close
تبلیغات در اینترنت
دفتر فرایندهای یادگیری و عملکرد تحصیلی

جستجوگر پیشرفته


دستورالعمل چگونگی مراحل ثبت در دفتر فرایند های یادگیری و عملکرد تحصیلی :

 

این دفتر در مجموع دارای هفت جدول می‌باشد که می‌بایستی طبق موارد ذیل توسط معلم مربوطه تنظیم گردد.

جدول شماره (1):

مواد درس و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی: این جدول به استناد مصوبه جلسه هشتصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 5/12/89، با موضوع "ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی" به شرح ذیل می‌باشد.

-   برنامه هفتگی مدارس ابتدایی به میزان حداقل 800 جلسه در طول سال تحصیلی با رعایت جدول مواد درسی مصوب شورای عالی آموزش و پدورش تنظیم و اجرا می شود .

-   برنامه آموزشی و تربیتی هفتگی مدرسه در قالب 25 جلسه آموزشی برای کلیه پایه های تحصیلی منحصرا در 5 روز اول هفته سازماندهی و اجرا شود.

-   زمان هر جلسه برای  پایه‌های اول و دوم 45 دقیقه و برای پایه‌های سوم ،چهارم و پنجم 50 دقیقه تعیین می شود.

-   برای پایه‌های اول و دوم بعد از هر جلسه آموزشی 20 دقیقه و برای پایه‌های سوم ،چهارم و پنجم 15 دقیقه زمان استراحت در نظر گرفته شود

-   تلفیق زمان دو جلسه آموزش و حذف زمان استراحت بین آن ها مجاز نمی باشد.

-   مدارس ابتدایی می توانند روز ها ی پنج شنبه برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی از قبیل :فعالیت های مکمل و فوق برنامه (اردوها ، بازدید ها ، فعالیتهای ورزشی و...) شرکت معلمان در گرو ههای آموزشی و آموزش های ضمن 

خدمت ، ارتباط با خانواده ها ،دور ه های آموزش خانواده و نظایر آن دایر باشند .

جدول شماره (2)برنامه درسی:

  با توجه به برنامه زمان‌بندی ساعت تدریس هر درس و پایه تحصیلی برای طول هفته در ابتدای سال تحصیلی توسط معلم کلاس و با هماهنگی مدیریت دبستان نوشته می‌شود.

جدول شماره (3):

زمان بندی برای تدریس دروس: این جدول توسط معلم، برای هر پایه تحصیلی به تفکیک دروس و اهداف آن برای کل سال تحصیلی به صورت هفتگی و یا ماهانه تهیه و تنظیم می‌گردد، به طوری که تا نیمه اول خردادماه کل محتوای کتاب تدریس و نتیجه ارزشیابی های بعمل آمده ارائه گردد.

جدول شماره (4):

ثبت غیبت دانش‌آموزان: که براساس اطلاعات استخراج شده از دفتر آمار نوشته می شود و با توجه به این که اکثر دانش آموزان در بیشتر روزهای سال تحصیلی در کلاس حضور دارند ،به جهت سهولت در گزارش گیری از وضعیت حضور و غیاب دانش آموزان ،منحصرا غیبت هر دانش آموز و تاریخ و نوع غیبت آن ثبت می گردد و می توان به صورت هفتگی ،انجام داد.

جدول شماره (5):

ثبت عملکرد هر دانش‌آموز:با عنایت به اینکه آموزش عبارت است از هر گونه فعالیت یا تدبیراز پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است ،لذا این جدول با ثبت فعالیت هاو اطلاعات  عملکردی دانش‌آموز نقش مهمی در سنجش و آموزش مؤثر خواهد داشت .معلمان می تواننددر این جدول عملکرد واقعی دانش آموزان و هر نوع اطلاعاتی که از آزمون ها،تکالیف درسی ،فعالیت های عملی و فعالیت های کلاسی (شفاهی و...) جمع آوری کرده  در قالب جملات توصیفی،علائم، درصد،نسبت و...ثبت نمایند. نتایج این جدول هم در ارائه بازخورد به دانش آموز و اولیا به کار می آید و هم در تکمیل کارنامه ها و در راستای ساده سازی و دسته بندی اطلاعات برای معلمین عزیز مفید خواهد بود .همچنین با ثبت اطلاعات مختلف در مورد عملکرد هر دانش آموز در این جدول ،شائبه ی وجود نظر سلیقه ای و شخصی معلم مرتفع می گردد.

 مغلمان عزیز در توصبف ها نیز عنایت داشته باشند که مصادیق مقیاس های رتبه ای و نه خود مقیاس ها (خیلی خوب،خوب،قابل قبول و نیاز به آموزش وتلاش بیشتر) نوشته شود .به عنوان مثال معلم برای دانش آموزی که انتظارات آموزشی او را در درس بخوانیم پاسخ داده است مصادیق خیلی خوب :با دقت به سخنان گوش می دهد . پیام را به سرعت درک می کند و واکنش مناسب نشان می دهد. خوب:با دقت به سخنان گوش می دهد. پیام آنهارا در ک می کندو با مکث و درنگ واکنش مناسب نشان می دهد ؛ قابل قبول: با یادآوری و تذکر به سخنان گوش می دهد.بخشی از پیام را درک می کندو به آن واکنش نشان می دهد؛ و برای نیاز به تلاش و آموزش بیشتر می نویسد در گوش دادن و درک پیام و واکنش نسبت به آن ،به کمک نیاز دارد. توصیه می‌شود که شرح عملکرد دانش‌آموز در مقابل عناوین درسی در بیشتر موارد به صورت مختصر و استفاده ازشاخص های فوق الذکر  با ذکر تاریخ نوشته شود. لازم به ذکر است که به طور معمول انواع آزمون ها در طول نوبت و سال تحصیلی برگزار می گردد و مهم است که بازخورد لازم ارائه گردد . همان گونه که بیان شد (همکاران محترم، مختار هستند) با توجه به اهمیت و ضرورت هر درس و نوع فعالیت صورت گرفته، توسط دانش آموز بازخوردنسبت به عملکرد دانش آموز،می تواند بنا به تشخیص معلم به صورت عبارت توصیفی ،کلمه ،علامت و...باشد.و در دفتر فرآیندهای یادگیری وعملکرد تحصیلی نیزثبت شود . همچنین تأکید می گردد در ثبت توصیف ها و دیگر مواردمنحصرا،عملکردهایی که در قضاوت و تصمیم گیری معلم مهم وتأثیر گذار است مورد توجه قرار گیرد و از نوشتن موارد جزیی و کم اهمیت خودداری شود . تا معلمین عزیز فرصت بیشتری را برای فعالیت های مهم تر در اختیار داشته باشند . بازخورد موارد جزیی به صورت شفاهی ودر زمان وقوع عمل داده می شود .

 پوشه کار دانش آموز به عنوان یک ابزار، بخشی از فعالیت ها وعملکرد دانش آموزان  را که معلم پس از بررسی وارائه بازخورد  لازم و در صورت نیاز ثبت نتایج آن ها در دفتر، نگهداری آن ها  را برای مراجعه  والدین و دانش آموزان به منظور افزایش آگاهی  از  تلاش ، پیشرفت و موفقیت  لازم بداند، در بر می گیرد .

معلمان عزیزمی توانند،به منظور ثبت دقیق تر  عملکرد دانش آموزان و پرهیز از ثبت موارد غیر ضروری و استفاده از عبارت های مناسب به "راهنمای معلم در اجرای ارزشیابی توصیفی چاپ سازما ن پژوهش وب رنامه ریزی آموزشی " مراجعه نمایند.

جدول شماره(6):

ثبت گزارش ملاقات با اولیاء:این جدول برای بررسی روند پیشرفت و فعالیت های دانش آموزان تهیه و تنظیم گردیده که معلم با ثبت دقیق گزارش ملاقات با اولیاء به صورت موردی و گروهی زمینه پاسخ گویی به آنان و جلب همراهی آنها را در امر آموزش و یادگیری را فراهم می نماید.

جدول شماره(7):

ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء:

این جدول به منظور ثبت جلسات عمومی اولیاء در نظر گرفته شده است.معلم کلاس با هماهنگی مدیریت دبستان ،ضمن پیش بینی زمان برگزاری جلسه و طرح مباحث مرتبط ،اولیاء دانش آموزان را نسبت به شیوه های نوین ارزشیابی و تغییرات به عمل آمده در آیین نامه ،چگونگی مشارکت آنان در بهبود فرایندهای آموزش و یادگیری و تعامل سازنده با مدرسه آگاه و خلاصه مباحث مطرح شده و نظرها و پیشنهادات آنان را نیز ،براساس جدول ثبت می نماید.

موفق باشید

ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

 امتیاز :

برچسب ها : دستورالعمل , تکمیل , دفاتر , ثت مدیریت کلاسی , روش تکمیل دفاتر کلاسی , چگونگی تکمیل دفتر نمره , راهنمای , معلم , طرح توصیفی , ساعت کار هفتگی , ثبت نتایج ارزشیابی دانش آموزان , برنامه اموزشی تربیتی مدرسه , ثبت عملکرد دانش آموزان , غیبت دانش آموزان ,
دفتر فرایندهای یادگیری و عملکرد تحصیلی نوشته شده در سه شنبه 03 آذر 1394 ساعت 23:54

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفی
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .