close
تبلیغات در اینترنت
مدیران مدارس چه وظایفی دارند؟

جستجوگر پیشرفته


موضوع : مدیریت ,

 


وظایف مدیران دبستان ھا:

 

الف- وظایف آموزشی و پرورشی :

 

کلیه کارھا و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام می پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواھد بود و مدیر مدرسه از نظر حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئولیت تام دارد و وظایف او بشرح زیر می باشد:

 

ü      نظارت بر حسن اجرای برنامه ھا و فعالیتھای فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه ھای مصوب .

 

ü      ھدایت و ھمکاری با کارکنان آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ھا و وظایف مصوب و راھنمائی آنان در جھت ھماھنگ ساختن فعالیتھای روزانه و نیل به کیفیت مطلوب جریان کار آموزشی، تربیتی و اداری مدرسه .

 

ü      اقدام به تشکیل شوراھا بویژه شورای معلمان و گروه ھای آموزشی، پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنھادھای ارائه شده به اداره متبوع جھت اقدام لازم .

 

ü      تشکیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان و کلاسھای آموزش خانواده برای آنان .

 

ü      اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان کشور در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیتھای مربوط به آن بر طبق اساسنامه و دستورالعملھای صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان .

 

ü      حضور در کلاس درس معلمان ومربیان و مشاھده روش کار و تدریس آنان و مشاوره برای اصلاح 

 

پیشبرد روشھا .

 

ü      دعوت از روحانیوین و صاحبنظران و اساتید متعھد و اگاه به مسائل تعلیم و تربیت به منظور انجام مشاوره و راھنمائی و ایجاد ھماھنگی بین اولیاء و مربیان در اجرای شیوه ھای تربیتی و ارتقاء فکری علمی و ایمان کارکنان مدرسه با ھماھنگی منطقه ذیربط .

 

ü      بررسی و شناسائی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره ھای بازآموزی و کار آموزش ھستند و معرفی آنان به اداره متبوع جھت اقدام لازم .

 

ü      کوشش و تلاش مستمر در جھت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذھبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه .

 

ü      شرکت فعال در دوره ھای کارآموزی و گردھمائی ھای جلسات پرورشی، آموزشی و اداری که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانھای مربوط تشکیل می شود و کوشش در بھره گیری از نتایج بررسی ھا برای بھبود امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراھای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان .

 

ü      نظارت بر رفتار و رابط دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روشھا و تدابیری که ھمکاری و ھماھنگی صمیمانه بین آنان را فراھم آورد .

 

ü      کسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و ھمکاری و تبادل نظر با اولیاء و راھنمائی آنان جھت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشواریھا .

 

ü      ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین به اولیاء دانش آموزان به منظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی .

 

ü      کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجھیز آن به نمازخانه، سالن سخنرانی، کتابخانه و وسایل ورزشی بھداشتی و وسایل آموزشی، پرورشی دیگر با بھره گیری از ھمکاری و خدمات فکری و اجرائی اولیاء و انجمن اولیاء و مربیان و افراد خیر .

 

ü      نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیتھای انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اھتمام در آماده نگھداشتن تجھیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت در دروس عملی در ارزشیابی .

 

ü      کوشش در انجام فعالیتھای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروھھا و انجمن ھای دانش آموزی با رعایت مقررات  ھمکاری و ھماھنگی با سایر سازمانھا و نھادھا براساس ضوابط مقرر .

 

ü      اقدام به ایجاد محیطی کاملاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفا شدن استعدادھا .

 

ü      نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازین و دستورالعمل ھای مربوط .

 

ü      نظارت براجرای مراسم صبحگاھی و برگزاری نماز جماعت .

 

ü      سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان

 

ü      نظارت برحسن اجرای امتحانات کتبی، شفاھی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان .

 

ü      اھتمام در مورد شناسائی دانش آموزانی که ناھنجاری ھای رفتاری، نارسائی ھای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند با ھمکاری معلمان و اقدام در اصلاح و رفع مشکلات آنان به طرق مقتضی .

 

ü      نظارت بر حسن اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی، پایانی دانش آموزان با رعایت مفاد آئین نامه و دستورالعملھا.

 

 ب- وظایف اداری

 

ü      ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آئین نامه ھا و دستورالعمل ھای ابلاغ شده .

 

ü      پیشنھاد سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یکماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی .

 

ü      تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم برنامه کار ھفتگی کلاسھا و ابلاغ به موقع آن به معلمان و دانش آموزان .

 

ü      ابلاغ مفاد آئین نامه ھا و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه ھا و دستورالعمل ھای واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنھا

 

 

ü       رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوششدر اداره کلاس ھا در صورت غیبت معلمان با ھمکاری معاون و دیگر معلمان و مربیان .

 

ü      حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار مدرسه و عدم خروج از آن مادامی که تمام دانش آموزان و کارکنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنائی

 

ü      دایر نگھداشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل ھای صادره از وزارت آموزش و پرورش .

 

ü      نظارت مستقیم و دقیق بر تھیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال به موقع گزارش ھای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنھا و مراقبت و دستورالعمل ھای مربوط .

 

ü      مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبنای مقررات مالی، کوششدر آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط .

 

 

ü      مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بھداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اھتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن کمکھای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن ھرچه سریعتر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جریان امر در ھر مورد که اتفاقات غیر منتظره در مدرسه وقع یابد .

 

ü      اتخاذ تدابیر لازم به منظور مراقبت بر جریان فعالیتھای رسمی و جنبی آموزشی، پرورشی دانش آموزان اوقات رسمی و فوق برنامه .

 

ü      نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای ھر یک و ثبت چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظور فراھم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم کامل .

 

ü      تشکیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات ثلث سوم و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاری امتحانات و ھمکاری با مدیر به منظور حسن اجرای امتحانات .

 

ü      انجام اقدامات لازم به منظور معرفی دانش آموزان پایه پنجم امتحانات نھایی

 

ü      تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور رفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه رفع گرفتاری ھا در حد اماکن .

 

ü      شناسائی کارکنان علاقه مند، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جھت تقدیر و تشویق آنان و ھمچنین شناسائی افراد کم کار و سھل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جھت اقدام لازم

 

ü      پاسخگوئی به سئوالات اولیای دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط .

 

ü      نظارت بر تنظیم و استفاده صحیحی و کامل از دفتر کلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگھداری آن .

 

ü      انجام وظایف کارکنان اداری مدرسه در غیاب انان با ھمکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه

 

تذکر: مدیران مدارس به ھنگام تغییر سمت موظف ھستند فھرست اسناد و مدارک، دفاتر امتحانات، آمار، اموال، اندیکاتور، بازرسی و دفاتر امور مالی و ھمچنین صورت اموال و وسایل مدرسه را در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پسازتایید مدیرجدید مدرسه و یا فردی که ازسوی اداره معین شده است، یک نسخه را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال کنند و نسخه دوم را در مدرسه بایگانی و نسخه سوم را به عنوان رسید نقل و انتقال برای خود نگھداری نمایند .


 نام منبعکتاب سازمان و اداره امور مدارس-احمد صافی امتیاز :

برچسب ها : وظایف مدیران , بررسی اسناد و مدارک , مدیر چه وظایفی دارد , وظایف کارکنان اداری , نظارت بر اجرای وظایف , جلب مشارکت دیگران , تامین شرایط مطلوب ,
مدیران مدارس چه وظایفی دارند؟ نوشته شده در دوشنبه 25 شهريور 1392 ساعت 18:2

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

لینک دوستان
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به moalleman می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است .