمل به کار می گیرد . ضمن دانستن ویژگی های  تحولات تاریخی ( ار ورود آریایی ها تا هخامنشیان ) برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کند.

او بیشتر مهارت های اجتماعی ( حقوق همسایگان ، تغییرات محله ، تربیت اجتماعی و فعالیت های اقتصادی ) را فرا گرفته و در عمل به کار می گیرد و از سیر بیشتر تحولات ( تشکیل روستا ، شهر ، ویژگی تمدن ) درک درستی دارد . اغلب ویژگی های جغرافیایی ( نقشه خوانی – جمعیت ها – استان ) را می داند و در عمل به کار می گیرد . ضمن دانستن اکثر ویژگی های  تحولات تاریخی ( ار ورود آریایی ها تا هخامنشیان ) برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کند.

او برخی مهارت های اجتماعی ( حقوق همسایگان ، تغییرات محله ، تربیت اجتماعی و فعالیت های اقتصادی ) را فرا گرفته و در عمل به کار می گیرد و از سیر برخی تحولات ( تشکیل روستا ، شهر ، ویژگی تمدن ) درک درستی دارد . برخی ویژگی های جغرافیایی ( نقشه خوانی – جمعیت ها – استان ) را می داند و در عمل به کار می گیرد . ضمن دانستن برخی ویژگی های  تحولات تاریخی ( از ورود آریایی ها تا هخامنشیان ) برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کند.

او درمهارت های اجتماعی ( حقوق همسایگان ، تغییرات محله ، تربیت اجتماعی و فعالیت های اقتصادی ) همواره نیاز به کمک معلم دارد  و از سیر برخی تحولات ( تشکیل روستا ، شهر ، ویژگی های تمدن ) درک درستی ندارد . برخی ویژگی های جغرافیایی ( نقشه خوانی – جمعیت ها – استان ) را می داند و در عمل به کار می گیرد

علوم

او از روش علمی ، منابع و روش های مختلف برای روابط موجود بین پدیده ها  و رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند . در بحث گروهی شرکت می کند و مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند . از ابزار مناسب در آزمایش و ساخت مدل استفاده می کند و آموخته های خود رادر زندگی روزمره به کار می گیرد .

اودر بیشتر موارد از روش علمی ، منابع و روش های مختلف برای روابط موجود بین پدیده ها  و رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند . در بحث گروهی شرکت می کندو مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند . از ابزار مناسب در آزمایش و ساخت مدل استفاده می کند و اغلب آموخته های خود رادر زندگی روزمره به کار می گیرد.

اودر برخی موارد  از روش علمی ، منابع و روش های مختلف برای روابط موجود بین پدیده ها  و رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند . دربرخی بحث گروهی شرکت می کندو مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند . از برخی ابزار مناسب در آزمایش و ساخت مدل استفاده می کند و آموخته های خود رادر زندگی روزمره به کار می گیرد.

در بهره گیری از حواس ، ساخت مدل برقراری ارتباط ، دانستنی های کتاب و انجام آزمایش ها پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد . بنابراین ، تشویق به مشاهده دقیق و طرح پرسش های علمی برای به کار بستن آموخته های علمی به او کمک می کند.

هدیه ها

نمونه های بسیاری از نعمتهای خداوند را بیان می کند . به  ویژگیهای رفتاری بزرگان دینی به خوبی اشاره می کندوبه آنها عمل می کند.

نمونه هایی از نعمتهای خداوند را بیان می کند . به  بیشتر ویژگیهای رفتاری بزرگان دینی اشاره می کندوبه اکثر آنها عمل می کند.

چند نمونه از نعمتهای خداوند را بیان می کند و نمونه هایی از ویژگیهای رفتاری بزرگان را با مشاهده فیلم و شرکت در مراسم مذهبی و... بیان می کندوبه برخی از آنها عمل می کند.

برای بیان نعمتهای خداوند و ویژگیهای رفتاری بزرگان دینی به راهنمایی مستمر معلم نیاز داردوبرای عمل کردن به آنها نیاز به راهنمایی دارد.

هنر

او نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد . همچنین درباره تولید هنری خود و دیگران اظهار نظر می کند و برای بهبود اثر ، پیشنهاد می دهد استفاده مناسبی از ابزاردارد و نکات ایمنی را رعایت می کند.

اودر بیشترموارد  نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در اغلب تولیدات خود از آن ایده می گیرد . همچنین بیشتر اوقات تولید هنری خود و دیگران را توصیف و درباره ی آن اظهار نظر می کند و برای بهبود اثر ، پیشنهاد می دهد استفاده مناسبی از ابزاردارد و نکات ایمنی را رعایت می کند.

اودر برخی موارد  نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و گاهی درتولیدات خود از آن ایده می گیرد . همچنین گاهی اوقات تولید هنری خود و دیگران را توصیف و درباره ی آن اظهار نظر می کند و برای بهبود آن ها، پیشنهاد می دهد استفاده مناسبی از ابزار دارد و نکات ایمنی را رعایت می کند.

او تا حدودی نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و دراغلب تولیدات خود از آن ایده می گیرد . به ندرت تولید هنری خود و دیگران را توصیف و درباره ی آن اظهار نظر می کند و برای بهبود آن ها، پیشنهاد می دهد استفاده ی مناسبی از ابزار دارد و نکات ایمنی را رعایت می کند بنابراین، ترسیم تصاویربا نقطه تقارن و ... به او کمک می کند بنابراین انجام فعالیت هنری مطابق با اهداف برنامه درسی زیر نظر مربی آگاه به او کمک می کند .

تربیت بدنی

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است . و دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. و در بازی ها و فعالیت ها بارغبت شرکت می نماید . انجام ورزش های پایه و ...... در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. و در بازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید . به مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و ....وبه تمرین حرکات بپردازد.

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است . و دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید انجام ورزش های پایه و ...... در ایام فراغت به سلامت او کمک می کند.

شایستگی های عمومی

او بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند ، به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند .

او بیشتر موارد بهداشتی و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند ، به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند .

اواغلب موارد بهداشتی و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند ، به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند .

او برخی موارد بهداشتی و ایمنی فردی را رعایت می کند برای پذیرش مسئولیت ، شرکت در کار گروهی ، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد و به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد .

جملات توصیف عملکرد پایه پنجم

نام درس

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

قرآن

او آیات و عبارات قرآنی را صحیح و روان و تقریبا آهنگین می خواند . کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند . مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و مثال های متنوع بازگو می کند .

او آیات و عبارات قرآنی را صحیح و روان و شمرده می خواند . بیشتر کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند . مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و با چند مثال بازگو می کند .

او آیات و عبارات قرآنی را به صورت شمرده و تعداد غلط کم می خواند . برخی کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند . مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و با ذکر یک مثال بازگو می کند .

او در خواندن آیات و عبارات قرآنی ، ترجمه عبارات و کلمات ، مفاهیم پیام های قرآنی و داستان های کتاب پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد .

فارسی

او مطالب و سوال ها را با دلیل و دقیق پاسخ می دهد . متن را به طور سریع و صحیح  و روان می خواند و درک می کند . به پرسش های املایی به طور کامل پاسخ می دهد و واژه های کتاب و متن را خوانا ، صحیح ، زیبا و خلاق می نویسد .

او بیشتر مطالب و سوال ها را با دلیل پاسخ می دهد .  در بیشتر موارد متن را به طور صحیح  و روان می خواند و درک می کند . به پرسش های املایی به طور کامل پاسخ می دهد . بیشتر اوقات واژه های کتاب و متن راخواناو صحیح می نویسد .

او در برخی موارد متن را به طور صحیح  و روان می خواند و درک می کند . به پرسش های املایی به طور کامل پاسخ می دهد برخی اوقات واژه های کتاب و متن راخوانا و صحیح می نویسد .

او در خواندن متن به طور صحیح و روان و درک آن و پاسخ به پرسش های املایی پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد . با راهنمایی معلم برخی واژه های کتاب و متن را خوانا و صحیح با رعایت اصول نگارشی می نویسد .

ریاضی

او می تواند با به کارگیری روش های مختلف ، تمام تمرین های مربو ط به اعداد ، عملیات روی آنها ، هندسه ، اندازه گیری ، آمار و جمع آوری  اطلاعات و راهبرد های حل مسئله را مطابق انتظار به صورت کتبی و شفاهی انجام دهد .

او می تواند با به کارگیری روش های ، بیشتر  تمرین های مربو ط به اعداد ، عملیات روی آنها ، هندسه ، اندازه گیری ، آمار و جمع آوری  اطلاعات و راهبرد های حل مسئله را مطابق انتظار به صورت کتبی و شفاهی انجام دهد .

او با به کارگیری برخی روش ها، بعضی تمرین های مربو ط به اعداد ، عملیات روی آنها ، هندسه ، اندازه گیری ، آمار و جمع آوری  اطلاعات و راهبرد های حل مسئله را به صورت کتبی و شفاهی انجام دهد .

او برای حل تمرین های مربو ط به اعداد ، عملیات روی آنها ، هندسه ، اندازه گیری ، آمار و راهبرد های حل مسئله و حل مسائل کتاب درسی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد .

علوم

او می تواند از روش علمی ، منابع و روش های مختلف برای روابط موجود بین پدیده ها و رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند . در بحث گروهی و مفاهیم ،پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند . همچنین از ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند و آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد . مطالعه کتاب های علمی مانند دائره المعارف و ساخت پروژه ها به پیشرفت بیشتر او کمک می کند .

او در بیشتر موارد از روش علمی ، منابع و روش های مختلف برای روابط موجود بین پدیده ها و رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند . همچنین دربیشتر بحث گروهی ومفاهیم، پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند . همچنین از بیشتر ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند و آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد . بنابراین استفاده از فیلم های آموزشی ، گردش علمی ، انجام عملی آزمایش و.... به او کمک می کند .

او در برخی موارد از روش علمی ، منابع و روش های مختلف برای روابط موجود بین پدیده ها و رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند . همچنین در برخی بحث گروهی ومفاهیم ،پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند . همچنین از برخی ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند و آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد . بهتر است ، موضوعات درسی را به صورت مدل ، ماکت و ... بسازد و درباره استفاده آن ها در زندگی روزمره با دیگران صحبت نماید .

در بهره گیری از حواس ، ساخت مدل ، برقراری ارتباط ، دانستنی های کتاب و انجام آزمایش ها به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد . بنابر این تشویق به مشاهده و طرح پرسش های علمی برای به کار بستن آموخته های علمی به او کمک می کند بهتر است مطابق برنامه داده شده توسط معلم به تمرین فعالیت ها بپردازد.

هنر

اودر تولیدات هنری خود عناصر زیبا شناختی  را رعایت می کند . نسبت به حفط طبیعت همواره حساس است و در همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد . می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود و همکلاسی هایش بیان و برای بهبود ، پیشنهاد دهد . استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند . تجزیه و تحلیل عناصر بصری و قواعد زیبایی شناختی آثار محیط پیرامون او را تقویت می کند

اودر بیشتر موارد درتولیدات هنری خود عناصر زیبا شناختی را رعایت می کند . نسبت به حفط طبیعت همواره حساس است و در اغلب تولیدات خود از آن ایده می گیرد . می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود و همکلاسی هایش بیان و برای بهبود ، پیشنهاد دهد . استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند . بنابراین استفاده و ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و.... به او کمک می کند .

او در برخی موارد درتولیدات هنری خود عناصر زیبا شناختی را رعایت میکند . نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است.گاهی در تولیدات خود ازآن ایده می گیرد . احساسات خودرا در مورد تولید خود و همکلاسی هایش بیان و برای بهبود ، پیشنهاد دهد . در برخی موارد استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند . ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و .... به اوکمک می کند .

او پیوسته با همکاری معلم در تولیدات هنری خود عناصر زیبا شناختی را رعایت می کند . نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در اغلب تولیدات خود از آن ایده می گیرد . می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود و هم کلاسی هایش بیان و برای بهبود ، پیشنهاد دهد . استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند . بنابراین استفاده و ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و.... به او کمک می کند . همچنین انجام فعالیت های هنری مطابق با اهداف برنامه درسی زیر نظر مربی آگاه به او کمک می کند.

تربیت بدنی

در انجام همه مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. و دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .

در انجام بیشتر مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. و دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .انجام ورزش های پایه و ...... درایام فراغت به سلامتی او کمک می کند .

در انجام برخی از مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. و دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید .با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و .... تمرین حرکات بپردازد.

در انجام اندکی از مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی مهارت های مقدماتی ورزش موفق است. و دربازی ها و فعالیت ها با رغبت شرکت می نماید. انجام ورزش های پایه و ...... درایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

هدیه ها

نمونه های زیادی از نعمتهای الهی ، آداب و احکام اسلامی را بیان می کند و از رفتار بزرگان دین الگو برداری می کند .

چند نمونه از نعمتهای الهی ، آداب و احکام اسلامی را بیان می کند و به الگو گیری از بزرگان دین می پردازد.

نمونه هایی از نعمتهای الهی ، آداب و احکام اسلامی را بیان می کند و به الگو گیری از بزرگان از طریق شرکت در مساجد ، فیلم و ... می پردازد.

برای درک بهتر نعمتها ، آداب و احکام اسلامی به راهنمایی مستمر معلم نیاز دارد .

اجتماعی

او درخصوص نظام اجتماعی ، فرهنگ و هویت ، زمان ، تداوم و تغییر فضا و مکان منابع و فعالیت های اقتصادی درک درستی دارد . یعنی مصادیق زندگی با دیگران را به خوبی درک کرده است و کشور ایران را به عنوان سرزمین خود به خوبی می شناسدو درک خوبی از زندگی در دیگر نواحی جهان دارد  و درک درستی از اتفاقات ایران بعد از اسلام دارد.

او درخصوص نظام اجتماعی ، فرهنگ و هویت ، زمان ، تداوم و تغییر فضا و مکان منابع و فعالیت های اقتصادی در بیشتر موارد، درک درستی دارد . یعنی در حد تقریبا زیادی مصادیق زندگی با دیگران را به خوبی درک کرده است و کشور ایران را به عنوان سرزمین خود  می شناسد درک نسبتا خوبی از زندگی در دیگر نواحی جهان دارد و درک درستی از اتفاقات ایران بعد از اسلام دارد.

او درخصوص نظام اجتماعی ، فرهنگ و هویت ، زمان ، تداوم و تغییر فضا و مکان منابع و فعالیت های اقتصادی تا حدودی درک درستی دارد . یعنی مصادیق زندگی با دیگران را تا حدودی درک کرده است و کشور ایران را به عنوان سرزمین خود ، تا حدودی می شناسد. زندگی در دیگر نواحی جهان را تا حدودی درک می کند و تا حدودی از اتفاقات ایران بعد از اسلام اطلاع دارد.

او برای درک نظام اجتماعی ، فرهنگ و هویت ، زمان ، تداوم و تغییر فضا و مکان منابع و فعالیت های اقتصادی به یاری مستمر معلم نیاز دارد . یعنی برای درک مصادیق زندگی با دیگران به معلم وابسته است و گرچه کشور ایران را به عنوان سرزمین خودمی شناسد اما در این خصوص نیاز به همراهی معلم دارد. برای درک زندگی در دیگر نواحی جهان به دیگران وابسته است .

شایستگی های عمومی

او بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند ، به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

او بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند ، به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند .

اواغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند ، به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

او برخی موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند .برای پذیرش مسئولیت ، شرکت در کار گروهی ، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد و به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.

جملات توصیف عملکرد پایه ششم

متن گزارش پیشرفت تحصیلی

نام درس خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش بیشتر

قرآن

او آیات و عبارات قرآنی را صحیح و روان و تقریبا آهنگین می خواند . کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند . مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و مثال های متنوع بازگو می کند .

او آیات و عبارات قرآنی را صحیح و روان و شمرده می خواند . بیشتر کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند . مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و با چند مثال بازگو می کند .

او آیات و عبارات قرآنی را به صورت شمرده و تعداد غلط کم می خواند . برخی کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند . مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و با ذکر یک مثال بازگو می کند .

او در خواندن آیات و عبارات قرآنی ، ترجمه عبارات و کلمات ، مفاهیم پیام های قرآنی و داستان های کتاب پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد .

فارسی

در همه مواردی چون : تمرکز در گوش دادن و بیان پاسخ سوال ها به ترتیب وقوع ، شرکت فعال در گفتگوها ، خواندن صحیح همراه با لحن و آهنگ مناسب ، نوشتن یک موضوع در یک بند به طور صحیح و خلاقانه توانا است .                                                     

در بیشتر مواردی چون : تمرکز در گوش دادن و بیان پاسخ سوال ها به ترتیب وقوع ، شرکت فعال در گفتگوها ، خواندن صحیح همراه با لحن و آهنگ مناسب ، نوشتن یک موضوع در یک بند به طور صحیح و خلاقانه توانا است .                     

در برخی مواردی چون : تمرکز در گوش دادن و بیان پاسخ سوال ها به ترتیب وقوع ، شرکت فعال در گفتگوها ، خواندن صحیح همراه با لحن و آهنگ مناسب ، نوشتن یک موضوع در یک بند به طورصحیح و خلاقانه توانا است .                     

احتیاج به راهنمایی های پیوسته معلم در اکثر فعالیت های شنیداری ، نوشتاری و خوانداری دارد و باید به کتاب های درسی سال های گذشته مراجعه نموده و مطابق برنامه های داده شده به انجام فعالیت ها بپردازد .

ریاضی

توانایی حل تمام تمرینهای مربوط به اعداد ، عملیات روی آنها ، هندسه و اندازه گیری و مهارت استفاده از راهبردهای حل مسئله در شرایط مسائل جدید.

توانایی حل اکثرتمرینهای مربوط به اعداد ، عملیات روی آنها ، هندسه و اندازه گیری و حل بیشتر مسائل کتاب درسی از طریق راهبرد های حل مسئله را دارد .

توانایی حل برخی از تمرینهای مربوط به اعداد ، عملیات روی آنها ، هندسه و اندازه گیری ومهارتهای قابل قبول در حل مسائل را دارد .تمرکز به حل تمرین ها ی عملیاتی و هندسی و اندازه گیری و تکرار و تمرین بیشتر عامل موثری در افزایش توانمندی دانش ریاضی ایشان است .

برای حل کلیه تمرینهای مربوط به اعداد ،  هندسه و اندازه گیری و حل مسأله به راهنمایی مستمر معلم نیاز دارد . و باید با مراجعه به مفاهیم سالهای گذشته به مرور مطالب پایه ریاضی بپردازد.

مطالعات اجتماعی

او مهارتهای زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت  و به کار می گیرد . او ضمن آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد.

او در بیشتر مهارتهای زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت  و به کار می گیرد . او ضمن آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد.جستجوی پاسخ های سوالات از طریق مطالعه کتاب های تاریخ ، مشاهده فیلم و...به یادگیری عمیق او کمک می کند

اودر برخی موارد مهارتهای زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت  و به کار می گیرد . او ضمن آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد.

او به ندرت مهارتهای زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت  و به کار می گیرد . اوجهت آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور به راهنمایی معلم نیاز دارد .

علوم

پسرم به جمع آوری اطلاعات علاقه مند است و آزمایش ها رابه طور صحیح و دقیق انجام می دهد و مفاهیم مختلف را به طور کامل بیان می کند .

پسرم به جمع آوری اطلاعات و انجام دادن آزمایش ها علاقه مند است اما برای فعالیت  انجام دادن آزمایش ها و بیان مفاهیم نیازمند مراقبت های معلم خود است او برای بهتر شدن فعالیت های خود تلاش می کند .

 تلاش های پسرم برای انجام آزمایش ها و شرکت در فعالیت ها قابل تحسین است اما تمام این تلاش ها او را به هدف خود نمی رساند . او نیاز دارد برای بهتر شدن فعالیت ها آزمایش های بیشتری انجام دهد .

او برای انجام آزمایش و شرکت در فعالیت ها و رسیدن به اهداف خود به راهنمایی مستمر معلم خود نیاز دارد .

هدیه ها

دانستنی های مربوط به توحید ، نبوت ، امامت ، معاد ، احکام و اخلاق اسلامی را به طور کامل و به خوبی بیان می کند و در عمل به کار می بندد.

دانستنی های مربوط به توحید ، نبوت ، امامت ، معاد ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان می کند وبیشتر آن آموخته ها را در عمل به کار می بندد.

او تا حدوی دانستنی های مربوط به توحید ، نبوت ، امامت ، معاد ، احکام و اخلاق اسلامی را بیان می کند و به ندرت  آن آموخته ها را در عمل به کار می بندد.

برای درک مفاهیم مربوط به توحید ، نبوت ، امامت ، معاد ، احکام و اخلاق اسلامی به راهنمایی مستمر معلم نیاز دارد .

هنر

اودر تولیدات هنری خود عناصر زیبا شناختی  را رعایت می کند . نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد . می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود و هم کلاسی هایش بیان و برای بهبود ، پیشنهاد می دهد . استفاده ی مناسب از ابزاردارد و نکات ایمنی را رعایت می کند .

اودر بیشترموارد  نسبت به حفط طبیعت همواره حساس است و در اغلب تولیدات خود از آن ایده می گیرد . همجنین بیشتر اوقات تولید هنری خود و دیگران را توصیف درباره آن اظهار نظر میکند و برای بهبود اثر ، پیشنهاد می دهد. استفاده مناسب از ابزاردارد و نکات ایمنی را رعایت می کند. با الهام از محیط اطراف خود و ترکیب بانظم ، تقارن و ... به تولید آثار هنری او کمک می کند.

او در برخی موارد در تولیدات هنری خود عناصر زیبا شناختی را رعایت می کند . نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است .گاهی در تولیدات خود از آن ایده می گیرد . احساسات خود را در مورد تولید خود و هم کلاسی هایش بیان و برای بهبود ، پیشنهاد می دهد . در برخی موارد استفاده ی مناسب از ابزاردارد و نکات ایمنی را رعایت می کند . ترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و .... به او کمک می کند.

او پیوسته با همکاری معلم درتولیدات هنری خود عناصر زیبا شناختی را رعایت می کند . نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در اغلب تولیدات خود از آن ایده می گیرد . می تواند احساسات خود را در مورد تولید خود و هم کلاسی هایش بیان و برای بهبود ،پیشنهاد دهد . استفاده ی مناسب از ابزاردارد و نکات ایمنی ر ارعایت می کند . بنابراین استفاده وترسیم تصاویر با نقطه ، تقارن و.... به اوکمک می کند . همچنین انجام فعالیت های هنری مطابق با اهداف برنامه درسی زیر نظر مربی آگاه به او کمک می کند.

تربیت بدنی

در انجام همه مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.بهداشت لازم و ایمنی در ورزش را رعایت می کندو به نوع تغذیه مناسب آگاهی دارد . با انگیزه و علاقه در فعالیت های ورزشی شرکت می نماید . بهتر است رشته ورزشی تخصصی انتخاب و ادامه دهد .

در انجام بیشتر مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.بهداشت لازم و ایمنی در ورزش را رعایت می کندو به نوع تغذیه مناسب آگاهی دارد . با انگیزه و علاقه در فعالیت های ورزشی شرکت می نماید . انجام ورزش های پایه و ... در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند .

در انجام برخی مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.بهداشت لازم و ایمنی در ورزش را رعایت می کندو به نوع تغذیه مناسب آگاهی دارد . با انگیزه و علاقه در فعالیت های ورزشی شرکت می نماید . انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

در انجام اندکی مهارت ها ی مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.بهداشت لازم و ایمنی در ورزش را رعایت می کندو به نوع تغذیه مناسب آگاهی دارد . با انگیزه و علاقه در فعالیت های ورزشی شرکت نمی نماید . انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

شایستگی های عمومی

او بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند. به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

او بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند. به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند. .

اواغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند و مسئولیت پذیر است . به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. همچنین در کار گروهی به صورت فعال شرکت می کند. به ارزش های ملی و مذهبی احترام می گذارد و آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

او برخی موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت ، شرکت در کارگروهی ، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد و به برخی از آموخته ها یا اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.

تفکر و پژوهش

او ضمن رعایت آداب گفتگو ، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد. او می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد . همچنین شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا هم فکری می کند .

او در بیشتر موارد رعایت آداب گفتگو ، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد.  اودر بیشتر موارد  می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد . همچنین بیشتر شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا هم فکری می کند.

اودر برخی موارد ضمن رعایت آداب گفتگو ، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد . او گاهی اوقات می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد . همچنین برخی اوقات شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا هم فکری می کند.

او در رعایت آداب گفتگو ، مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی در فعالیت های کلاسی و ارتقاو اصلاح نگرش های خود نسبت به پژوهش و یافته های علمی شیوه مناسب جمع آوری اطلاعات و هم فکری برای حل مسائل گروه به راهنمایی معلم نیاز دارد.

کار و فنآوری

او ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد . ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند . ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و ... را رعایت می کند وگزارش کاملی از کارخود ارائه می دهد. همچنین او می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ، ذخیره اطلاعات ، اسلاید های نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید.

او در بیشتر موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد . ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند . همچنین در بیشتر موارد ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و ... را رعایت می کند و اغلب اوقات گزارش کاملی از کارخود ارائه می دهد. همچنین اغلب اوقات  می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ، ذخیره اطلاعات ، اسلاید های نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید.

او در برخی موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور ، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد . ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند . همچنین بعضی اوقات ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و ... را رعایت می کند وگزارش کاملی از کارخود ارائه می دهد.    همچنین او می تواند برخی اوقات از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ، ذخیره اطلاعات ، اسلاید های نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید.

اودر فرآیند ساخت پروژه ، ارائه طرح های جدید، انتخاب و آماده سازی ابزار و تجهیزات،موارد ایمنی و بهداشت ، نظم و مسئولیت پذیری و ... را رعایت می کند. برای ارائه  گزارش کامل از کارخودو استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجو گری ، ذخیره اطلاعات ، اسلاید های نمایشی و کپی و انتقال متن ،نیاز به راهنمایی مستمر معلم خود دارد .امتیاز :

برچسب ها : جملات،توصیف،عملکرد،پایه سوم ابتدایی , جملات ارزشیابی نوبت اول و دوم , جملات توصیف،ریاضی , کارنامه پایه اول و دوم،سوم،چهارم،پنجم ششم ابتدایی , جملات فرم الف،و،ب،دانش آموزان , ارزیابی،نوبت و دوم،دبستان , شرح،عملکرد،توصیفی , متن گزارش پیشرفت،تحصیلی ,
جملات توصیف عملکرد پایه های سوم چهارم پنجم و ششم دبستان نوشته شده در شنبه 09 / 11 / 1400 ساعت 13:27

ارسال نظر برای این مطلب

این نظر توسط دانلود ریمیکس آهنگ + اورجینال (دلدار موزیک) در تاریخ 9 ماه پیش و 23:53 دقیقه ارسال شده است

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی وب زیبایی دارید و مطالبتون هم زیباست ، امیدوارم هر روز بیشتر از دیروزتون پیشرفت کنید و بازدیدهاتون ده ها برابر بشه ، امیدوارم شما هم به وب بنده سر بزنید http://music.5kb.ir


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .