close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي

جستجوگر پیشرفته


موضوع : ایین نامه ها ,

آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي

 

مصوبه هشتصد و چهل و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ17/3/1390

موضوع:آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي

مقدمه:

در راستاي تحقق اهداف سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتصدو بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 2/5/89 آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي به شرح ذيل تصويب مي شود.

ماده 1- تعریف:

مجتمع آموزشی و پرورشی به مجموعه اي از واحدهاي آموزشی وپرورشی دولتی همجوار (در اين آيين نامه مدارس تابعه ناميده مي شود) در یک منطقه يا ناحیه آموزش و پرورش اطلاق می‌شود که به طور متوالي و پيوسته و با مديريت واحد درتمام دوره هاي تحصيلي (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در يك جنسيت برابر مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات فعالیت می‌کند.

تبصره1- مجتمع آموزشی و پرورشی می تواند شاخه ها و رشته های دوره متوسطه اعم از نظری، فنی و      حرفه ای و کاردانش را به صورت تلفیقی ارائه نماید.

تبصره 2- تشكيل مجتمع حداقل با دو مدرسه تابعه و در دو دوره تحصیلی متوالی بلامانع است مشروط بر آنكه در سال هاي بعد، مجتمع شامل هر سه دوره تحصيلي شود.

تبصره3- مدارس خاص دولتي(نمونه دولتی، شاهد، ایثاگران و استعدادهاي درخشان و....) با هم نوع خود و با رعايت ساير مقررات مربوط مي توانند به صورت مجتمع فعاليت ‌نمايند.

تبصره4- ايجاد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي مدارس غير دولتي با رعايت مقررات مربوط بلا مانع است.

تبصره 5- مجتمع آموزشي و پرورشي روستایی و عشایری برابر آیین نامه خاص خود تشكيل و فعاليت مي كند.

تبصره 6- مدارس ضمیمه به عنوان یک واحد مستقل آموزشي وپرورشي محسوب نمی شود.

ماده 2- اهداف:

1- ارتقای کیفیت تعلیم وتربیت در مدارس با استمرار و توالي فعالیت های آموزشی و پرورشي در دوره هاي مختلف تحصيلي مبتني بر مفاد سند تحول راهبردي و اهداف مصوب دوره های تحصیلی،

2- فراهم آوردن زمينه  شناخت کامل و جامع دانش آموزان در طولاني مدت و ايجاد هماهنگي و همسويي فزونتر در ارائه خدمات آموزشي و پرورشي به ايشان،

3- ارتقای شرایط کاری و صلاحيت حرفه ای معلمان، تبادل تجربيات و افزایش بهره وري و ترویج فرهنگ کارگروهی معلمان،

4- استمرار مديريت، یکپارچگي و هم افزایی در مديريت مدارس و استفاده بهینه از منابع انساني و مالي و تجهيزاتي آنها،

5- تسهیل امر نظارت و هدایت فعالیت هاي آموز شی و پرورشی،

6- شناخت دقيق خانواده ها و تقویت نقش متقابل خانواده و مدرسه در فرآيند تربيت دانش آموزان،

7- افزايش اقتدار و هويت مدرسه و ارتقاي نقش آن به عنوان کانون تربیتی محله در سطح محلی و منطقه‌اي. ماده 3- ارکان مجتمع:

الف- مدیر مجتمع:

مدیر مجتمع به عنوان رهبر آموزشي و پرورشي و نماينده آموزش وپرورش با رعایت ماده 5 اين آيين‌نامه از سوي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه انتخاب و براي مدت 5 سال منصوب مي شود. مدير مجتمع نسبت به کلیه ی امور مجتمع و مدارس تابعه آن مسئولیت یکسان داشته و وظايف زير را به عهده خواهد داشت:

1- ايجاد هماهنگي و همسويي بين اهداف و برنامه هاي مدارس تابعه و برنامه ریزي براي تحقق اهداف و ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشي مدارس تابعه مبتني بر مباني تعليم و تربيت اسلامي،

2- برنامه ريزي براي استفاده بهینه مدارس تابعه مجتمع از نیروهاي انسانی، امکانات وتجهیزات و منابع یکدیگر،

3- سیاستگذاری و هماهنگي فعاليتهاي علمي، فوق برنامه و اردوهاي دانش آموزي در مدارس تابعه به ويژه آموزش قرآن و اقامه نماز،

4- برنامه ريزي براي توسعه دوره هاي تحصيلي بر اساس مقتضيات و نيازهاي محلي و اعلام آن به اداره آموزش وپرورش منطقه،

5- نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزي براي برگزاري نشست هاي علمی و آموزش ضمن خدمت و دانش افزايي ايشان،

6- نظارت و ارزيابي امور آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس تابعه و اتخاذ تدابير تعالي بخش بر اساس نتايج حاصله،

7- ارزشيابي از عملكرد مديران مدارس تابعه و برنامه ريزي براي ارتقاي صلاحيت هاي حرفه اي و مهارت رهبري آموزشي آنها،

8- اجراي مصوبات شوراي مجتمع و تلاش براي ارتقاي مدارس تابعه به سطحي برتر در منطقه و استان در ابعاد آموزشي و تربيتي،

9- مشاركت در تدوين برنامه سالانه مدارس تابعه ونظارت بر حسن آنها،

10- انجام اموري كه عنداللزوم از سوي آموزش و پرورش به مديران مجتمع واگذار مي شود.

تبصره- انجام مكاتبات،گزارش ها و پيگيري هاي اداري مدارس تابعه با اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط و ارجاع بخشنامه ها به مدارس تابعه با مدير مجتمع خواهد بود و ليكن اطلاع رسانی آن به افراد ذی‌نفع، برعهده مدارس تابعه است.

ماده4- به هر مجتمع دولتي يك نفر به عنوان‹ مدير مجتمع›[1] اختصاص مي‌يابد كه در يكي از مدارس تابعه مستقر مي شود.

ماده5- شرايط احراز مدير مجتمع به شرح زير است:

1- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد (ترجيحا در رشته هاي علوم تربيتي)،

تبصره- در مناطقي كه به دليل شرايط خاص، كمبود نيروي انساني وجود دارد با موافقت مدير كل آموزش و پرورش استان مي‌توان از افراد واجد شرايط داراي مدرك تحصيلي ليسانس استفاده نمود.

2- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت موفق آموزشي و پرورشي و برخوردار از نگرش علمي، خلاق و تعالي جويانه به فرايند تعليم و تربيت،

3- دارا بودن توان و سابقه مديريتي موفق در مدارس و برخوردار از روحيه مشاركت پذيري و كار گروهي.

تبصره- شرايط  فوق جايگزين بند ب شرايط اختصاصي مندرج در مصوبه شرايط احراز مديريت مدارس       مي شود و ساير شرايط مندرج در مصوبه مذكور براي مديران مجتمع به قوت خود باقي است.

ماده6- اركان مدارس تابعه مطابق آیين نامه اجرایي مدارس همانند ساير مدارس خواهد بود؛ ليكن مدير مجتمع براي ايجاد هماهنگي بيشتر و هم افزايي اركان مدارس مي تواند نشست‌هاي مشتركي را بين اركان مدارس تابعه برگزار كند. .

ب- شوراي مجتمع:

به منظور سياست گذاري و تعيين چارچوب كلي برنامه هاي دراز مدت و سالانه مجتمع و مشاركت مديران و مسئولان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري هاي مجتمع، شوراي مجتمع با تركيب و وظايف زير تشكيل مي شود:

1- ترکیب اعضا:

1-1- مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی به عنوان رئیس شورا

2-1- مديران هر يك از مدارس تابعه

3-1- رؤساي انجمن هاي اولیا و مربیان هر يك از مدارس تابعه

4-1- نماينده شورای معلمان هر يك از مدارس تابعه

تبصره 1- دبیر شوراي مجتمع از بین اعضا توسط رئیس شورا انتخاب می شود

تبصره2- شوراي مجتمع حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس شورا تشکیل می شود .جلسات شورا  با شرکت حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن در حدود اختیارات و مقررات با آراي اکثریت اعضاي حاضر معتبر است.

تبصره 3- رئيس شورا مي تواند از نماينده شوراي دانش‌آموزي، اوليا دانش‌آموزان، صاحب‌نظران و افراد        ذي ربط بر حسب مورد براي شركت در جلسات شوراي مجتمع دعوت نمايد.

2- وظایف و اختیارات شورا:

1-2- بررسی و تصویب برنامه دراز مدت و سالانه مجتمع و مدارس تابعه به پيشنهاد مدير مجتمع،

2-2- فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم براي تحقق اهداف و برنامه هاي آموزشی و پرورشي،

3-2- پيش بيني برنامه هاي لازم براي تعمیق باورهاي دینی و اعتقادي دانش آموزان، گسترش فعالیت‌هاي قرآنی، فرهنگی، هنري، ادبی و ورزشی و ارتقاي سطح سلامت روحی و روانی آنها و بهداشت مدارس و نظایر آن،

4-2- فراهم آوردن زمينه مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي تربیت اجتماعی و نيز برنامه هاي آموزشي و تربيتي و پژوهشي مدارس،

5-2- بررسي فعالیت شوراهاي مدارس تابعه و ارايه راهكارهاي بهبود عملكرد آنها براي استفاده بهينه از مشاركت معلمان، دانش آموزان و خانواده ها در طرح ها و برنامه هاي مدارس،

6-2- بررسي و تصويب برنامه ها براي استفاده بهینه مدارس تابعه از نیروهاي انسانی، امکانات و تجهیزات و منابع یکدیگر ،

7-2- بررسي و تصویب طرح‌ها و برنامه ها در جهت شناسايي و جذب افراد لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در دوره‌هاي مختلف تحصیلی و در محدوده جغرافیایی مجتمع،

8-2- بررسي برنامه هاي نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزي براي توانمند سازي و اجراي                 آموزش هاي مورد نیاز آنها و برگزاري نشست هاي علمی با رعایت مقررات مربوط،

9-2- جلب مشارکت‌هاي مردمی و کمک‌هاي خیرین و نیکوکاران و نهادهاي غیردولتی به ویژه انجمن‌هاي اولیا و مربیان.

10-2- بررسي، تصويب و نظارت بر فعاليت هاي علمي، فوق برنامه و اردوهاي دانش آموزي برابر دستورالعمل هاي مربوط،

11-2- برنامه ريزي و تصويب آموزش هاي خانواده در مدارس تابعه مجتمع،

12-2- برنامه ریزی جهت توسعه محلی و منطقه ای و تعامل اثر بخش و مفيد مجتمع با مراكز مذهبي، علمي و پژوهشي منطقه.

تبصره- اداره آموزش وپرورش منطقه يا ناحیه می تواند، انجام امور قابل تفويض از جمله برگزاري دوره هاي ضمن خدمت، برنامه ريزي و تشكيل كلاسهاي جبراني و فوق‌ برنامه، امتحانات هماهنگ منطقه‌اي دوره هاي تحصیلی مدارس تابعه (اعم از طراحی سوال، تکثیر ، ارسال و نظارت) و برخي از وظايف كميسيون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحي (به شرح پيوست) ‌را به شوراي مجتمع تفویض نماید.

ماده 7- مدارس تابعه از نظر فعالیت هاي آموزشی، پرورشی، اداري و منابع مالی در چارچوب مفاد اين      آيين نامه زیر نظر مدير مجتمع اداره می شوند.

ماده 8- امور اداري مجتمع‌:

1- گواهینامه های تحصيلي دوره هاي تحصيلي علاوه بر مراجع قبلي باید به تأیید و امضای مدیر مجتمع نیز برسد كه لازم است مراتب در نمون برگ مدارک مذکور اصلاح شود.

2- بررسی و انسداد دفاترآمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ( امتحانات) مدارس تابعه توسط مدیر مجتمع به عنوان نماینده اداره آموزش و پرورش انجام می شود.

3- ارزشیابی مدیر مجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزش و پرورش انجام می‌شود.

4- دانش‌آموزان ثبت نام شده در مجتمع مي توانند با رعایت سایر شرایط تا پایان دوره متوسطه در مجتمع ادامه تحصیل دهند.

5- مجتمع آموزشي و پرورشي داراي مهر مستقلی خواهد بود كه در مکاتبات وانجام امور اداری از آن استفاده می شود.

6- هر یک از مدارس تابعه مهر مستقلی خواهند داشت که نام مجتمع و مدرسه تابعه درآن درج شده است.

ماده9– امور مالي مجتمع:

1- مجتمع داراي یک حساب بانکی متمركز خواهد بود که با دو امضا از سه امضا (مدیر مجتمع به عنوان امضاي ثابت- نماينده مديران مدارس تابعه به نمایندگی از دیگر مدیران و نماینده رؤساي انجمن هاي اولیا و مربیان مدارس تابعه) قابل برداشت است.

2- کمک های اولياي دانش آموزان، شوراهای آموزش وپرورش استان و شهرستانها و اعتبارات متمرکز حوزه ستادی و سرانه دانش آموز ان مدارس تابعه و..... به حساب متمرکز مجتمع واریز می شود.

3- وجوه واریزی به حساب متمرکز مجتمع، متناسب با تعداد دانش‌آموزان، برنامه های سالانه، میزان محرومیت و...... در چارچوب مقررات و شاخص‌هاي مربوط، به پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مجتمع در اختيار مدارس تابعه قرار مي گيرد.

تبصره- كمك هاي مردمي خاص هر مدرسه در سر فصل جداگانه اي ثبت و درهمان مدرسه هزينه می شود..

4- هزینه های مربوط به برنامه های مشترک مدارس تابعه و یا خرید ملزومات و تجهیزات به صورت متمرکز براساس آيين نامه مالي مدارس و از محل حساب بانکی مجتمع انجام مي شود.

5- مسئولیت نظارت برعملکرد و رسیدگی مالی مجتمع به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط               می باشد.

ساير موارد:

ماده10- مدير مدرسه تابعه بر اساس شرايط احراز مديريت مدارس (مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش) توسط مدير مجتمع براي تأييد و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه پيشنهاد مي شود.

ماده11- عنوان مدير مدارس تابعه به ‹ معاون مجتمع و مدير مدرسه› تغيير يافته و براساس شرح وظايف مندرج درآيين نامه اجرايي مدارس (به استثنا وظايفي كه در اين آيين نامه به مدير مجتمع واگذار شده است) انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده12- معاون يا معاونان مدرسه تابعه توسط مدير مدرسه مربوط پیشنهاد و پس از تأييد مدير مجتمع براي تأييد و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه معرفي مي شود.

ماده13- سازمان نوسازي و تجهيز مدارس موظف است در شهرها به ويژه در مناطق پرجمعيت، ساخت و ساز فضاهاي آموزشي و پرورشي را با معماری اسلامی – ایرانی و در قالب مجتمع (مركب از دوره هاي مختلف تحصيلي ) كه از نظر فضاي فيزيكي مستقل و كاملا در مجاور هم باشند، طراحی و اجرا نمایند.

ماده14- به منظور شناسایی و شکوفایی استعداد های دانش آموزان و هدایت تحصیلی و تربيتي ايشان و ارائه خدمات  مشاوره ای مطلوب بر حسب ویژگی های آنان، فرایند و عملکرد تحصیلی هريك از دانش آموزان در طول دوران تحصيل با رعایت اصول تربیتی ثبت می شود. دستور العمل این بند حداکثر ظرف مدت شش ماه  توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده15- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیین نامه را دو سال پس از اجراي  آن به شوراي عالي آموزش وپرورش ارائه نمايد.

ماده16- مواردی‌که در این آئين نامه به آن اشاره نشده است مطابق با مصوبات شوراي‌‌عالی و دستورالعمل هاي وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

موضوع : آيين نامه مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهري در هشتصد و چهل و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش تاريخ17/3/1390 به تصويب رسيد.

مهدي نويد                                                                          حميدرضا حاجي بابايي

دبير شورا                                                                                  رييس جلسه

آيين نامه مجتمع هاي آموزشي و پرورشي مورد تاييد است

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش

مصاديق اختيارات كميسيون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحي قابل تفويض به شوراي مجتمع(موضوع تبصره ذيل وظايف و اختيارات شوراي مجتمع)

1- صدورمجوز ثبت نام درمدرسه بدون حضور در كلاس براى دانش آموزى كه به‏علت بيمارى خاص قادر به حضور دركلاس نمى‏باشد.

2- ايجاد تسهيلات براى برگزارى امتحان به صورت چندگزينه‏اى ،املاء صحيح غلط ، دادن وقت  ‏اضافى، جايگزين كردن نمره بخش كتبى به جاى شفاهى يا بالعكس درامتحانات داخلى باتوجه به شرايط خاص جسمانى افراد (اختلالات حركتى ، ناسازگار بدنى، عدم تعادل  بدنى ) به  تشخيص  پزشك معتمد.

4- صدور مجوز برگزارى ‏امتحان ‏در خارج‏ از مدرسه ‏از دانش‏آموزى‏ كه ‏به ‏تشخيص‏ پزشك‏ معتمد قادر به حضور در جلسه ‏امتحانى مدرسه‏ نيست و امتحان‏ مربوط به ‏صورت‏ نهايى‏ برگزار  نمى‏شود.

4ـ صدورمجوز اخذ امتحان پيش از موعد در دروسى كه امتحانات آنها بصورت نهايى نیست، حداكثر يكماه  قبل از شروع امتحانات پايانى از دانش آموزى كه به ضرورت به ‏اتفاق والدين خود به خارج از كشور عزيمت خواهدكرد.

5- صدور مجوز ثبت نام ازدانش آموزى كه به دلايل موجه قبل ازشروع سال يا نيمسال تحصيلى موفق به ثبت نام نشده است.

6- صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزانى كه امتحانات آنها به علل مختلف از قبيل حوادث غیرمترقبه  و بلاياى طبيعى برگزار نشده و يا اوراق امتحانى آنان مفقود يا معدوم گرديده است در اولين  فرصت و حداكثر تا يكماه پس از پايان ايام امتحانات در دروسى كه امتحان آنها به صورت داخلى برگزارمى‏شود.

7- صدور مجوز انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه یا از یک منطقه به منطقه  دیگر برای دانش آموزان متقاضی انتقال پایه های اول تا چهارم ابتدایی و اول و دوم راهنمایی  تحصیلی حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایانی

8- تمديد مهلت ارائه مدارك هويتى و تحصيلى دانش آموزى كه به استناد ماده 33 آيين نامه اجرايى مدارس به صورت مشروط ثبت نام شده ‏است تا قبل از شروع امتحانات نوبت اول

9- صدور مجوز ثبت نام و ادامه تحصیل تا پایان سال تحصیلی برای دانش آموزان فاقد شناسنامه  دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و همچنین تمدید رأی ثبت نام وادامه تحصیل آنان در سال های آتی در صورت عدم ارائه شناسنامه (تسلیم هرنوع گواهی یا مدرک تحصیلی منوط  به ارائه اصل شناسنامه است)امتیاز :

برچسب ها : آیین نامه ها،مجتمع های آموزشی و پرورشی،روستایی،عشایری،آموزش و پرورش , ایین نامه های مدارس،مجتمع های ترنم باران،مدارس روستایی تحت پوشش مجتمع ,
آيين نامه مجتمع های آموزشي و پرورشي نوشته شده در یکشنبه 01 بهمن 1391 ساعت 0:3

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفی
سوالات عربی پایه سوم راهنمایی
چرا طرح درس بنویسیم
وزیر آموزش و پرورش
لباس
درخت بخشنده
ارزش مکانی
نرم افزار تایپ کارنامه
تودیع معارفه مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
برنامه هفتگی پایه چهارم
منابع ضمن خدمت غیرحضوری
رایت کردن
محدود کردن اینترنت
انواع واحدهای اندازه گیری
اشکال هندسی
نمونه سوالات ورودی مدارس نمونه
سنجش و اندازه گیری درقرآن
آموزش الفبا به کمک شعر
زندگی نامه لویی پاستور
طرح درس سالانه کتب پنجم
ادبیات سوم راهنمایی
تغذیه و گوارش
شیوه نامه ارزشیابی
پاورپوینت های ریاضی و جغرافی پنجم
مدیران مدارس چه وظایفی دارند؟
نکته های جالب برای لاغر شدن
تعداد سوره ها ، آیات و کلمات قران
شعر کتاب
شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس
فرم ارزیابی
روش های ایجاد انگیزه
خواندن اعداد بزرگ
بازی با کلمات با حضور افتخاری قرقیزخان
ترفندهای ضرب ذهنی
برنامه سالانه آموزشگاه
نماز آیات
پرسش مهر 96
کلیدهای میانبر در اینترنت
محتوای آموزشی پایه پنجم
جداکننده متن وبلاگ
نرم افزارهای آموزشی پایه ششم
لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .