close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
حسابداری مدرسه

جستجوگر پیشرفته


موضوع : نرم افزار , نرم افزارهای حسابداری،مالی , مدیریت ,

معرفي نرم افزار حسابداري مدرسه

سيستم حسابداري مدرسه يکي از مجموعه سيستم هاي اداري  و مالي اتوماسيون مدرسه است که به لحاظ دارا بودن بعضي ويژگيهاي خاص، منحصربفرد مي باشد.  در طراحي اين سيستم سطح دانش مالي کاربران آن مورد توجه  قرار گرفته و با آخرين دستورالعملها و آئين نامه هاي مالي مدارس تطبيق داده شده است.


 حساب بانکی :

حساب بانکی ، حسابی است به نام واحد آموزشی و پرورشی در ردیف حساب های دولتی در نزد یکی از شعب بانک ملی ایران یا یکی دیگر از بانکها که در مرکز به معرفی خزانه ودر شهرستان ها به معرفی نمایندگی خزانه در استان افتتاح می شود .
در واحدهای آموزشی وجوه هزینه سرانه مستقیماً از طریق حسابداری آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان در وجه مسئول واحد پرداخت خواهد شد .
برداشت از حساب بانکی در مدارس با دو امضاء از سه امضاء اعضای شورای مالی( رئیس واحد ثابت و امضای یکی از دو نفر اعضای شورای مالی مدرسه) صورت خواهد پذیرفت، و اعضای شورای مالی در مقابل انجام هزینه ها مسئولیت مشترک خواهند داشت .

 چک :

برداشت از حساب بانکی طی دسته چکی که از سوی بانک با معرفی مراجع ذیصلاح به مسئولین واحدهای آموزشی داده می شود صورت می گیرد . بنا بر این مدیران مدارس به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده های احتمالی در هنگام صدور چک موارد زیر را باید مورد توجه قرار دهند :
1- تاریخ صدور چک با عدد و حروف نوشته شود .
2- مبلغ مندرج در چک باید با عدد و حروف نوشته شود و در صورتی که جای خالی مانده باشد جلوی آن را خط کشیده و مسدود نمایند .
3-نام گیرندة وجه و مشخصات آن در متن چک قید گردد.
4- حواله کرد چک را خط بزنید تا وجه چک فقط به ذینفع آن پرداخت شود.
5- به منظور رسیدگی های بعدی و نگهداری سوابق مربوط به چک های صادره باید مشخصات کامل چک در

ته سوش چک نوشته شود .
6- موجودی حساب بانکی باید پس از صدور هر چک در قسمت ماندة کنونی ته سوش چک قید شود .
7- چک های دولتی باید به امضای حداقل دو نفر برسد .
8- پس از امضای چک توسط افراد ذیصلاح ، مهر آموزشگاه به چک صادره حک گردد .
9- حتی المقدور برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی روی مبالغ چک چسب زده شود.
10- هنگامی که چک در وجه فردی صادر گردید از تحویل گیرنده چک در پشت ته سوش چک امضاء دریافت گردد .

شورای مالی :

شورای مالی ، شورایی است که جهت تصمیم گیری در مورد هزینه های مدرسه هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و به هر حال تشکیل جلسات شورای مالی حداقل یک بار در ماه الزامی است . که ترکیب اعضای شورای مالی مدارس طبق مادة 2 آیین نامة مالی واحدهای آموزشی و پرورشی می باشد .
بدون تصویب شورای مالی انجام هیچ گونه هزینه ای مجاز نخواهد بود.

مدیران مدارس باید با توجه به آیین نامة مالی و ترکیب شورای مالی طبق مادة2درابتدای دورة مالی(سال تحصیلی) اعضای شورای مالی را تعیین نمایند.صورتجلسات شورای مالی در رابطه با هزینه های جاری مدارس تحت عنوان مجوز هزینه یا خرید یا مجوز برداشت از حساب بانکی ، علاوه بر اینکه باید به سند حسابداری و فاکتورها پیوست باشد باید دردفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای شورا برسد

وظایف شورای مالی :

مهمترین وظایف شورای مالی مدرسه عبارتست از:
1-  بررسی برنامه های مالی مدرسه و ارائة آن به انجمن اولیاء و مربیان مدرسه جهت تصویب
2- نظارت بر حسن اجرای مصوبات مالی انجمن اولیاء و مربیان و دستورالعمل های مالی ذیربط
3- همکاری مستمر با مسئول مدرسه ، در استفاده صحیح از منابع مالی با رعایت صرفه جویی و امضای اسناد حسابداری
4- انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل مالی مدارس به عهدة شورای مالی گذاشته شده است .

هــزینـه :

منظور از هزینه مبالغی است که جهت کسب درآمد به خرج گرفته می شود یعنی اگر مؤسسه ای کارش ارائة خدمات است برای انجام و ارائة این خدمات متحمل خرج ها و پرداخت هایی می گردد که آنها را هزینه می گویند. یا اینکه اگر به کار خرید و فروش کالا اشتغال دارد، به منظور تحقّق این هدف پرداخت هایی انجام می دهد که همانا هزینه می باشد .
هزینه طبق تعریفی که در قانون محاسبات عمومی کشور برای آن ارائه شده است یعنی هر نوع وجهی که بابت کالای تحویل شده یا خدمت انجام شده به ذینفع پرداخت می شود . بنا بر این شرط لازم و کافی برای تحقّق هزینه در سازمانهای دولتی ایران،تحویل کالا یا انجام خدمت و پرداخت وجه آن می باشد .

ســرانـه :

وجوهی است که از محل اعتبارات آموزش و پرورش و یا سازمان های وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی در نزد بانک واریز می شود .

مصارف اعتبارات و سرانه ها :

اعتبارات وسرانه ها( منابع مالي مدرسه ) بايد براي مصارف ذيل هزينه گردد :

1- حمل و نقل و ارتباطات ( شامل هزينه هاي پستي و تلفني ، مخابرات ، حمل و نقل اموال و اشياء متعلّق به مدرسه ، رفت و آمد دانش آموزان و هزينه هاي مشابه )

2- تعمير تجهيزات و وسايل و ساختمان ها و پرداخت حق بيمه آنها در مقابل سرقت ، زلزله و سيل و آتش سوزي و ...

3- سوخت و آب و برق و تلفن

4- مواد و لوازم مصرفي و درحكم مصرفي اعم از آموزشي ، كارگاهي و آزمايشگاهي ، اداري و بهداشتي ، ورزشي و پرورشي

5-تهيه وسايل مصرف نشدني آموزشي و كمك آموزشي (آزمايشگاهي و كارگاهي) ورزشي و اداري و ساير اموال غيرمصرفي ديگر

6- هزينه هاي مربوط به فعاليت هاي پرورشي شامل : اقامه نماز ، برگزاري اردوها ، مسابقات ورزشي ، علمي، فرهنگي و هنري ، اجراي مراسم ايام ا... و اعياد مذهبي ، ملي و مناسبت هاي مختلف

7- هزينه هاي مربوط به فعاليت هاي فوق برنامه پرورشي و ورزشي و كمك هاي ضروري به دانش آموزان و خريد جوايز و هدايا

8- هزينه تشكيل كلاس هاي آموزش خانواده و مشاركت درتشكيل وفعاليت مركزراهنمايي و مشاوره خانواده ( وابسته به انجمن اولياء و مربيان )

9- حق اشتراك مجلات آموزشي ( پيوند ، رشد ، تربيت و ... )

10- تشويق كاركنان ، معلمان و مربيان مدرسه با رعايت مفاد مادة 90آيين نامه اجرايي مدارس

11- پرداخت حق التدريس معلمين و حق الزحمة عوامل اجرايي كلاس هاي جبراني و فوق برنامه از محل وجوه مربوط به كمك هزينه خدمات خاص آموزش و پرورش

12-پرداخت فوق العادة خاص و كارانه از محل بند 3 مادة 11 قانون شوراها پس از تصويب شوراي آموزش و پرورش

13- تهية موادغذايي در مدارس شبانه روزي

14- تهية وسايل ايمني آموزشگاه

15- ساير موارد پيش بيني نشده كه انجام آن در ارتباط با فعاليت مدرسه ضروري و اجتناب ناپذير است .

يادآوري اين نكته ضروري است كه در تنظيم اسناد حسابداري ، حساب هاي هزينه هميشه بدهكار بوده و حساب هاي درآمدي كه شامل سرانه ، كمكهاي مردمي و .... مي باشند هميشه بستانكار مي باشند .

سؤال :

آیا مدیران مدارس می توانند برای تقدیر و تشویق کارکنان و معلمان مثلاً در هفتة معلم از محل سـرانه مبلغی برداشته و هدایایی خریده و به آن ها اهداء نمایند ؟

پاسخ :

خیر ، مدیران مدارس از محل سرانه مجاز به تهیة هدایا برای معلمان نمی باشند امّا به استناد مادة 90 آیین نامة اجرایی مدارس از محل کمک های مردمی با موافقت انجمن اولیاء و مربیان می توانند جهت تشویق کارکنان و معلمان استفاده نمایند .

تـنـخــواه :

در بیشتر واحدهای آموزشی جهت سهولت در انجام پرداخت ها ، مقداری وجه نقد در اختیار شخص یا اشخاص قانونی که « مدیر » نامیده می شوند ، گذاشته  می شود تا پرداخت های جزئی که نیازمند انجام تشریفات معمول پرداخت نمی باشد از آن محل انجام شده و سپس اسناد و مدارک مثبته در این زمینه تهیه شود .
مبلغ تنخواه گردان با صدور چک در وجه مدیر آموزشگاه به وی پرداخت می شود مبلغ تنخواه گردان لازم است در پایان هر دورة  مالی تسویه شود .
شورای مالی می تواند جهت پرداختهای فوری و اضطراری و انجام هزینه های مدرسه طبق مادة 6 آیین نامة مالی مدارس مبلغی تنخواه گردان حداکثر تا 5000000 ریال در اختیار مدیر مدرسه قرار دهد . بنا بر این تنخـواه وجهـی است که در اختیار مدیرمدرسه قرارمی گیردتا باآن هزینه های جاری مدرسه را انجام دهد.
تـبـصــره : حداکثر مبلغ تنخواه گردان در ابتدای هر سال تحصیلی با تصویب شورای آموزش و پرورش استان قابل تغییر است .
در پایان سال یا دورة مالی که قرار است تراز مالی دوره تنظیم شود اگر مبلغی از تنخواه در دست مدیران باقی مانده باشد موظفند آن را به حساب آموزشگاه در بانک واریز نمایندسپس به تنظیم تراز مالی اقدام کنند.
نکتة مهم :اگر مدیری پس از آنکه خریدی برای مدرسه انجام داد و در وجه فروشنده چکی صادر کرد در تنظیم اسناد ،حساب بانک بستانکار خواهــد شد واگروجه موردنظر را از محل تنخواه که دردست مدیر می باشد پرداخت نمایددر تنظیم اسناد ، حساب تنخواه بستانکار خواهدگردید و حساب هزینه ها بدهکار می شوند .
بنا بر این مدیران مدارس در هنگام ثبت عملیات حسابداری باید به این نکته توجّه داشته باشند.

فاکتور :

فاکتور به هر نوع مدرکی گفته می شود که حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
1- مقدار کالای تحویل شده یا کار انجام شده
2- بهای واحد کالا یا کار
3- جمع کل بهای کار یا کالای تحویل شده به عدد و حروف بر حسب ریال
4- نام و نشانی کامل فروشنده یا انجام دهندة کار به همراه امضاء( ممکن است نام و نشانی فروشنده یا انجام دهندة کار به صورت حک مهر در ذیل فاکتور باشد .)
5- تعیین نوع کالا یا خدمات در ستون شرح
6- ثبت تاریخ خرید و فروش کالا در سربرگ فاکتور به روز ، ماه و سال
7- ثبت عنوان خریدار در قسمت صورتحساب مندرج در سربرگ فاکتور

سند حسابداري :

هر فعاليت مالي كه واقع مي شود حداقل در دو حساب ( بدهكار و بستانكار ) تأثير مي گذارد . حساب هايي كه بر اثر وقوع فعاليت مالي تحت تأثير قرار مي گيرند در ورقه اي به نام سندحسابداري ثبت وازآن طريق دردفاتر حسابداري (روزنامه وكل) منعكس مي شود . بنابراين سند حسابداري ، برگه اي است كه در آن فعاليت هاي مالي انجام شده بر حسب نوع حساب ، بدهكار و بستانكار مي گردد

در سند حسابداري ، دريافتها در ستون بدهكار و پرداختها در ستون بستانكار درج مي شود. در هر سند بايد جمع مبالغ دريافتي و پرداختي يكسان باشد و سند حسابداري ، تراز حسابهاي بدهكار و بستانكار را نشان مي دهد

سند حسابداري پس از امضاي مراجع صلاحيت دار در يك سازمان قابل ثبت در دفاتر حسابداري مي باشد

سند حسابداري مورد نياز مدارس بايد داراي فضاي مناسب جهت درج اطلاعات ذيل باشد :

1- شمارة سند و تاريخ سند حسابداري

2- ذكر تعداد برگه هاي پيوست به سند حسابداري

3- ذكر شمارة صفحة دفتر كل

4- شرح كافي در مورد واقعة مالي و ذكر شمارة چك صادره

5- ستون مربوط به مبلغ كه حسب مورد ، مبلغ جزء يا مبلغ بدهكار و يا مبلغ بستانكار به ريال مي باشد.

6- ذكر جمع مبالغ به عدد و حروف

7- ذكر صفحة دفتر روزنامه در ذيل سند

8- نام و نام خانوادگي و سِمَت و امضاي مسئولين مجاز

نمونة سند حسابداري

 

سندحسابداري

شمارة سند : ......

تاريخ : ......................                       پيوست : ..........برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل: ...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

                         
 

جمع مبلغ ................ريال به شرح بالا به صفحة........ در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................رئيس واحدآموزشي..............رئيس انجمن اولياءومربيان:................

-قسمت هاي سند حسابداري :

سند حسابداري فوق داراي قسمتهاي ذيل مي باشد كه به شرح هركدام مي پردازيم:

1- شمارة سند : در ابتداي دورة مالي بر روي هر سند شماره اي نوشته مي شود كه اين شماره ها از آغاز دورة مالي با عدد يك آغاز و به طور پياپي تا پايان دورة مالي ادامه مي يابد .

2- تاريخ : منظور تاريخ وقوع معاملات است كه با تاريخ فاكتور يكي مي باشد. (بر اساس روز ، ماه وسال )

3- پيوست : منظور تعداد برگه هايي است كه به سند پيوست مي باشد . اگر به حساب واحد آموزشي مبلغي تحت عنوان سرانه ويا هر وجه ديگري واريز شود ضمن پيوست فيش بانكي به سند ، در قسمت پيوست نوشته مي شود : يكبرگ. واگر مبلغي از سرانه با صدور چك در وجه ارائه دهندة خدمات هزينه گردد و كالاهايي خريداري شود ضمن پيوست يكبرگ مجوز هزينه (خريد) و يكبرگ فاكتور خريد به سند حسابداري در قسمت پيوست نوشته مي شود : دوبرگ . واگر از محل تنخواه پرداخت شود ضمن پيوست فاكتور به سندحسابداري در قسمت پيوست سندحسابداري « يكبرگ » نوشته مي شود.

4- شمارة دفتر كل : منظور شمارة صفحة دفتر كل است كه عنوان حساب در آنجا ثبت شده است .

5- شمارة دفتر معين و مبلغ جزء: در مدارس به علت حجم محدود فعاليت هاي مالي نياز به ثبت شمارة دفتر معين نمي باشد ولي براي مبلغ جزء اگر قرار باشد مثلاً دو يا چند فاكتور در يك سند نوشته شود مبالغ هر فاكتور به صورت جز به جز و به تفكيك در ستون مبلغ جزء و به صورت جمع در ستون بدهكار نيز ثبت مي شود و شرح كافي داده خواهد شد .

6- ستون شـرح : در اين ستون ابتدا نام حسابي كه بدهكار مي شود درمنتهي اليه سمت راست ستون و سپس نام حسابي كه بستانكار مي شود يك سطر بعد ( خط دوم ) و متمايل به سمت چپ نوشته مي شود ، بعد از آن ، شرح مربوط به فعاليتهاي مالي ثبت مي گردد .

7-ستون بدهكار : در اين ستون ، مبلغي كه يك حساب بدهكار گرديده ، دقيقاً در مقابل نام حساب ثبت مي گردد .

8- ستون بستانكار : در اين ستون ، مبلغي كه يك حساب بستانكار شده ، دقيقاً در مقابل نام حساب ثبت مي گردد .

براي اينكه در ثبت مبالغ مربوط به بدهكار و بستانكار اشتباهي صورت نگيرد و هر عدد در جاي خود ثبت گردد ارقام و اعداد را در ستونهاي سندحسابداري ، دفتر روزنامه و دفتركل ازسمت راست ستون ثبت مي نماييم.

9- در قسمت پايين سند جمع مبالغ به صورت عدد و حروف نوشته شده و شمارة صفحة دفتر روزنامه نيز قيد مي گردد.

10- ذيل سند توسط افرادي كه مشخص شده است امضاء مي شود و در مدارسي كه پست حسابدار وجود ندارد نياز چنداني به امضاء آن قسمت نمي باشد .

- دفتـر روزنـامـه:

اطلاعات مربوط به فعاليت هاي مالي پس از تجزيه و تحليل ( تعيين حسابهاي بدهكار و بستانكار ) و تنظيم سندهاي مربوط در دفتري به نام دفتر روزنامه به ترتيب تاريخ وقوع ثبت مي گردند .

در دفتر روزنامه، كلية فعاليتهاي مالي مدرسه ، كه مستلزم دريافت و يا پرداخت وجه است ، بر اساس سند حسابداري و به ترتيب تاريخ و با درج شمارة سند ، ثبت مي گردد.

كلية دريافتها در ستون بدهكار و كلية پرداختها در ستون بستانكار درج مي شود . در انتهاي هر صفحة دفتر ، جمع ستون بدهكار و بستانكار نوشته  مي شود كه بايد تراز باشد و يك عدد يكسان در دو ستون ثبت گردد . سپس جمع به دست آمده به صفحة بعد منتقل مي گردد.

ساده ترين و متداول ترين نوع دفتر روزنامه ، دفتري است كه آن را دفترروزنامة عمومي يا دفتر روزنامة دوستوني مي نامند . اين دفتر داراي دو ستون براي ثبت مبالغ بدهكار و بستانكار مي باشد . 

به طور خلاصه مي توان گفت كه اطلاعات مربوط به دفتر روزنامه را دقيقاً مي توان از روي سندحسابداري كه تنظيم شده ، ثبت نمود .

نمونة دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

رديف

 

تاريخ

شمارة دفتركل

 

 

شــــــــرح

شمارة سند

 

بدهكار

 

بستانكار

روز

ماه

 

ريال

 

ريال

 

 

 

 

منقول از صفحة...............

 

 

 

 

 

   نقل به صفحة..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- چگونگي ثبت در دفتـر روزنـامـه:

پس از اينكه سند حسابداري تنظيم و بدهكار و بستانكار حساب مشخـص گـرديـد بـه ثبت فعاليتهاي مالي در دفتـر روزنـامـه مي پردازيم. حال با توجـه به نمونة دفتر روزنامه( نمونة صفحة قبل ) به شرح نكاتي در رابطـه بـا قسـمتـهاي دفـتـر روزنـامــه مي پردازيم:

1-عنوان صفحات دفتر روزنامه : معمولاً در بالاي صفحات دفتر روزنامه ، نام دفتر و نام واحدآموزشي كه اين دفتر متعلق به آن است نوشته مي شود(مثلاً دفتر روزنامة دبستان.......) همچنين قيد شمارة صفحه در بالاي آن و ذكر سال تحصيلي الزامي است .

2- ستون رديف : در آغاز دورة مالي شمارة رديف از يك شروع مي شود و شمارة رديف با شمارة سند برابر مي باشد و تا پايان دورة مالي ادامه مي يابد.در بعضي از دفاتر به جاي ستون رديف ، شمارة روزنامه قيد شده است .

3- ستون تاريخ: اين قسمت از دو ستون ، يكي مربوط به روز و ديگري مربوط به ماه تشكيل مي شود. معمولاً تاريخ سال مالي را در قسمت بالاي اين ستون در زير كلمة تاريخ در ابتداي هر صفحه مي نويسند .

در صورتي كه يك دفتر روزنامه براي چندسال متوالي مورد استفاده قرار گيرد، در هنگام شروع سال جديد ، قيد تاريخ سال جديد حتّي در وسط ستون ماه ( از همان جايي كه اوّلين فعاليت مالي سال جديد نوشته مي شود) ضروري است . لازم به ذكر است كه تاريخ روز و ماه بايد در مقابل ثبت هر يك از فعاليتهاي مالي قيد گردد .

4- ستون شمارة دفتر كل : منظور شمارة صفحة دفتر كل است كه عنوان حساب در آنجا ثبت است وقتي مبالغ مربوط به هر حساب از دفتر روزنامه به دفتـر كل منتـقل گرديد شمارة صفحة دفتركل در اين ستون ثبت مي گردد . تكميل اين ستون در دفتر روزنامه نشان دهندة انتقال ثبت از دفتر روزنامه به دفتر كل است .

5- ستون شرح:دراين ستون،شرح مربوط به هريك ازفعاليتهاي مالي ثبت مي گردد بدين ترتيب كه ابتدا نام حسابي كه بدهكار مي گردد در منتهي الية سمت راست ستون ودر مقابل تاريخ وقوع فعاليت مالي كه ثبت گرديده ، سپس نـام حسـابــي كه

بستانكار مي گردد يك سطر بعد از آن و متمايل به سمت چپ ثبت مي شود و شرح فعاليت مالي در سطر بعد مانند شرح سند حسابداري نوشته مي شود .

6- ستون شمارة سند : در اين ستون ، شمارة سند به ترتيب نوشته مي شود كه با شمارة رديف مساوي و يكسان خواهد بود .

7- ستون بدهكار : در اين ستون ، مبلغي كه يك حساب بدهكار گرديده دقيقاً در مقابل آن ثبت مي گردد .

8- ستون بستانكار : در اين ستون ، مبلغي كه يك حساب بستانكار گرديده دقيقاً در مقابل آن ثبت مي گردد.

به طور خلاصه ، ثبت ستون بدهكار و بستانكار دفتر روزنامه مانند بدهكار و بستانكارسندحسابداري مي باشد. بايد توجه داشت كه براي ثبت يك فعاليت مالي در دفتر روزنامه بايد از عناويني استفاده شود كه در دفتركل به كار مي رود .

-فوايد استفاده از دفتـر روزنـامـه:

گاهي تصور مي شود كه استفاده از دفتر روزنامه امري غيرضروري و زائد است در حالي كه چنين تصوري صحيح نيست ، و وجود دفتر روزنامه كاملاً ضروري است . مهمترين فوايد استفاده از دفتر روزنامه به شرح ذيل مي باشد :

-كلية فعاليتهاي مالي به ترتيب تاريخ وقوع در دفتر روزنامه نشان داده مي شود : هر صفحه اين دفاتر داراي ستون تاريخ متشكّل از روز و ماه مي باشد . در اين ستونها ، فعاليتهاي مالي به ترتيب تاريخ وقوع ثبت مي گردند در نتيجه در هر زمان دفتر روزنامه نشان دهندة كلية فعاليتهاي مالي به ترتيب تاريخ وقوع است .

2- كلية اطلاعات و توضيحات مربوط به هر يك از فعاليتهاي مالي به طور يك جا در دفتر روزنامه نشان داده مي شود : چون در ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر روزنامه ،بدهكار و بستانكار هر حساب تعيين و سپس ثبت مي گردد و نيز شرح هر فعاليت مالي در زير آن ثبت و درج مي شود. لذا در هر زمان مي توان اطلاعات مربوط به هر فعاليت مالي را به طور يك جا از دفاتر روزنامه استخراج كرد .

3- استفاده از دفتر روزنامه در جلوگيري از وقوع اشتباه در عمليات دفترداري ، كمك مي كند: از آنجايي كه هر فعاليت مالي پس از تجزيه و تحليل ، يعني تعيين بدهكار و بستانكار در دفاتر روزنامه ثبت مي گردند لذا عدم تساوي جمع ستونهاي بدهكار و بستانكار در پايان هر روز يا هر فعاليت مالي ما را متوجه اشتباه در ثبت ارقام مي نمايد . به علاوه در صورتي كه معاملات بدون ثبت در دفتر روزنامه مستقيماً در دفتركل ثبت گردند ، درصورت وقوع اشتباهاتي نظير : از قلم افتادگي ، ثبت مكرر اقلام و .... وسيله اي براي كنترل در دست نخواهد بود .

- دفتـركــل:

دفتركل عبارت است از دفتري كه در آن حسابها پس از طبقه بندي ، به طور جداگانه نگهداري مي شوند. اين حسابها ممكن است به صورت صفحات يك دفتر و يا به صورت كارتها و اوراق آزاد باشد . البتّه ، طبق قانون تجارت ايران ، استفاده از كارت به عنوان دفتركل مجاز نمي باشد .

در دفتر كل ، هر يك از حسابهاي مدرسه در صفحه اي مستقل ثبت مي گردد . مثلاً حساب بانك جاري ، سرانه ، كمكهاي مردمي ، هزينة حمل و نقل و ارتباطات ، تنخواه و ..... در صفحه هاي جداگانه اي ثبت مي شود و شمارة مستقلي به آن اختصاص مي يابد. هنگام ثبت هر حساب در دفتر روزنامه، شماره اي كه در دفتر كل به آن اختصاص يافته است ، در ستون مربوط به شمارة دفتر كل در دفتر روزنامه درج مي گردد .

-نمـونـةدفتـركــل:

مبناي اصلي دفتر كل ، فرم « T» مي باشد كه طرفين آن به ستونهايي تقسيم گرديده است و داراي قسمت هايي مي باشد كه به شرح هر كدام خواهيم پرداخت. نمونه اي از دفتركل را كه در مدارس استفاده مي شود ، در صفحة بعد منظور كرده ايم :

دفتــر كــل

حساب .............................

شمارة روزنامه

تاريخ

شـــــرح

بدهكار

بستانكار

تشخيص

باقيمانده

روز

ماه

ريال

ريال

ريال

 

 

 

      منقول از صفحة..............

 

 

 

                   نقل به صفحة.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-چگونگي ثبت دردفتـركــل:

پس از ثبت فعاليت هاي مالي در دفتر روزنامه ، نوبت ثبت عمليات و نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر كـل به منظور طبقه بندي فعاليتهاي مالي و معاملات مي باشد . دفتر كل ( نمونة صفحة قبل) داراي قسمت هايي مي باشد كه به شرح هر ستون    مي پردازيم :

1- عنوان حساب:در بالاي صفحات مربوط به هر حساب ، نام حساب ذكر مي شود . به عنوان مثال در بالاي هر صفحه نوشته مي شود : حساب بانك جاري يا حساب هزينة سوخت و آب و برق يا هر عنوان ديگري از حسابها .

2- شمارة صفحه و عنوان سال تحصيلي : در بالاي هر يك از صفحات دفتركل ذكر شمارة صفحه به ترتيب و ذكر سال تحصيلي الزامي مي باشد .( در بعضي از دفاتر شمارة صفحه قيد گرديده و ما فقط سال تحصيلي را قيد مي كنيم .)

3- ستون شمارة روزنامه : منظور شمارة صفحة دفتر روزنامه است كه حساب در آنجا ثبت شده است . به عبارت ديگر در اين ستون ، شمارة صفحة دفتر روزنامه در مقابل هر يك از اقلام منتقل شده به دفتر كل ثبت مي گردد .

4- ستون تاريخ : در اين ستون ، تاريخ ثبت شده در دفتر روزنامه كه همان تاريخ وقوع فعاليت مالي است نوشته مي شودنه تاريخ انتقال اعداد از دفتر روزنامه به دفتركل . اين ستون نيز مانند ستون تاريخ دفتر روزنامه به دو ستون جداگانه براي تاريخ روز و تاريخ ماه تقسيم مي شود كه تاريخ سال را در زير كلمة تاريخ در ابتداي هر صفحه مي نويسند .

5- ستون شرح : معمولاً در اين قسمت شرح مختصري از معاملات طبق دفتر روزنامه نوشته مي شود.

6- ستون بدهكار : در اين ستون مبلغي كه حساب بدهكار گرديده از روي دفتر روزنامه در سمت راست نوشته مي شود .

7- ستون بستانكار : در اين ستون نيز مبلغي كه حساب بستانكار گرديده از روي دفتر روزنامه در سمت چپ نوشته مي شود.

8- ستون تشخيص : در صورتي كه حساب بدهكار شده باشد در ستون تشخيص (‌بد) خلاصه شدة كلمة بدهكار و در صورتي كه حساب بستانكار شده باشد در ستون تشخيص (بس) خلاصه شدة كلمة بستانكار نوشته مي شود. به عبارت ديگر ، حسابهاي هزينه هميشه بدهكار و حسابهاي درآمدي شامل سرانه ، كمكهاي مردمي و ... هميشه بستانكار مي باشند .

9- ستون باقيمانده : اين ستون جهت ثبت ماندة حاصل ازگردش عمليات مي باشد . به طور مثال اگر وجوهي به حساب واريز شود ، به باقيمانده اضافه مي شود و اگر وجوهي از محل سرانه ، هزينه گردد و از حساب برداشت شود از موجودي كم مي شود

 

- ترازآزمايشي (ترازنامه):

ترازنامه يا بيلان عبارت است از صورت حسابي كه وضع مالي يك مؤسسه را در يك تاريخ معيّن ( غالباً آخرين روز ماه يا سال ) نشان مي دهد .

معمولاً در واحد آموزشي ، ترازآزمايشي چهار ستوني تهيه مي شود كه درآن ، دو ستون به بدهكار و بستانكار و دو ستون به ماندة بدهكار و بستانكار اختصاص يافته است . تراز آزمايشي بر اساس نتايج به دست آمده از گردش حسابهاي موجود در دفتر كل تهيه مي شود و بر اساس آخرين نتيجة بدهكار و بستانكار هر حساب يا ماندة بدهكار و بستانكار هر حساب ثبت مي گردد . نكتـة قـابـل تـوجه آن است كه جمع ستون بدهكار بايد با جمع ستون بستانكار و جمع ستون ماندة بدهكار بايد با جمع ستون ماندة بستانكار برابر باشد .

طبق مادة 11 – آيين نامة مالي مدارس مدير مدرسه يا حسابدار مكلّفند تراز صورتحسابهاي مالي واحد مربوطه را در پايان سال تحصيلي در 3 نسخه تنظيم و پس از تأييد شوراي مالي مدرسه يك نسخة آن را به ادارة آموزش و پرورش و يك نسخة به دبيرخانة شوراي آموزش و پرورش شهرستان و نسخة ديگر را جهت بايگاني در مدرسه نگهداري نمايند.

ضمناً به هنگام ارسال ترازمالي به ادارة آموزش و پرورش ، صورتحساب بانكي تأييد شده توسط بانك نيز لازم و ضروري است .

سال مالي مدرسه ، مطابق با سال آموزشي مدرسه است كه از ابتداي سال تحصيلي شروع و تا پايان سال تحصيلي ادامه دارد .

نمونه اي از تراز مالي مورد استفادة مدارس را در صفحة بعد مشاهده مي كنيد :

در اين تراز نام برخي از حسابها قيد گرديده است و مديران محترم مي توانند برخي از سرفصلهاي حسابها را طبق صفحة 6 و 7 اين نوشتار اضافه نمايند. 

نمونة ترازمالي

             دبستان .............                         تاريخ :

تراز آزمايشي سال تحصيلي .... - .....        شمارة :

              منتهي به 31/6/....13               پيوست :

شمارة حساب : .................

شمارة صفحة دفتركل

نام حساب

خلاصة عمليات

ماندة عمليات

بدهكار

به ريال

بستانكار

به ريال

بدهكار

 به ريال

بستانكار

 به ريال

 

سرانه

 

 

 

 

 

كمكهاي مردمي

 

 

 

 

 

دريافتي ازساير منابع

 

 

 

 

 

هزينة حمل و نقل و ارتباطات

 

 

 

 

 

هزينة تعميرتجهيزات و وسايل و ساختمانها

 

 

 

 

 

هزينة سوخت وآب وبرق وتلفن

 

 

 

 

 

هزينة مواد و لوازم مصرفي و درحكم مصرفي

 

 

 

 

 

هزينة تهية وسايل مصرف نشدني

 

 

 

 

 

هزينة مربوط به فعاليت هاي فوق برنامه

 

 

 

 

 

هزينة تهية وسايل ايمني آموزشگاه

 

 

 

 

 

تنخواه گردان

 

 

 

 

 

بانك جاري

 

 

 

 

مــوازنــه

 

 

 

 

 

امضاي اعضاي شوراي مالي مدرسه                                                             نام و نام خانوادگي مديرآموزشگاه

 

-قسمت هاي ترازآزمايشي :

به طور كلي تراز نامه ( تراز آزمايشي ) داراي قسمت هاي ذيل مي باشد:

1- عنوان تراز آزمايشي : اين عنوان شامل 3 سطر ،مركب از نام واحدآموزشي ، عنوان تراز آزمايشي و تاريخ تهيّة آن مي باشد .

2- قيد شماره حساب آموزشگاه

3- ستون شمارة صفحة دفتر كل : در اين ستون شمارة صفحة دفتركل كه حساب در آنجا ثبت است ، هم رديف با نام آن ثبت مي گردد .

4-ستون نام حساب : در اين ستون نام حسابها به ترتيب ، ابتدا حسابهاي درآمدي كه شامل سرانه ، كمكهاي مردمي و دريافتي از سايرمنابع مي باشد ، سپس هزينه ها و پس از آن حساب تنخواه و بانك جاري نوشته مي شود .

5- ستون خلاصة عمليات : اين ستون شامل 2 قسمت بدهكار و بستانكار مي باشد كه براي ثبت جمع طرف بدهكار و ثبتِ جمعِ طرفِ بستانكار هر حساب مي باشد و چون جمع اين دو ستون بايد با هم برابر باشد عامل ديگري جهت كنترل ثبت كلية عمليات در حسابهاي دفتر كل خواهد بود و از همه مهمتر ، در صورتي كه جمع ستونهاي بدهكار و بستانكار با جمع ستونهاي بدهكار و بستانكار دفتر روزنامه برابر باشد ، نشان دهندة آن است كه كلية اقلام بدهكار و بستانكار از دفتر روزنامه به دفتر كــل نقل گرديده اند .

6- ستون ماندة عمليات : كه شامل 2 ستون بدهكار و بستانكار مي باشد كه براي ثبت مانده هاي بدهكار و ثبت مانده هاي بستانكار حسابها به كار مي رود .

اشتباهاتي كه‌موجب عدم‌توازن‌ستون هاي‌تراز آزمايشي‌مي شوند :

اگر جمع ستونهاي بدهكار و بستانكار ترازآزمايشي با يكديگر مساوي نباشند ممكن است اشتباهات ذيل در محاسبات رخ داده باشد :

1- اشتباه در نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهاي مربوط در دفتر كل.

2- ثبت مبلغي در بدهكار حساب به جاي اينكه در بستانكار ثبت شود و بالعكس.

3- اشتباه در تعيين ماندة حساب ها

4- اشتباه در نقل ماندة حسابها به تراز آزمايشي(ترازنانه).

5- اشتباه در جمع ستون بدهكار يا بستانكار تراز آزمايشي.

6- انتقال ماندة بدهكاريك حساب به ستون بستانكار تراز آزمايشي و بالعكس.

براي يافتن اشتباهات فوق ، بهتر است كه صحّت عمليات به ترتيبِ معكوس ِ فهرستِ داده شده، كنترل گردد . يعني ابتدا اطمينان پيدا كنيم كه مانده هاي بدهكار و بستانكار به طور صحيح در ستونهاي بدهكار و بستانكار تراز آزمايشي ثبت شده است . بعد جمع مانده هاي بدهكار و بستانكار امتحان شود و به همين ترتيب ، عمليات را يكي يكي از پايين به بالا مورد آزمايش قرار دهيم .

-درجة اطمينان تراز آزمايشي:

در صورت مساوي بودن جمع ستون هاي بدهكار و بستانكار ترازآزمايشي مي توان اطمينان حاصل كرد كه :

1- كلية مبالغي كه در بدهكار حسابها ثبت گرديده ، برابر با مبالغي است كه در بستانكار حسابها ثبت شده است.

2- ماندة بدهكار يا بستانكار حسابها به درستي محاسبه و به ترازنامه نقل شده است.

3- جمع ستونهاي بدهكار و بستانكار ترازآزمايشي صحيح است .

 بايگاني اسنادحسابداري:

مديران واحدهاي آموزشي ، مكلف به حفظ و نگهداري و بايگاني دفاتر ، اسناد و مدارك مالي بوده و بايد آنها را در مكاني مناسب و امن بايگاني نمايند . همچنين مديران در صورت جابجايي موظفند كه كلية دفاتر و اسناد مالي مربوطه را تحويل و تحوّل نمايند .

 

خلاصه و يادآوري مطالب :

1- رعايت نكاتي مهم توسط مسئولين واحدهاي آموزشي در هنگام صدور چك به منظور جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده هاي احتمالي.

2- تشكيل شوراي مالي در موعد مقرّر

3- تهيّة دفتر شوراي مالي جهت ثبت صورتجلسات

4- در اختيار گذاشتن مبلغ حداكثر 3000000 ريال بابت پرداخت هاي فوري و اضطراري به مديران واحدهاي آموزشي با تصويب شوراي مالي تحت عنوان    تنخواه گردان .

5- توجه به نحوة هزينه كردن : اگر چك در وجه فروشنده صادر گردد حساب بانك بستانكار مي شود و اگر وجه موردنظر در فاكتور از محل تنخواه كه در دست مدير مي باشد پرداخت شود حساب تنخواه بستانكار مي شود و هزينه ها بدهكار مي گردند .

6- رعايت نكات مربوط به نوشتن سندحسابداري به طور كامل و ضميمه بودن مدارك لازم به سند .

7- نوشتن دفتر روزنامه دقيقاً از روي سند حسابداري

8- رعايت نكاتي در رابطه با ثبت عمليات در دفتر روزنامه

9- توجه به فوايد دفتر روزنامه

10- رعايت نكاتي در رابطه با ثبت عمليات در دفتركل

11- ارسال ترازآزمايشي در پايان سال تحصيلي به ادارة آموزش و پرورش

12- تأييد تراز آزمايشي توسط شوراي مالي مدرسه

13- دريافت صورتحساب بانكي تأييد شده از بانك و ارسال آن به همراه ترازآزمايشي به اداره

14- ثبت ستون حساب در تراز به ترتيب ، ابتدا حسابهاي درآمدي ، سپس     هزينه ها و پس از آن حساب تنخواه گردان و بانك .

15- مطالعة دقيق آيين نامة مالي واحدهاي آموزشي و پرورشي

 

مسـئلـه:

به جهت آشنايي بيشتر به فعاليت هاي مالي زير كه در دبستان توحيد انجام شده است توجه نماييد ، لازم به ذكر است كه مسأله ، تـاريـخها ، اسـامـي ، شمارة چكها و اعداد فرضي مي باشند :

1- در تاريخ 2/7/85 مبلغ 354650 ريال به عنوان سرانة آموزشي به حساب آموزشگاه واريز شده است .

2- در تاريخ 6/7/85 مبلغ 97530 ريال  به عنوان سرانة بهداشتي به حساب آموزشگاه واريز شده است .

3- در تاريخ 12/7/85 مبلغ 2000000 ريال توسط آقاي احمدي تحت عنوان كمكهاي مردمي به حساب آموزشگاه واريز شده است .

4- مجدداً در  تاريخ 23/7/85 مبلغ 2789620 ريال به عنوان سرانة آموزشي به حساب آموزشگاه واريز شده است .

5- در تاريخ 25/7/85 مبلغ 65000 ريال بابت كراية حمل وسايل طي چك شمارة 166590 در وجه آقاي نجفي پرداخت شده است .

6- در تاريخ 3/8/85 مبلغ 75000 ريال بابت تعميرات جزئي آموزشگاه طي چك 166591 در وجه آقاي مرادي پرداخت شده است .

7- در تاريخ 11/8/85 مبلغ 73000 ريال بابت ملزومات و وسايل مصرفي طي چك 166592 در وجه آقاي احمدي پرداخت گرديده است .

8- در تاريخ 15/8/85 مبلغ 730000 ريال بابت خريد يك دستگاه كمد بايگاني طي چك شمارة 166593 در وجه آقاي موسوي پرداخت شده است .

9- در تاريخ 20/8/85 مبلغ 220000 ريال بابت سوخت زمستاني آموزشگاه طي چك شمارة 166594 در اختيار آقاي حسيني قرار گرفته است .

10- در تاريخ 30/8/85 مبلغ 95000 ريال بابت كپسول آتش نشاني طي چك شمارة 166595 در وجه آقاي خالدي پرداخت گرديده است .

11- در تاريخ 2/9/85 با تصويب شوراي مالي مبلغ 3000000 ريال به عنوان تنخواه گردان طي چك شمارة 166596 در اختيار مدير مدرسه قرار گرفته است تا هزينه هاي جاري را انجام دهد . ( لازم بذكر است كه مبلغ تنخواه مي تواند 3000000 ريال نيز باشد .)

12- در تاريخ 10/9/85 مبلغ 70000 ريال بابت كرايه حمل وسايل از محل تنخواه به آقاي احساني پرداخت شده است .

13- در تاريخ 25/9/85 مبلغ 250000 ريال بابت خريدسوخت زمستاني از محل تنخواه در اختيار آقاي حسيني قرار گرفته است .

14- در تاريخ 6/10/85 مبلغ 950000 ريال بابت تعميرات جزئي از محل تنخواه در اختيار آقاي زارع قرار گرفته است .

15- در تاريخ 10/3/86 مبلغ 430000 ريال بابت خريد ملزومات و وسايل مصرفي از محل تنخواه به آقاي قرباني پرداخت گرديده است .

16- در تاريخ 20/5/86 مبلغ 960000 ريال بابت خريد دو دستگاه كمد كتابخانه از محل تنخواه به آقاي عليزاده پرداخت شده است .

17- در تاريخ 27/6/86 مبلغ 340000 ريال بابت خريد جوايز و هدايا براي دانش آموزان ممتاز از محل تنخواه به آقاي زاهد پرداخت گرديده است .

حـال با توجه به مسأله فوق نحوه ثبت هر كدام را در سند حسابداري ، دفــتر روزنامه ، دفــتر كل و تراز آزمايشي در صفحات بعد مشاهده خواهيم كرد.

نكته :  لازم به ذكر است وقتي وجهي به حساب منظور گردد ، موقع نوشتن در اسناد حسابداري ، بانك جاري بدهكار و سرانه ويا هر وجهي كه به حساب واريز شده است بستانكار مي گردد . وقتي كه مبلغي از حساب خرج و هزينه گردد حساب هزينه بدهكار و حساب بانك جاري يا حساب تنخواه گردان بستانكار مي شود. كه اين مطلب در موقع تنظيم سند حسابداري مشاهده خواهد شد .

 

اسنـاد حسـابـداري

سندحسابداري

شمارة سند : 1

تاريخ : 2/7/85                       پيوست : يك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

1

 

11

1

بانك جاري

سرانه

واريز به حساب آموزشگاه بابت سرانة آموزشي طبق فيش پيوست

 

354650

 

354650

جمع كل: سيصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه ريال

354650

354650

 

جمع مبلغ 354650ريال به شرح بالا به صفحة يك در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................       رئيس واحدآموزشي..............       رئيس انجمن اولياءومربيان:................

 

سندحسابداري

شمارة سند : 2

تاريخ : 6/7/85                       پيوست : يك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

1

 

11

1

بانك جاري

سرانه

واريز به حساب آموزشگاه بابت سرانةبهداشتي طبق فيش پيوست

 

 

97530

 

97530

جمع كل: نود و هفت هزار و پانصد و سي  ريال

97530

97530

 

جمع مبلغ 97530ريال به شرح بالا به صفحة يك در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................رئيس واحدآموزشي..............رئيس انجمن اولياءومربيان:................

 

سندحسابداري

شمارة سند : 3

تاريخ : 12/7/85                       پيوست : يك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

1

 

11

2

بانك جاري

كمكهاي مردمي

واريز به حساب آموزشگاه بابت كمكهاي مردمي توسط آقاي احمدي طبق فيش پيوست

 

2000000

 

2000000

جمع كل: دو ميليون ريال

2000000

2000000

 

جمع مبلغ 2000000 ريال به شرح بالا به صفحة يك در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................     رئيس واحدآموزشي..............    رئيس انجمن اولياءومربيان:................

 

سندحسابداري

شمارة سند : 4

تاريخ : 23/7/85                       پيوست : يك برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

1

 

11

1

بانك جاري

سرانه

واريزي به حساب آموزشگاه بابت سرانةآموزشي طبق فيش پيوست

 

 

2789620

 

2789620

جمع كل: دوميليون وهفتصدوهشتادونه هزاروششصدوبيست  ريال

2789620

2789620

 

جمع مبلغ 2789620 ريال به شرح بالا به صفحة يك در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................رئيس واحدآموزشي..............رئيس انجمن اولياءومربيان:................

 

سندحسابداري

شمارة سند : 5

تاريخ : 25/7/85                       پيوست : دو برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

1

 

3

11

هزينه حمل و نقل و ارتباطات

بانك جاري

صدورچك شمارة166590 بابت كراية حمل وسايل دروجه آقاي نجفي طبق فاكتورو مجوز پيوست

 

65000

 

65000

جمع كل: شصت و پنج هزار ريال

65000

65000

 

جمع مبلغ 65000 ريال به شرح بالا به صفحة دو در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................رئيس واحدآموزشي..............رئيس انجمن اولياءومربيان:................

سندحسابداري

شمارة سند : 6

تاريخ : 3/8/85                       پيوست : دو برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

1

 

4

11

هزينة تعميرتجهيزات ووسايل و ساختمانها

بانك جاري

صدور چك شمارة 166591بابت تعميرات جزئي دروجه آقاي مرادي طبق فاكتورو مجوزپيوست

 

75000

 

75000

جمع كل: هفتاد و پنج هزار  ريال

75000

75000

 

جمع مبلغ 75000 ريال به شرح بالا به صفحة دو در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................رئيس واحدآموزشي..............       رئيس انجمن اولياءومربيان:................

 

سندحسابداري

شمارة سند : 7

تاريخ : 11/8/85                       پيوست : دو برگ

شماره

شمارة دفتر

شرح

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

معين

كل

ريال

ريال

ريال

1

 

6

11

هزينةموادولوازم مصرفي ودرحكم مصرفي

بانك جاري

صدورچك شمارة166592بابت خريدملزومات و وسايل مصرفي دروجه آقاي احمدي طبق فاكتورومجوز پيوست

 

73000

 

73000

جمع كل: هفتاد و سه هزار ريال

73000

73000

 

جمع مبلغ 73000 ريال به شرح بالا به صفحة دو در دفتر روزنامه ثبت گرديد .

حسابدار:.................    رئيس واحدآموزشي..............     رئيس انجمن اولياءومربيان:................

 

استفاده از مطالب بدون ذکر منبع http://moalleman.r98.irشرعا و قانونا حرام می باشدامتیاز :

برچسب ها : آموزش حسابداری مدرسه , نرم افزار حسابداری مدارس , اموزش قسمت های مختلف حسابداری مدرسه , نرم افزار مالی مدارس , تنخواه چیست،سند مالی ,
حسابداری مدرسه نوشته شده در جمعه 29 دي 1396 ساعت 4:5

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .